I BEGROOTING INKOMSTEN en UITGAVEN XXVI GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. en W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1866. f I 1 Transport f belasting op den wijn- Kosten der uniform kleeding van den kapelmeester bij het stedelijk mu- zijkkorps Belooning voor het bezorgen van geschriften aan de veehouders in zake de veepest- '/2 der kosten eener acte van rui ling, aangegaan met jhr. mr. W. E. Engelen, betrekkelijk het terrein voor de stichting der rijks hoogere burger school Kosten van beëediging der ambte naren beiast met de opschrijving der honden b. Van 14 February 1867. Geleverde leermiddelen aan onder scheidene scholen in 1865 Herstellingen aan de Irnsumerzijl c. a. in 1866 - 44-61- Verplegingskosten over 1865 van II. K. Keizer en gezin in de bede laarsgestichten Uitgaven ten behoeve der 2 e serie van de geldleening groot ƒ117000 - Tegemoetkoming aan S. IJ. de Boer voor het brengen van terpaarde op landen behoorende tot de stads zathc bij hem in gebruik - Aflossing van obligatien van ten laste der gemeente aangegane geld- leeningen, in 1865 uitgeloot - c. Van 27 Junij 1867. Kosten van bij deurwaarders ex ploit gedane huuropzeggingen - Gratificatie toegekend aan wijlen Hendrik Pietersen - Voor het houden van controle op de gaardering der opkomsten van de zijl en brig te Irnsumerzijl, na het overlijden van den gaarder in 1866 Voor het bezorgen van stukken in zake veetyphus enz Diverse verschotten gedaan door den secretaris van het gemeentebestuur - Zamcn ƒ12592.895. Blijkens de rekening zijn al die uit gaven op dit artikel verantwoord, met uitzondering van een gedeelte der we gens aangegane geldleeningen op 1 Jan. 1866 verschenen renten, waarvoor de coupons niet ter inwisseling zijn aangeboden, ten bedrage van - 135.00. Bedrag der onvoorziene uitgaven Bedrag van het overschot 4401.50. 12,914.085. 432.96. 4.00. 7.41. 6.30. 122.01. 182.76. 183.21. 38.50. 7000.00. 49.35s. 50.00. 18.51. 3.20. 8.57. 12,457.89 3 156.19. De uitgaven werden bij de begrootiug met de daarin aange- bragte wijzigingen geraamd op een totaal bedrag van 450,934.00. De mandateerde uitgaven beliepen - 408,078.85. De werkelijke uitgaven zijn derhalve beneden de geraamde gebleven 42,855.15. Dit aanzienlijk verschil is voornamelijk veroorzaakt door dat, om redenen in deze verantwoording bij de betrekkelijke artikelen opgegevenwegens de stichting der Rijks hoogere burgerschool een bedrag vanƒ12,675.72. en ter zake de uitbreiding der gasfabriek ccne som van - 11,365.44s. beneden het daarvoor geraamde in uitgaaf is gesteld. Bovendien zijn, behalve de overschotten van minder belang op onderscheidene artikelen, de volgende som men disponibel gebleven, op Hoofdst. Afd. Art. III. I IV. V. VII. VIII. LX. III. Wegens onderhoud enz, der werken daarbij bedoeld4,047.533. Voor kosten van brandweer - 1. Voor onderhoud van huizen - 4. Kosten van brandverzekering - 11. Idem van het Stads Ziekenhuis 1. Rente van aangegane geldleeningen - 2. Idem der leening voor de Gasfabriek- 1. Openbare vermakelijkheden - 1,912.50. 825.425. 758.88. 1,1 16.41. 474.19. 2,037.50. 919.335. Te zamen uitmakende een bedrag van 36,162.97. BALANS DER REKENING. Bedrag der Ontvangsten Uitgaven ƒ446,118.18. - 408,078.85. Batig saldo 38,039 33. De werkelijke uitgaven zijn beneden de geraamde geblevenƒ42,855.1 5. De werkelijke inkomsten hebben minder bedrageu dan deswege was geraamd4,928.27. 112.45. Rest 37,926.88. Hierbij gevoegd het waarschijnlijk batig saldo volgens de begrooling Maakt weder het bat® saldo der rekening over het dienstjaar 1866 f 38,039.33. Aldus deze Verantwoording opgemaakt ingevolge art. 219 van de wet van 29 Junij 1851, (Staatsbl. no. 85) den 25 Julij 1867. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden DIRK ZEPER. T)e Secretaris. DE SWART. -w». - i af GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bijlage tot het verslag der Zitting van 12 Sept. 1867. >s>6g - i der van de Gemeente LEEUWARDEN, voor het dienstjaar 1868. IXKO.ttSTESlV. Hoofdstuk I. Ontvangsten wegens vroegere diensten. Art. 1. Batig slot der door den Gemeenteraad geslotene reke ning over het dienstjaar 1866, zoover de Gemeenteraad daaraan niet reeds eene bepaalde bestemming heeft gegeven f 18,039.33. Hoofdstuk II. Opbrengst van plaatselijke belastingen. Afd. I. Opcenten op de hoofdsom der grondbelasting. Art. 1. 40 opcenten op de hoofdsom der belasting op de gebouwde eigendommenƒ19,940.61. Art. 2. 10 ld. op de ongebouwde eigendommen - 956.69. Totaal der Iste Afd. ƒ20,897.30. Afd. II. Opcenten op de hoofdsom der personele belasting. Art. 1. 50 opcenten op de hoofdsom der personele belasting van 1 Jan. tot uit. Decf 34,534.16. Afd. III. Nihil. Afd. IV. Hoofdelijke omslagen of andere plaatselijke directe belastingen. Art. 1. Plaatselijke directe belasting ƒ92,000. Af voor oninbare posten ƒ1840, rest ƒ90,160. Afd. V. Belasting op voorwerpen van verbruik. Nihil. Afd. VI. Belasting op de honden. Art. 1. Opbrengst der belasting op het houden van honden 1600. Afd. VII. Belasting op tooneelvertooningen en andere open bare vermakelijkheden. Art. 1. Opbrengst van de belasting op tooneelvertooningen, enz. 700. Afd. VIII. Regten en loonen en andere gelden, bedoeld in artt. 104 en 238 der Gemeentewet. Art. 1. Opbrengst van leges ter Secretarie geheven en van de restitution wegens ver- 640.00. 781.50. schotene zegelgelden, gedrukte stukken enz. Art. 2. Opbrengst van den tol op den weg ran Leeuwarden naar Hijum, bij verpachting Art. 3. Opbrengst van bruggeldena. Van de Vlietster- en Boomsbrug, bij verp. ƒ251; b. de ijzeren ophaalbrug op het Vliet, idem ƒ145; c. de Poppebrug, id. ƒ42; d. de Blaauwebrug id. j 30; e. de ijzeren brug bij den Potmargewal id.681 id. over de Harlingervaart, id. ƒ779; g. id. bij de voorm. Vrouwenpoort, id. ƒ176k. id. bij Cam- straburen, id. ƒ231, te zamen- Art. 4. Opbrengst van veergelden a. van de pont tot overvaart van de gracht tusschen dc Oos terkade en den Grachtswal, bij verp./218 b. van die bij het Ziekenhuis, id. ƒ305; c. id. bij de Harlingcrvaartsbrug, nihil Art. 5. Opbrengst van de Stadswaag: a. van het weegloon, bij gaard, ƒ2600, b. van het werk loon der waagwerkers, 2650 te zamcn - Art. 6. Opbrengst van de marktgeldena. we gens staanplaatsen voor het uitstallen en uitven ten van waren, mede ten dienste van openbare vermakelijkheden, bij verp. ƒ2835, b. van de vcc- marktgelden, id. 1589, te zamen- Art. 7. Opbrengst van de viscbmarkt, bij gaard. - Art. 8. Opbrengst der water-, kr.ai- en wal- gelden, bij verpachting- Art. 9. Opbrengst der begraafplaats, a. Vcr- Transporterc 17,863.50. Bijvoegsel tot de Plgtinciale Friesche Courant. 2,335.00. 523.00. 5,250.00. 4,424.00. 600.00. 3,310.00. Transport f 17,863.50. koop, verhuur en onderhond van graven, 850, b. Begrafenis- en graf-gelden, 3750, - 4,600.00. Art. 10. Opbrengst van schoolgelden: a. Ste delijk Gymnasium, 900; b. Burger- dag- en avondschool ƒ600; c. Fransche kostschool voor meisjes, 4680; d. School voor uitgebreid lager onderwijs, 4480: e. Burgerschool voor meisjes, ƒ2200; Tusschenschool le klasse, 2030 g. Eerste tusschenschool 2e kl., ƒ1560; h. Tweede dito 2e kl., ƒ400; i. Derde dito 2e kl., ƒ450; k. le Bewaarschool, f 600l. 2e id., ƒ300, te zam. - 18,200,00. Art. 11. Opbrengst van gedane werken voor particulieren: a. Werken aan de straten, riolen enz., 130b. Werken van verschillenden aard, ƒ70 - 200.00. Art. 12. Opbrengst van gasregten: 1. a. Gele verd gas aan particulieren, 50,740, b. Voor het gebruik van gastoestellen en voor arbeidsloonen bij particulieren, ƒ4360, tc zara. ƒ55,100; 2. vergoe ding van de gemeente voor de straatverlichting, ƒ8400, 3. Diverse ontvangsten, 7500, te zamen - 71,000.00. Totaal van de VlIIe Afd. ƒ111,863.50. het Ilde Hoofdst. ƒ259,754.96. Hoofdstuk III. Baten en opkomsten spruitende uit voor werpen aan de Gemeente in eigendom behoorende. Art. 1. Huur of pacht van land en landgoederen, als a. Zathe en landen, genaamd „de magere weide" f 3000: b. Dito, achter Cambuur, ƒ1706; c. Dito aldaar,ƒ2500 d. Dito op Wijlaardsterburen,ƒ2000; e. Een stuk weiland, aan den Stads buitensingel, gemeente Leeuwarden, sectie G r.o. 1670, 275 Een stuk dito aldaar, sectie G no. 836a, 272 9- G no. 1038,ƒ252.25; h. Gno. 1729,ƒ360; t. Beide gedeelten van het oud exercitieveld, ter weerszijden van den spoorweg, sectie G no. 1865 en 1866, 360.50 Je. Een plek grond bij Ton- nenburg, ƒ1.50; l. Een dito bij Dronrijp, sectie B no. 256, ƒ6; m. Een dito bij den Posthoorn, ƒ1.50; n. Een dito in gebruik bij H. Pater, ƒ5; o. Onderscheidene bleekjes en dergelijke gemeente gronden, ƒ15; p. Een plek grond, sectie D no. 367, ƒ5 q. Een plek grond in den aanleg ach ter het Zaailand 1r. Een dito bij de Harlingcr vaartsbrug, nihil; s. Twee stukken weiland onder Lekkum, sectie D nos. 518 en 523, ƒ250; t. Een stuk dito aldaar, sectie D no. 715, 92; u. Een moestuin bij het Tolhuis onder Lekkum, sectie D no. 516, 15; v. Een stuk weiland, sectie D no. 453, ƒ200; w. 5 ]/t bunder weiland aan den Zwar ten weg, ten kadaster bekend gemeente Hnrdegarijp sectie G no. 92, ƒ200; x. Voor het gebruik van een gedeelte van den Harlinger trekweg, sectie B no. 256, ƒ6; te zamen11,523.75. Art. 2. Huur van huizen, als: a. De Herberg „de Klandcrij", lett. L no. 276, 115 7; b. Het Huis in dc Doelestraat, lett. F no. 129, Kantoor van waarborg, 300 e. Het zelfde pand 't zuide- delijk gedeelte, ƒ125; /.De stal in de Doele straat, lett. F no. 157, ƒ80; e. Het huis in de Hoogstraat, lett. H no. 121, voorste gedeelte, ƒ150; Id. id. achterste gedeelte (voorm. soephuis), mem. g. de woning in de Yvobrouwerssteeg, lett. E no. Transporter e 11,523.75.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1867 | | pagina 14