GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bijlage tot de Zitting van Donderdag 28 Xov. 1867. U\ 1*1*1 fel* T Am.*. S tFJSt fl Van de Raadscommissie ter zake het drukken en leveren van het verslag van's Raads handelingen. Mijne Heer en! Bij Uw besluit van den 26 September jl., no. s<z/l4, werd ons opgedragen lo. het. noodige voor te bereiden tot het aangaan eener nieuwe overeenkomst, hetzij met den uitgever der Provinciale Friese/ie Couranthetzij met een der uitgevers van de beide andere binuen deze gemeente verschijnende dagbladen, om, ter voortdurende uit voering van 's Raads besluit van den 22 Junij lö65 no. 4/14, met ingang vau den 1 Januarij 1868, het verslag van het ter openbare raadsvergadering verhandelde, zoo mogelijk op den te- genwoordigeu voet, te drukken en te leveren; 2o. van den uitslag onzer bemoeijingen den Raad te rappor teren, met aanbieding van de vereischte voorstellen, ook wat be treft het brengen van veranderingen in de wijze van drukken en uitgeven van het verslag, indien dit mogt blijken noodig te zijn. Ingevolge deze opdragt stelden wij ons in de eerste plaats al dadelijk in betrekking met den uitgever der Provinciale Friesche Courant, ten einde te trachten, de met den 31 Dcc. aanst. eindi gende overeenkomst op den tegenwoordigen voet, dat is zonder geldelijk bezwaar voor de gemeente, met hem te vernieuwen. Daartoe vonden wij hem nogtans niet genegen, iets het geen ons niet bevreemdde en zekerlijk ook Uwe vergadering niet zal bevreemden, als zij in aanmerking neemt den grooten omvang, dien het verslag met zijne bijlagen van den beginne af heeft ver kregen en waarop bij het sluiten der overeenkomst aan beide kanten raoeijelijk kon worden gerekend. De uitgevers der beide andere bladen, de Leeuwarder Courant en de Friesche Courantwaren evenmin daartoe bereid. De voortdurende uitvoering van het raadsbesluit van 22 Junij 1865 kwam ons echter te wenschelijk voor, om hiermede de on derhandelingen voor gesloten te achten. Wij verzochten mitsdien alle drie uitgevers, ons te willen op geven, of zij het drukken en uitgeven van het verslag op zich wilden nemen tegen eene geldelijke vergoeding en, zoo ja, ons dan hunne voorwaarden mede te deelen. Van alle drie volgde hierop een toestemmend antwoord. De berigten van de uitgevers der Provinciale Friesche Courant en Friesche Courant leggen wij hierbij over. Het zal Uwer vergade ring daaruit blijken, dat de eerste vraagt voor een half vel druks in 4o van 4 bladzijden, gelijk het tegenwoordige (dat echter door den comprcsscn druk evenveel letter bevat als een gewoon geheel vel druks in 8o) f 7, tabel- of staatwerk voor gewonen letterdruk gerekend, en dat de laatstgenoemde dien prijs stelt op/ 6.50. Van de uitgevers der Leeuwarder Courant ontvingen wij mondeling berigt. Deze vragen in eens de som van 600 voor een geheel jaar. Het corrigeren of van zetfouten zuiveren der eerste proef zal daarbij door de uitgevers geschieden. Behalve het gratis leveren van een verslag en bijlagen aan ieder geabonneerde binnen de gemeente, zullen 50 exemplaren ten $ienstc van den Raad wor den verstrekt. Om bij benadering te weten, welk eindcijfer jaarlijks dooi de beide eerstgenoemde bladen, die geer.c vaste som stellen, zou worden bereikt, namen wij, gelijk van zelf spreekt, tot grondslag het verslag, zoo als het tot dusver is geleverd, 't Bleek ons daarbij, dat, met inbegrip van het alphabetisch register, de om vang was geweest gedurende het laatste kwartaal van 1865 (tijd stip van invoering des maatregels) 23 halve vellen; in 1S66 p. m. 72; in 1867 tot en met 15 Nov. p.m. 56. Aannemende, dat voor het geheele loopende jaar het cijfer tot 6 5 zal klimmen, Bijvoegsel tot de Provinciale Friesche Courant. dan kan het gemiddeld cijfer per jaar worden gesteld op 76. Het schijnt echter aan geen tegenspraak onderhevig, dat, hoe volledig in vele opzigten het verslag ook kan worden genoemd, eene ruimere opneming van ingekomen stukken in hun geheel wenschelijk is te achten. Met toepassing hiervan in 't vervolg, rekenen wij, dat de omvang gerustelijk op 80 halve vellen per jaar mag worden berekend. De vergoeding aan de Friesche Courant a ƒ6.50 per half vei zou dan jaarlijks bedragen f 520 die aan de Provinciale Friesche Cuorant tegen 7 per half vel f 560, terwijl, gelijk boven reeds is vermeld, de Leeuwarder Courant in eens 600 per jaar zou ontvangen, hetgeen voor het als basis, doch geenszins als maxi mum, aangenomen getal van 80 halve vellen zou zijn 7.50 per half vel. Wij willen het niet ontveinzen, dat elk dezer cijfers ons aan vankelijk wel cenigzins verraste. Met inbegrip toch van de 200 voor den verslaggever, zou de jaarlijksche jaarlijksche uitgaaf voor den onderwerpelijkcn maatregel tot 700 a 800 klimmen. Na rijpe overweging echter meenden wij, dat zelfs dit cijfer geen reden mogt zijn, om de publiekmaking van 's Raads handelingen te staken. Onze Commissie, wier meerderheid ook reeds deel uitmaakte van de in 1865 voor deze aangelegenheid benoemde Commissie, stemt geheel in met de gevoelens, die destijds voor zoodanige publiekmaking ook met geldelijke opoffering voor de gemeente werden aangevoerd. (Zie bladz. 26 van het gedrukt verslag dier Commissie, hierbij overgelegd.) Inderdaad kan moeijelijk, ook van de meest belangstellende ingezetenen, worden gevorderd, dat zij, ten einde op de hoogte te blijven van het ter raadsver gadering verhandelde, de soms zich snel opvolgende zittingen komen bijwonen. Dit klemt te meer, als men er aan denkt, dat die zittingen in deze gemeente worden gehouden op dat gedeelte van den dag, 't welk de meeste menschen tot vervulling hunner beroepsbezigheden roept. Er komt bij, dat zoodanige bijwoning toch weinig of niets voor hen zou beteekenen, indien zij niet tevens vooraf in kennis waren gebragt van den inhoud der te behandelen stukken. Doch, dit alles zelfs daargelaten, dan heeft, naar ons gevoelen, de onder vinding van ruim twee jaren reeds genoeg geleerd, dat het bezit van een gedrukt raadsverslag, gelijk het bestaande, zij 't dan ook nog voor verbetering vatbaar voor de leden van den Raad zei ven hoogst nul tig, ja als bijna onmisbaar te beschou wen is, zullen zij de zaken steeds met de vereischte zorg kun nen overwegen en behandelen. Bij het beoordeelen der genoemde sommen zal verder niet uit het oog moeten worden verloren, dat, door het opnemen in het verslag van een tal van ingekomen stukken, de kosten worden bespaard, die vroeger aan eene afzonderlijke gedrukte uitgifte daarvan waren verbonden. Eindelijk zal zelfs de hoogste som nog minder bedragen dan in verscheidene andere, met Leeuwar den gelijk te stellen, gemeenten voor een gedrukt verslag wordt betaald; zij zal ingelijks lager zijn dan de raming van een vroe ger lid Uwer vergadering, jhr. mr. J. M. van Beijma, die voor een althans niet meer volledig verslag dan het tegenwoordige 1000 jaarlijks meende te moeten stellen, bij een in December 1864 aan den Raad ingediend schrijven, dat hierbij wordt overgelegd. Ter beantwoording blijft thans nog over de vraag: welke der gedane aanbiedingen de voorkeur verdient Het geven van een antwoord daarop is inderdaad niet van moeijelijkheden ontbloot. Voor de Friesche Courant kan als motief gelden, dat zij den laagsten eisch doet, ofschoon het verschil met de beide andere couranten, over de geheele som gerekend, niet zeer groot is. Ten aanzien van de Provinciale Friesche Courant mag vooral in het onderwerpelijk geval niet uit het oog worden

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1867 | | pagina 29