II GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bcgrooting der Inkomsten en Uitgaven. Transport 11,523.75. 166, 78 li. Diverse woningen, gekwoteerd lett. A no. 23 tot en met 29, en N no. 19b, ƒ300; i. De woning op den hoek van den Grachtswal en het Vliet, lett. L no. 55, ƒ156; k. het huis op de Korenmarkt, lett. I no. 2, 500; l. Dito aldaar lett. I no. 3, 500m. Dito op den Eewal, lett. I no. 35, ƒ275 n. Dito op den hoek van den Eewal, lett. I no. 36, ƒ220; o. De voorm. Infirmerie in de kleine Kerkstraat, lett. E. no. 88, 104; p. Het lokaal boven de Hulpbeurs, lett. I no. 39, memorie; q. Dito van het Kantongeregt, lett. G no. 102, ƒ300; r. De manege in de Groote Kerkstraat, lett F. 128, mem.; s. De voorin. Israël. Armenschool, lett. K no. 333, ƒ80; t. Het huis Bellevue, lett. L no. 277, mem.u. Het huis in het Nieuwstraatje, lett. C no. 142, ƒ250; v. Ilarlingerstal, f 250 w. Woning boven de Tus- schenschool, le kl., ƒ175; x. Iluis in deZuider- walsteeg, lett. E 253 en 253a/215.80, te zamen Art. 3. Huur van den Stads- of Prinsentuin Art. 4. Pacht van het grasgewas der plantsoe nen, van den Stads-of Prinsentuin en der Begraaf plaats Art. 5. Opbrengst van den houthak, als: a. Kaphout, ƒ90; b. Boomen ƒ110, tezamen Art. 6. Opbrengst van visscherija. Vlietstsr- brug en Vliet, ƒ4.50; b. Potmargebrug en Pot- marge, ƒ5; c. Dockumer Ee, ƒ3.50; d. Stads gracht, 32.50, te zamen Art. 7. Opbrengst van, krachtens privaat regt, genoten wordende tollena. Van de vijf bevaren trekwegstollen, bij verp., b. Van het tolhek te Koetille, als voren, c. Dito te Ritsumazijl, als voren, d. Dito te Kingmatille, als voren, te zamen Art. 8. Opbrengst van, krachtens privaatregt, genoten wordende sluisgelden: a. van de lrnsu- merzijl, bij verp. 3505.84b. van de Nesserzijl id. 505, te zamen Art. 9. Idem van grondpachten en eeuwige renten, als: a. grondpachten 421,285b. eeu wige renten (na aftrek van '/5) 81.28 tezamen Art. 10. Intressen van uitgezette kapitalen, als a. intressen van inschrijvingen op het grootb. der N. W. schuld, ten name van de gemeente, a 2'/20/o, groot ƒ122,200, nominaal, verschij nende 1 Julij en 1 Jan. ƒ3055 b. renten van de stads bank van leening ƒ450, te zamen Art. 11. Door de gasfabriek te vergoeden renten van verstrekte kapitalen Totaal van het Ille hoofdstuk 40,193.45*. Hoofdstuk IV. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. Art. 1. Opbrengst van de haardasch en vuil nis, bij verpachting Art. 2. Opbrengst van puin Art. 3. Teruggave van het Rijk, wegens huis vesting, voeding en reisgeld van lotelingen en verlofgangers der militie Art. 4. Boeten van politie Art. 5. Restitutiën van transport-kosten van veroordeelde bedelaars Art. 6. Id. van verplegings- en verdere kos- 5,215.80. 1,050.00. 450.00. 200.00. 45.50. 690,00. 4,010.84. 502.56* 3,505.00. 13,000.00. f 2,505.00. 500.00. 150.00. 250.00. 700.00. Transpor tere 4,105.00. Transport 4,105.00. ten van bedelaars enz. in rijks gestichten - 100.00. Art. 7. Id. van zegelgelden ter zake de plaatsel. directe belasting- 200.00. Art. 8. Korting op de tractementen van on derwijzers en onderwijzeressen ten behoeve van het pensioenfonds- 1,615.00. Art. 9. Restitutie van een gedeelte der vcr- plegingskosten van twee krankzinnige Israëliten - 156.00. Art. 10. Va van de opbrengst der Rijks per sonele belasting van 1 Jan. tot ulto. Dec. 1868 - 66,305.56. Art. 11. Alle andere ontvangsten niet tot de voreustaande behoorende- memorie. Totaal van het IVe hoofdstuk 72,481.56. Hoofdstuk V. Buitengewone ontvangsten. Afd. I. Opbrengst van geldleeningen. Art. 1. Opbrengst van eene volgende serie der geldleening voor de uitbreiding van de gas fabriek, groot ƒ105,000- 20,000. Art. 2. Geldleening ter bestrijding der uit gaven voor buitengewone werken- 118,000. Totaal der Ie afd. 138,000. Afd. II. Opbrengst van den verkoop van eigendommen toebe- hoorende aan de gemeente. Art. 1. Verkoop van gebouwde en ongebouwde eigendommen memorie. Art. 2. Afkoop van grondpacht en eeuwige renten Totaal der lie afd. Ie 138,000. Totaal van het Ve hoofdst. 138,000. VERZAMELING. Totaal van het Ie hoofdst. 18,039.33. He - 259,754.96. IIIo - 40,193.45». IVe - 72,481.56. Ve - 138,000.00. Totaal der INKOMSTEN ƒ528,469.30». VIT61VEI. Hoofdstuk I. Jaarwedden en presentiegelden. Afd, I. Jaarwedden. Art. 1. Jaarwedde van den burgemeester 1,800.00. 2. drie wethouders - 1,500.00. 3. den secretaris - 1,800.00. 4. gemeente-ontvanger - 1,600.00. „5. commissaris van po litie a. vaste bezoldiging ƒ1200, b. wegens liet openb. ministerie bij het kantongeregt 250, tezamen - 1,450.00. Art. 6. Jaarwedde van den archivarius 500.00. 7. Idem van den bouwkundige en van de opzigters der gebouwen, wegen eu dergelijke a. van den architect 1 1800, b. van den onder-architect ƒ850, c. van den hovenier 400, d. van den oppertoe ziener op de tijd regeling 50, te zamen - 3,100.00. Art. 8. a. Jaarwedde van de ambtenaren der plaatselijke secretarie (het bureau van den burger lijken stand, cn dat der bevolking-registers daaron der niet begrepen) ƒ4050, b. idem van twee boden ƒ1000, c. idem van den kamerbewaarder 300, te zamen - 5,350.00. Art. 9. Jaarwedde van den omroeper en aan plakker - 50 00. Transportere ƒ17,150.00. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Begrooting der Inkomsten en Uitgaven. III Transport 17,15"0.00. Art. 10. Idem van den marktmeester - 200,00. Art. 11. Idem van den klokkenist en den klok luider - 225.00 Totaal der Ie afd. ƒ17,575.00. Afd. II. Presentiegeld van de leden van den Raad. Art. 1. Presentiegeld van de leden van den Raad met uitzondering van den burgemeester - 550.00. Totaal van het Iste hoofdstuk ƒ18,125.00. Hoofdstuk II. Kosten van bestuur. Afd. I. Kosten van licht, brand en bureau-behoeften benoodigd voor het gemeente bestuur. Art. 1. Voor licht eu brandstoffen, daaronder begre pen die voor het bureau van den burgerlijken stand a. lich^385. b. brandstof 725, te zamenƒ1,110.00. Art. 2. Voor schrijf- en kantoorbehoeften - 300.00. 3. bindwerk- 70.00. „4. briefport, expresloonen en andere kleine uitgaven, als a. briefport en expresloonen ƒ25, b. kosten van vertering van het collegie van dagel. bestuur en der beambten ter secretarie ƒ400, c. voor het bezorgen van turf in de onderscheidene vertrek ken van het gemeentehuis c. a. ƒ30, te zamen - 455.00. Totaal der Iste afd. 1,935.00. Afd. II. Kosten der stukken die ten behoeve der gemeente geschreven of gedrukt worden. Art. 1. a. Bezoldiging van buitengewone klerken ƒ200, b. schrijfloonen van rapporten van commissiën uit den Raad, zooverre niet ter secretarie geschreven 50, te zamen250.00. Art. 2. Drukkosten, zoo van het jaarlijksch ver slag, de verordeningen, als van de verdere stukken die algemeeu verkrijgbaar worden gesteld - 350.00. Art. 3. Andere drukkosten ten behoeve der secretarie- 460.00. Art. 4. Buitengewone drukkosten voor het archief - 250.00. Totaal der He afd. ƒ1,310.00. Afd. III. Kosten van het onderhoud, schoonhouden en rneu- beleren van het gebouw of vertrek voor de vergadering van den Raad en van B. en W., mitsgaders voor de secretarie der ge meente bestemd. Art. 1. Voor het onderhoud van het gemeen tehuis en de daaraan verbonden lokalen (de hoofdwacht) als a. gewoon onderhoud van gemeentehuis 266, b. idem van de hoofdwacht 275, te zamen541.00. Art. 2. Voor de vernieuwing en herstelling van meubelen in die gebouwen- 284.00. Art. 3. Voor schoonhouden van die gebouwen en meubelen- 625.00. Afd. IV. Nihil. Totaal der I He afd. ƒ1,450.00. Afd. V. Kosten van het aanleggen en bijhouden van de re gisters van den burgerlijken stand. Art. 1. Zegels voor de registers en verdere stukken- 600.00. Art. 2. Druk- en bindwerken .*....- 100.00. 3. Bezoldiging van den beambte op dat bu reau werkzaam- 800.00. Totaal der Ve afd. ƒ1,500.00. Afd. VI. Kosten van het aanleggen en bijhouden van dub belden der leggers en plans van het kadaster. Art. 1. Voor de bijboeking van de leggers en het bijwerken van de plans, alsmede voor benoodigd materieel70.00. Totaal der Vie afd. ƒ70.00. Afd. VII, Kosten van het aanleggen en bijhouden van het bevolking-register. Art. 1. Materieel voor het bevolking-regis ter 70.00. Transportere f 70.00. Transport 70.00. Art. 2. Bezoldiging van den beambte voor het bijhouden van dat register- 650.00. Art. 3. Kosten vallende op het aanleggen en bij houden van de wijkregisters en op de verdere uit voering van het wijkreglement a. Materiëel enz. ƒ100, b. bezoldiging van de wijkboden ƒ780, te zamen 880.00. Totaal der Vlle afd. 1,600.00. Afd. VIII. Kosten van het aanleggen en bijhouden der kie zerslijsten en van het uitoefenen der kiesverrigting. Art. 1. Voor drukkosten en andere benoodigdhedenƒ200.00. Art. 2. Voor onkosten vallende op de verkiezingen - 350.00. Totaal der Vllle afd. ƒ550.00. Afd. IX. Kosten van abonnement op het staatsblad, en aan koop van andere noodzakelijke drukwerken. Art. 1. Voor abonne ment op het staatsblad en het register daarop 4.00. Art. 2. Voor aankoop van andere noodzakelijke druk werken als a. Ten behoeve van het gemeente-archief ƒ200, b. Ten behoeve van het gemeente-bestuur ƒ150, te zamen- 350.00. Totaal der IXe afd. 354.00. Afd. X. Diverse uitgaven. Art. 1. Zegels van registers, rekeningen, enz650.00. Art. 2. Reis- en verblijfkosten- 35.00. Art. 3. Uitgaven ten behoeve van onderscheidene commisiën, de sectie-vergaderingen enz- 350.00. Art. 4. Advertentie-kosten- 250.00. 5. Bureaubehoeften voor den gemeente architect - 100.00. Art. 6. Wegens schrijfloonen voor het bijhouden der boeken en registers op het bureau van den ge meente-architect - 380.00. Art. 7. Brandstof voor turfwerkers, korenmeters, waagwerkers en dergelijke beambten in hunne wacht huizen - 100.00. Art. 8. Kosten vallende op de verstrekking van statistieke opgaven ter zake den landbouw, de vee teelt, de marktproducten enz. voor het jaarlijksch verslag- 105.00. Totaal der Xe afd. 1,970.00. Totaal van het Iïe hoofdstuk 10,739.00. Hoofdstuk III. Afd. I. Kosten van de zorg voor de plaat selijke wegen, straten, pleinen, vaarten en andere plaatselijke werken in den omvang bij art. 179h der gemeentewet aangeduid. Art. 1. Onderhoud van wegen, straten enz.: a. Puin-en scliil- wegen ƒ700, b. straatwegen naar de Bontekoe en begraafplaats ƒ1100, c. Harlinger- en Sneekcr-trekwegen, 1350, d. leuningen, sluitboomen, palen enz. 390, e. straten, pleinen en kadeD ƒ3200, kolken en riolen ƒ500, tc zamen7,240.00. Art. 2. Onderhoud van vaarten, waterleidingen, bruggen, pijpen enz. als: a. Vaarten en waterlei dingen ƒ150, b. beweegbare bruggen ƒ825, c. vaste bruggen ƒ775, d. steenen bogen of pijpen, ƒ598, e. ponten ƒ130, steenen en houten wallcnƒ2500, g. watergordingen, stalten enz. ƒ100, te zamen - 5,078.00. Art. 3. Onderhoud van plantsoenen, als a. Aankoop van plantsoenen ƒ300, b voor arbeidaloo- nen aan werklieden ƒ500, te zamen- 800.00. Art. 4. Onderhoud van pompen, putten, den vijver en aanbehooren, als a. Pomp en aanbehoo- ren bij den vijver ƒ100, b. putten en pompen tot algemeen gebruik ƒ168, c. secreten en waterplaat- Transportere ƒ13,118.00.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1867 | | pagina 15