Memorie van Toelichting, VI GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Begrooting der Inkomsten en Uitgaven. ƒ52,475.00. - 705.00. 415.00. 540.00. Art. 13. Art. 14. Afd. III. 326.00. 100.00. 400.00. 400.00. memorie. ƒ58,361.00. 100.00. 100.00. 150.00. Transport school voor meisjes 65 c. voor de tusschenscho- len 340 d. voor de armenscholen 200, te zamen Art. 8. Eereprijzena. voor de school voor uitgebreid lager onderwijs ƒ100; bvoor de bur gerschool voor meisjes 40 c. voor de tusschcn- scholen 125; d. voor de armenscholen 150, te zamen Art. 9. Diverse uitgaven a. voor de school voor uitgebreid lager onderwijs 100 b. voor de burgerschool voor meisjes ƒ40; c. voor de tusschen- scholen 205 d. voor de armenscholen ƒ25; e. voor de bewaarscholen 25, kosten van de ver gelijkende examina der hoofdonderwijzers en de op roepingen in de nieuwsbladen bij vacatures van hoofd- en hulponderwijzers ƒ45; g. voor onvoor ziene uitgaven 100, te zamen Art. 10. Onderhoud en schoonmaken van school- localen enz, als: a. van het gymnasium ƒ170; b. de burgerddg- en avondschool 175; e. van de Eransche dag- en kostschool voor jonge jufvrouwen ƒ217; d. van de school voor uitgebreid lager on derwijs f 325 e. van de burgerschool voor meis jes ƒ148; van de tusschenscholen ƒ1291 g. van de armenscholen ƒ720 h. van de bewaar scholen 280, te zamen Art. 11. Toelage aan de plaatselijke Commissie van toezigt op de scholen van middelbaar onder wijs Art. 12. Kosten der plaatselijke schoolcommissie muziekschool ii gymnastiekschool Totaal der He afd. Militie. Art. 1. Onderhoud van het nieuw exercitieveld met den weg derwaarts Art. 2. Kosten bij de loting der militie, voor drukwerk enz Art. 3. Verschotten wegens huisvesting en voe ding, en reisgeld voor lotelingen en verlofgangers der militie Totaal der I Tie afd. Afd. IV. Schutterij. Art. 1. Toelage ten behoeve der dienstdoende schutterij Art. 2. Kosten bij de loting, voor drukwerk enz. Art. 3. Onderhoud van den dam bij het exer- citie-veld enz Totaal der IVc afd. Afd. V. Uitkeeringen. Art. 1. Teruggaaf aan het rijk wegens evenredig aandeel in de verevende uitgaven voor kwade posten op de grondbelas ting, volgens art. 1 der wet van den 18 Sept. 1852 (Staats blad no. 177)- 100.00. Art. 2. Teruggaaf als voreri, in de verevende uitgaven voor kwade posten der personele belasting, volgens art. 6 der wet van den 29 Julij 1848 (Staatsblad no. 32) Art. 3. Teruggave voor ontheffingen op de plaatselijke directe belasting Art. 4. Vermoedelijke storting der ontvangen gelden wegens de korting op de tractementen van de hoofd- en hulponderwijzers en onderwijzeressen - 1,615.00. Totaal der Vc afd. 2,315.00. Afd. VI. Eeredienst. Art. 1. Uitkeering aan de zes predikanten der Nederduitsche Hervormde gemeente6,600.00. Totaal der Vie afd, 6,600.00. 350.00. 3,110.00. 25.00. 20.00. 3,155.00. 300.00. 300.00. Afd. VII. Andere uitgaven niet tot de vorige afdeelingen be- hoorende. Nihil. Totaal van het VIIo hoofdst. 131,703.00. Hoofdst. VIII. Afd. I. Renten en aflossingen van de door de gemeenie aangegane gcldleeningcn, Art. 1. Verschuldigde renten wegens gcldleeningcn en tijde lijk opgenomenc kapitalenƒ26,335.00. Art. 2. Als boven wegens de lecning voor de overname der gasfabriek, hare exploitatie en uitbreiding Art. 3. Voor aflossing van schuld Art. 4. Als voren op de leening ten behoeve der gasfabriek Totaal der Ie afd. Afd. II. Opeischbare schulden der gemeente, Nihil. Afd. III. Pensioenen, gratificatiën en toelagen. Art. 1. Pensioenen Art. 2. Vergoeding aan den Staat van het gedeelte van het bedrag der aan de hoofd- en hulp-onderwijzers te vcrleenen pensioenen Art. 3. Gratificatiën Art. 4. Schadeloosstelling aan J, Heins, gewe zen directeur van de brandspuit no. 4, volgenscontract Totaal der IIIc afd. Totaal van het VlIIe hoofdst. Hoofdst. IX. Andere uitgaven niet onder de vorige hoofdstukken behoorende. Afd. I. Kosten der door de ge meente gevoerde gedingen. Art. 1. Voor mogelijke kosten ter zake te voeren gedingen en in te winnen regtskundigc ad viezen 100.00. Totaal der Ie Afd. 100.00. Afd. II. Kosten voortvloeijendc uit art. 122 der gemeente wet. Art. 1. Voor aandeel der gemeente in de kosten van liet onderhoud der tolhekken en tolgaarders-woningen op den kunst weg naar Hijum25.00. Totaal der IIc Afd. 25.00. Afd. III. Kosten van openbare vermakelijkheden. Art. 1. a. Prijzen voor de harddraverijen in de kermis cn bij de voorjaars paardenmarkt 460, b. Toestellen voor de harddraverijen, bij ijs vermaak en voor het onderhoud en uitsteken van vlaggen 420, c. Voor publieke vermakelijkheden ƒ500, d. Diverse uitgaven ƒ140, te zamenƒ1,520.00. Art. 2. Subsidie aan het stedelijk muzijkkorps - 2,200.00. Totaal der Ille Afd. 3,720.00. - 12,500.00. - 11,000.00. - 3,000.00. 52,835.00. 3,467.00. 300.00. 550.00. 156.00. 4,473,00. 57,308.00. Totaal van het IXe Hoofdst. 3,845.00. Hoofdst. X. Nihil. Hoofdst, XI, Onvoorziene uitgaven, ƒ8,600.00. VERZAMELING. Totaal van het Ie Hoofdstuk IIc II Ie IVe Ve Vie VI Ie Vllle IXe Xe Xle 18,125,00. - 10,739.00. - 270,535,60. - 5,271,00. - 5,625,00. - 16,641,64. - 131,703,00. - 57,308,00. - 3,845,00. - 8,600,00. Totaal der uitgaven ƒ528,393.24. BALANS, Gemeente inkomsten 528,469.303. uitgaven - 528,393.24 Waarschijnlijk batig Saldo 76.063 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bijlage tot het verslag der Zitting van 12 Sept. 186Ï. VII behoorende bij den STAAT VAN BEGROOTING over het dienstjaar 1868 van de gemeente Leeuwarden. ONTVANGST E N. Begrooting 1867, toegestaan. Begrooting 1868, vastgesteld. Hoofdst. I, Art. 1, 34.723. Hoofdst. I, Art. 1,ƒ18',039.33. II, 2, ƒ20,000. Het saldo der rekening over het dienstjaar 1866 bedraagt ƒ38,039.33, doch hiervan is bij Raadsbesluit van 25 Julij 1867, goedgekeurd bij resolutie van Ged. Staten, dd. 1 Aug. 1867, no. 8, ten behoeve van de begrooting dienst 1867, beschikt over een bedrag van ƒ20,000, en op die begrooting onder hoofdst. I, art. 2 in ontvang gesteld. Begr. 1867. Begr. 1868. Hoofdst. II, Afd. I, Art. 1, Hoofdst. II, Afd. I, Art. 1, ƒ19,851, Art. 2, ƒ956. ƒ19,940.61, Art. 2, ƒ956.69, De vermoedelijke ontvangst wegens opcenten op de grondbelas ting is geraamd in overeenstemming met het bedrag dat deswege over 1867 zal worden ontvangen, aangeduid op den als bijlage 1 overgelegden staat. Begr. 1867. Begr. 1868. Hoofdst. II, Afd. II, Art. 1, ƒ66,052.64. In overeenstemming met het besluit van Ged. Staten dd. 8 Aug. 1867 no. 6, (prov. blad no. 137) is het te ontvangen bedrag ter zake het gedeelte van de opbrengst der rijks per sonele belasting, ouder hoofdst. IV, art. II der inkomsten op de begrooting aaugebragt. Begr. 1867. Begr. 1868. Iloofdst. II, Afd. II, Art. 2, Hoofdst. 11, Afd. II, Art. 1, 34,402.42. ƒ34,534.16. Over het dienstjaar 1867/68 vindt de heffing van 50 opcenten ten behoeve der gemeente op de hoofdsom der personele belas ting plaats, ingevolge Raadsbesluit van 28 Eebr. 1867, goedge keurd bij kon. besluit van 23 Maart 1867 no. 62. In afwach ting dat door den Raad tot de heffing van deze opcenten voor het vervolg zal worden besloten, is het vermoedelijk bedrag der opbrengst van 50 opcenten over 1868 onder de inkomsten opge nomen, berekend naar hei bekende cijfer van de hoofdsom der Rijks personele belasting, volgens de kohieren over het dienst jaar 1866/67. Zie bijl. no. 2. Begr. 1867. Begr. 1868. Hoofdst. II, Afd. IV, Afd. 1, Hoofdst. II, Afd. IV, Art. 1, ƒ93,100. ƒ90,160. Ofschoon voor het dienstjaar 1.868 het cijfer voor de te heffen directe belasting op het inkomen tot een aanzienlijk minder be drag dan voor 1867 zou kunnen worden vastgesteld wanneer het gcheele bedrag der voorgedragen uitgaven wegens buitengewone werken door de opbrengst cener geldleening werd bestreden, is zulks evenwel min verkieslijk geoordeeld, dewijl men nog steeds van meening is, dat het bestrijden van uitgaven als de evenbe- doelde uit de gewone inkomsten, tot een bedrag van ongev. 10,000, voor ccnc gemeente als Leeuwarden niet overdreven is te achten. Uit dien hoofde wordt voorgesteld, de directe belasting te hef fen tot het aangebragte cijfer van 92,000 waarvan even als in voorgaande jaren 2°/ö is afgetrokken voor oninbare posten. Begr. 1867. Begr. 1868. Hoofdst. II, Afd. VI, Art. I, Hoofdst. II, Afd. VI, Art. 1, ƒ1600. ƒ1600. Als opbrengst der belasting op het houden van honden 13 een Bijvoegsel tot de Provinciale Friesciie Courant. gelijk bedrag uitgetrokken als voor 1867, uithoofde deswege in 1868 zeer waarschijnlijk geen hooger bedrag zal worden ontvan gen, dewijl van tijd tot tijd verschillende belastingschuldigen zich van hunne honden ontdoen. Begr. 1867. Begr. 1868. Hoofdst. II, Afd. VII, Art. 1, Hoofdst. II, Afd. VII, Art. 1, ƒ600. ƒ700. In verband ract de opbrengst der belasting op tooneelvertoo- ningen in 1867, ruim ƒ700 hebbende bedragen, is voor die belasting over 1868 een hooger bedrag in ontvang gesteld. Begr. 1867. Begr. 1868. Hoofdst. II, Afd. VIII, Art. 1, Hoofdst. II, Afd. VIII, Art. 1, ƒ640. 640. Voor dit art. is eene gelijke som als over het vorige dienst jaar in ontvang aangebragt, dewijl er geene reden beslaat die tot eene gewijzigde raming aanleiding zou kunnen geven. Begr. 1867. Begr. 1868. Hoofdst. II, Afd. VIII, Art. 2, Hoofdst. II, Afd. VIII, Art. 2, ƒ781.50. 781.50. Tegen den 12 Mei 1868 zullen de tolheffingen bij dit art. bedoeld, op nieuw moeten worden verpacht. Uithoofde het onze ker is of de nieuwe pachtsommen meer of minder dan de tegen woordige zullen bedragen, is op dit art. een gelijke som als voor 1867 uitgetrokken. Begr. 1867. Begr. 1868. Hoofdst. II, Afd. VIII, Art. 3, Iloofdst. II, Afd. VIII, Art. 3, 2332. ƒ2335. Wegens opbrengst van bruggelden is in ontvang gesteld het bedrag volgens de thans loopende contracten door de pachter* verschuldigd. De opkomsten der bruggen onder lett. a en e vermeld zijn in 1867 voor drie jaren verpacht, terwijl wegens de bruggen onder lett. b en d aangeduid, de tegenwoordige pachttijd met 12 Mei 1868 expireert. Begr. 1867. Begr. 1868. Hoofdst. II, Afd. VIII, Art. 4, Iloofdst. II, Afd. VIII, Art. 4, ƒ523. 523. Ofschoon de veergelden tegen den le Julij 1868 op nieuw moeten worden verpacht, heeft men gemeend de pachtsommen volgens de loopende contracten in ontvang te moeten aanbrengen. Begr. 1867. Begr. 1868. Hoofdst. li, Afd. VIII, Art. 5, Hoofdst. II, Afd. VIII, Art, 5, ƒ4850. ƒ5250. Wegens opbrengst van de Stadswaag is een hooger cijfer dan over de beide voorgaande jaren uitgetrokken, uithoofde die op brengst over 1866 circa ƒ700 boven de raming heeft bedragen. Met het oog op de uitkomsten in 1864 en 1865, wordt het even wel, ter vermijding van te hooge raming, wenschelijk geacht die meerdere opbrengst over één dienstjaar, bij deze begroeting niet voor het geheele bedrag in ontvang aan te brengen, in afwachting dat de opbrengst over 1867, voor liet vervolg eene raming tot dat bedrag verkieslijk maakt. Begr. 1867. Begr. 1868. Iloofdst. II, Afd. VIII, Art. 6, Hoofdst. II, Afd. VIII, Art. 6, 4424. ƒ4424. Tot een gelijk bedrag in ontvang gesteld, overeenkomstig de bestaande contracten van verpachting loopende tot 1 Jan. 1869. Begr. 1867. Begr. 1868. Iloofdst. II, Afd. VIII, Art. 7, Iloofdst. II, Afd. VIII, Art. 7. ƒ800. ƒ600. Als opbrengst van (lc vischmarkt, waarvan de inning bij gaar- dering plaats heeft, is een lager cijfer dan over 1867 iri ontvang uitgetrokken, in verband met dc uitkomsten over 18 66- verkre gen.. Over 1865 was die opbrengst belangrijk hooger dart over

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1867 | | pagina 17