1 234 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Maandag 23 December 1867. over de overwinst te beslissen Immers, na het zoo even ge vallen besluit, blijft die aan de bank, wanneer men besluit daar aan niets te ontnemen, dan blijft het kapitaal. Daarover nu te beschikker', hiervan ziet hij volstrekt de noodzakelijkheid niet in het zou zelfs mogelijk kunnen wezen dat het bij 't in voeren der nieuwe organisatie stremming zou veroorzaken. Men wil er ten behoeve van de gemeente niet over beschikken en toch wil men de destinatie bepalen. Dit is niet noodig, ja zelfs tegenstrijdig. De heer V&n Slotsrdyck moet erkennen dat de opmerking van den heer Wiersma wel aardig is gevonden en toch kan Spr, ze niet beamen. De heer Wiersma zegt, er is besloten dat de gemeente over die overwinst niet mag beschikken en toch wer.scht men de bestemming daarvan aan te wijzen. Spr. moet dien ge- eerden Spr. opmerken dat die beschikking, waarvan in 't 2e lid der conelusic sprake is, volgens art. 16 van 't reglement niet alleen geoorloofd is, maar zelfs imperatief is voorgeschreven. Wanneer men het 2e lid niet aanneemt, zal aan dat voorschrift niet voldaan worden door alleen het le lid aan te nemen geeft men die beschikking niet. De heer Wiersma geeft te kennen dat hij niet andres kon doen dan consequent doorredeneren. Hij stelde zich voor een zedelijk ligchaam, waaraan existentie wordt gegeven; dat zedelijk ligchaam nu stelt men door het genomen besluit eerst in staat zelf te kunnen handelen en tot die bevoegdheid tot handelen behoort dan toch immers ook de beschikking hier bedoeld. Wel beaamt Spr. voor zich zelf die stelling niet, maar men moet er toe komen nu het sustinu van de Commissie door de Vergade ring aangenomen is. De heer van Sloterdijck erkent dat een zedelijk ligchaam de bevoegdheid kan hebben om te beschikken, maar die bevoegd heid vervalt wanneer, zoo als hier, dc exceptie bovendrijft, dat die beschikking bij wettelijke bepaling aan anderen is opgedragen. Het voorschreven 2e lid wordt hierop in rondvraag gebragt en aangenomen met 11 tegen 6 stemmen (die van de heeren Gorter, Wiersma, Oosterhoff, Brunger, Plnntcnga en de With. Het 3e lid der conclusie, luidende „aan B. en W. op te dragen de commissie van administratie der bank van leening in kennis te stellen van vorenstaande punten van besluit zoo tot kennisgeving als met uitnoodiging ora wat het 2c punt betreft, daaraan het vereischfe gevolg te geven," is vervolgens buiten beraadslaging en omvraag eenstemmig aangenomen. 15. Op voorstel van den Voorzitter wordt eenstemmig beslo ten de punten vermeld sub nos. 14, 15 en 16 van den oproe pingsbrief, ter oorzake van het bereids ver gevorderde uur, aan te houden tot eene volgende vergadering. 16. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van B. en W. nopens een adres van den heer F. W. v. d. Meulcr. alhier, betrekking hebbende tot de levering van geneesmiddelen aan be- hoefiigen in deze gemeente. Ter visie, om in eene volgende vergadering in behandeling te worden genomen. 17. Zijn tei tafel gebragt en gelezen: a. een adres van den heer mr. S. van Wcldercn baron liengers, het verzoek bevattende om hem, tengevolge van voor hem moverende redenen met den len Januarij 1868 een eervol ontslag te willen verleenen als cu rator van liet stedelijk gymnasium te Leeuwarden, b. een adres van den heer mr. A. v. d. Laan, houdende gelijk verzoek. De Voorzitter stelt voor om deze adressen dadelijk af te doen, aangezien het te vermoeden is dat in dit jaar geene raadsverga dering meer zal worden gehouden. Hiertoe besloten zijnde, stelt de Voorzitter namens het Collegie van dagelijksch bestuur voor om het door de heeren Itengers en v. d. Laan verzochie eervol ontslag te verleenen onder dankbetuiging voor (le vele en lang durige diensten in bovengemelde hunne betrekking aan de ge meente bewezen. Uit te voeren vóór de resumtie. 18. Is ter tafel gebragt eene missive van heeren commissa rissen over de opgeheven stads Teekensehool, houdende inzending van de rekeningen betreffende die instelling over dc jaren 1866 en 1867. Op voorstel van den Voorzitter wordt eenstemmig besloten, die stukken ten fine van onderzoek en rapport te stel len in handen ecner Commissie uit den Raad waariu de Voor zitter benoemt dc heeren Plantenga, Attema en van Sloterdijck. 19. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van de le afd. der Friesche maatschappij van landbouw en veeteelt gevestigd in het kanton Leeuwarden houdende om daarvoor bijgebragte re denen het verzoek, dat de Raad moge besluiten voorloopig zoo wel des Donderdags als des Vrijdags iedere week van 's morgens 9 uur af te Leeuwarden veemarkt to doen houden, althans van vette runderen en schapen. - Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten dit stuk ter behandeling in eene volgende verga dering aan te houden. 20. Is ter tafel gebragt, gelezen en ten fine van bcrigt en raad in handen van B. en VV. gesteld een verzoekschrift van A. Hebbes, wed, P. Vrinken, in leven gepensioneerd torenwachter alhier, waarbij zij verzoekt om met eene gratificatie te worden begiftigd. 21. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel var, B. en Wora aan den heer H. Creraer, hoofdonderwijzer der burger school voor jongens te Leeuwarden, met den 1 Jan. 1868 als zoodanig een eervol ontslag te verleenen en hem voorloopig tot 1 Jan. 1869, een wachtgeld toe te kennen van/1200. Ter visie 22. De Voorzitter doet mededeeling van de ontvangst van de volgende voor den Raad ingekomen stukken, als a. eene resolutie van hh. Ged. Staten, houdende goedkeuring tot gemeenschappelijke regeling der zaak betrekkelijk de wijziging in het reglement op de beurt,veren tusschen Leeuwarden en de dorpen en buurten in de gemeente Tietjerkstcradeel b. eene resolutie van gezegd Collegie, houdende goedkeuring van het le suppletoir kohier der directe belasting op het inkomen, dienst 1867, en c. een schrijven van den heer Mr. T. van Ilettinga Tromp, houdende kennisgeving dat hij de hem opgedragen be trekking van voogd der stads armeukamer alhier aanneemt. Zijnde deze mededeeling aangenomen voor uotificcatie. 23. Zijn gelezen en voor kennisgeving aangenomen a. een schrijven van J. G. Kuipers en Co., houdende kennisgeving dat op aanstaanden Dingsd&g 24 Dcc., de fabriek van stroo-carton, door stoom gedreven, voor goed in werking zal worden gesteld en dat zij het zich, uit aanmerking vun de gewigtige diensten van wege de gemeente bewezen, ten pligt achten den Raad uit te noodigen daarbij tegenwoordig te zijnb. een schrijven van Dr. S. S. Coronel houdende kennisgeving dat hij het voornemen heeft om op Maandag den 30 Dcc. in den schouwburg eene voorlezing te houden over psedagogische onderwerpen, en uit noodiging aan de leden van den Raad om daarbij tegenwoordig te zijn. 24. Op voorstel van den Voorzitter wordt eenstemmig be sloten op Donderdag den 26 Dcc. a. st. de (lau invallende bij liet reglement voorgeschreven gewone Raadsvergadering, uithoofde van het Kerstfeest, niet te houden. De Voorzitter sluit hierop de vergadering. /3« /«je /&>6p GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bijlage tot het verslag der zitting van 25 Jutij 18C7. REKENING wegens de ONTVANGSTEN EN UITGAVEN van de Gemeente LEEUWARDEN, voor de dienst van 1866. ONTVANGSTEN. Hoofdst. I. Ontvangsten wegens vroegere diensten. Art 1. Batig slot der door den Gemeenteraad geslote tie reke ning over het dienstjaar 1864, zoover de Gemeenteraad daaraan niet reeds eene bepaalde bestemming heeft gegeven, geraamd T 31.692.765, ontvangst31,692.765. Hoofdst. II. Opbrengst van plaatselijke belastingen. Afd. I. Opcenten op de hoofdsom der grondbelasting. Art. 1. 40 opcenten op de hoofdsom der belasting op de gebouwde eigendommen ƒ19,735.00 en 10 opc. op die der ongeb. eigend. 955.00, te zam. gev. 20,690.00, ontv. 20,807.84. Afd. II. Gedeeltelijke uitkeeiing der opbrengst van en opc. op (le hoofdsom der personele belasting. Art. 1. 4/5 van de opbrengst der rijks personele belasting geraamd 43,274.38, ontvangenƒ44,006,77. Art. 2. 50 opc. op de hoofdsom der pers. bel. geraamd 22,538.74, ontvangen- 22,920.19. Totaal der lie Afd. ƒ66,926.96. Afd. III. Opc. op de hoofdsom van de in het 4e lid van art. 240 der Gemeentewet bedoelde daarvoor vatbare rijks belast, direct naar het vermogen of inkomen geheven, met uitzondering van het patentregt, nihil. Afd. IV. Hoofdei, omslagen of andere plaatsel. dir. belast. Art. 1. Plaatselijke directe belasting ƒ78,000.00. Af voor oninbare posten- 1,560.00. raming ƒ76,440.00. Er is ontvangen ƒ76,808.15. als oninbaar afgeschreven - 2,088.94. nog te verhalen gebleven - 183.86. Afd. V. Belasting op voorwerpen van verbruik. Art. 1. Belasting op binnen- en buitenl. gedistil. en likeuren a. 60 en 40 opc. op den rijks-accijns van 1 Januarij tot uit. April 11,200; b. eigen belasting bij invoer/ 700, te zaraen geraamd 12,500, ontvangenƒ12,497.005. Art. 2. Uitkcering van het Rijk tot vergoeding van eigen belasting op den wijn, van 1 Jan. tot uit. April, ger. ^2600, ontvangen - 3,141.81. Art. 3. Belasting op het geslagt, a. opcenten op den rijks-accijns van 1 Jan. tot uit. April ƒ3400, b. eigen belasting bij invoer van rund-en kalfvleesch 100, zamen geraamd 3500, ontvangen - 3,534.845. Art. 4. Belasting op den turf van 1 Jan. tot uit. April, geraamd 1400, ontvangen - 897.545. Art. 5. Idem op de steenkolen als boven, geraamd ƒ100, ontvaDgen- 565.165. Totaal der 5e Afd. ƒ20,636.37. Afd. VI. Belasting op de honden. Art. 1. Belasting op de honden, geraamd 1000, ontvangen 965.25, als oninbaar af geschreven ƒ114.75 en nog te verhalen ƒ4.50. Afd. VII. Belasting op tooneelvcrtooningen cn andere open bare vermakelijkheden. Art. 1. Opbrengst van die belasting, geraamd 600, ontvangen nihil. Afd. VIII. Regten en loonen en andere gelden, bedoeld in Bijvoegsel tot de Provinciale Friesche Courant. artt. 104 en 238 der Gemeentewet. Art. 1. Opbrengst van leges ter Secretarie geheven en van de restitutiën van verschotene zegel gelden, gedrukte stukken, enz. ger. J 640, ontv. 642.95. Art. 2. Opbrengst van den tol op den weg van Leeuwarden naar Ilijum bij verpachting geraamd 781.50, ontvangen - 781.50. Art. 3. Opbrengst van bruggen: a. Vlietster- en Boomsbrug verp. ƒ220; b. ijzeren brug op 't Vliet, id. ƒ145c. Poppebrug, id. ƒ5d. Blaauwe brug, id./ 57e. ijzeren brug bij de Potmarge, id. 709 id. over de Harl. vaart bij verp. en gaard. 740; ff. id. bij de voorm. Vrouwenp.id. 180 h. id. bij Camstraburen id. ƒ270; ger. 2326, ontvang. - 2,671.06. Art. 4. Opbrengst van veergelden a. van dc pont tot overvaart van de gracht tusschen de Oos terkade en den Grachtswal bij verp. ƒ218; b, alsvoren bij het Ziekenhuis, id. ƒ305, ger. 523, ontvangen- 523.00. Art. 5. Opbrengst van de Stadswaag: a. weeg loon, bij gaard, ƒ2400; b. werkloon der waag- werkers 2400, zamen geraamd 4850, ontv. - 5537865. Art. 6. Opbrengst van de marktgelden a. wegens staanplaatsen voor het uitstallen enz. van waren, zoomede ten dienste van openbare verma kelijkheden, bij verp. 3000 b. van de veemark ten, id. 1500, zamen geraamd ƒ4500. ontv. - 3,476.75. Afschrijving verleend wegens de marktgelden sub a. f 650.00, en nog te verhalen van die sub b. f 297.25. Art. oa. Opbrengst van de Vischmarkt, bij gaard, geraamd ƒ660, ontvangen- 574.135. Art. 7. Opbrengst der kaai- en walgelden, geraamd 2650, ontvangen- 3,000.02. Art. 8. Opbrengst der begraafplaats: a. ver koop, verhuur en onderhoud van graven ƒ900b. begrafenis- en grafgelden 3700, ger. ƒ4600, ontv. - 5,642.90. Art. 9. Opbrengst van schoolgelden, alsa. Stedel. Gijmnasium, 850; b. Fransche kostschool voor jongens, ƒ4108; c. id. voor meisjes, ƒ3952 d. Burgerschool voor jongens, 2270; e. id. voor meisjes, ƒ2260; Tusscher.school le kl., ƒ2060; ff. 1® idem 2e kl., ƒ1350; h. 2° idem 2® kl.,490 i. 3® idem 2® kl., 535 k. Bewaarschool voor minvermogenden 550; ger. 18,425, ontv. - 19,613.65. Art. 10. Opbrengst van gedane werken voor particulieren: a. Werken aan de straten en riolen enz. ƒ110; b. id. van verschillenden aard ƒ60, geraamd ƒ170, ontvangen- 247.875. Art. 11. Opbrengsten van (le gasregten1 a. Geleverd gas aan particulieren 34,700b. idem wegens gastoestellen 3000 2. vergoeding der Gemeente voor de openb. straatverlichting 8000 3. Diverse ontvangsten 5300ger. 51,000, ontv. - 53,210.87. Totaal der 8ste Afdƒ95,922.573. Totaal van hot He Hoofdstuk 282,067.14s. Hoofdst. III. Baten en opkomsten, spruitende uit voor werpen aan de Gemeente in eigendom toebehoorende. Art 1. Huur of pacht van land en landgoederen, alsa. Zalhe en landen genaamd „de magere weide" in gebruik bij F. G. üorhout 2451 b. dito achter Cambuur in gebruik bij S. IJ. de Boer, 1706 c. dito in gebruik bij R. G. Wartena^ 2107 d. dito op Wilaardsterburen in gebruik bij B. M. Stienstra,/ 2000 e. twee stukken weidland onder Lekkum, 229; een dito aldaar, ƒ83; ff. een moestuin bij het tolhuis onder Lekkum, ƒ15 h. een stuk weidland aldaar, ƒ203 ;i.5/é Bijlage.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1867 | | pagina 1