I 3U GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening wegen3 de Ontvangsten en Uitgaven over 1866. buud. weidland aan den Zwarten weg/400; k. beide gedeelten van het oud exercitieveld ter weerszijden van den spoorweg 456 l. nihil; vi. een plek grond bij Tonnenburg, 1.50n. een dito bij Dronrijp ƒ6; o. een dito bij den Posthoorn, 1.50; p. nihilq. een plek grond 5r. onderscheidene bleekjes en dergelijke gemeentegronden ƒ21s. een plek gronds sectie 1). no. 367, f 5; t. voor 't gebruik van een gedeelte van deu Harlinger trekweg 6u. idem voor 't gebruik van deu aanleg aachter het Zailand, 1v. idem van een plek gronds bij de Harlingervaartsbrug, mem.; to. van het land sectie G 16 70, ƒ2 88; x. van idem sectie G no. 826a en 1038, 360; ij. van idem sec tie G no. 1729, ƒ360; te zamen geraamd ƒ10,704, ontvan gen Art. 2. Iluur van huizen, als: a. de herberg „de Klanderij", 1157 b. huis in de Doelestraat F 189, kantoor van waarborg 300c. id. zuid. gedeelte, ƒ125; d. de stal in de Doelestraat F 157, ƒ80; el. het huis in de Hoogstraat H 121, (voor ste gedeelte) 150e2. achterhuis, (voorm. soep kokerij) mem.woning in de Yvobrouwersstceg E 66, ƒ78; h. diverse dito gekw. A 23 tot en met 29, I 198, 202, 226 en 230, N 196 en A 5, 400Je. de woning op den hoek van deu Grachts- wai en het Vliet L 55, ƒ156; l. het huis op de Koren markt I 3, ƒ500; vi. de voorm. infirmerie in de Kleine Kerkstraat ƒ65; n. het lokaal boven de hulpbeurs, ƒ240; o. id. van het kantongeregt, 300p. de manege in de Groote Kerkstraat, mem. q. het huis op de hoek van de Ewal 1 36, 220; r. idem op de Korenmarkt I 2,/ 500; 8. de voorm. Israël, armenschool, 80 t. het huis op de Ewal I 35, ƒ275; u. de woning C 141, mem.; r. de Harlingerstal, idem.; xc. kofijhuis Bellevue, 175 te zamen geraamd ƒ4801, ontv Art. 3. Huur van den Stads- of Prinsentuin, Art. 4. Pacht van het grasgewas der plantsoenen van den Stads- of Prinsentuin en de Begraafplaats, geraamd ƒ550, ontvangen Art. 5. Opbrengst van den houthak, ais: a. kaphout, ƒ40; b. boomen, 60; ger. 100, ontv. Art. 6. Opbrengst van vischerij, als: a. Vliet- sterbrug en Vliet, ƒ8; b. Potmargebrug en Pot- marge, f 7.50; c. Dockumer Ee, nihil; d. Stads gracht, 9.50; ger. 25.00, ontv Art. 7. Opbrengst van krachtens privaat regt genoten wordende tollena. van de vijf bevaren trekwegtollen, b. van het tolhek te koetille, c. id. te Ritsuraazijl, d. id. te Kingmatille, alle bij ver pachting, geraamd 360, ontvangen Art. 8. Opbrengst van krachtens privaat regt genoten wordende sluisgeldena. Irnsumerzijl bij gaard, 2600 b. Ncsserzijl, 450; ger. 3050, ontvangen Art. 9. Idem van grondpachten en eeuwige renten, a. grondpachtenƒ412.785; b. eeuwige ren ten ƒ81.28; ger. f 494.065, ontv Art. 10. Intressen van uitgezette kapitalen, als: a. Intressen van inschrijvingen op het Grootboek der N. W. Schuld, ten name van de gemeente, a 2l/2 pCt. groot ƒ122,000, nom. verschijnende 1 Julij en 1 Jan. 3055 b. als boven a 3 pCt. nihil; o. renten van de Stads bank van leening ƒ500, geraamd 3555, ontv ƒ10,740.04. 4,858.40. 1,050.00. 457.00. 268.50. 45.50. 701.143. - 3,349.02'. 494.06'. - 3,440.96. Hoofst. IV. Ontvangsten van verschillenden aard en toe- vaHige baten. Art. 1. Opbrengst van de haardasch en vuilnis, bij verpach- 505.00. 486.85. Totaal van het Ille Hoofdst. ƒ25,404.53'. ting ger. ƒ2505, ontv. Art. 2. Opbrengst van puin, ger. ƒ500, ontv. Art. 3. Teruggave van het ltijk wegens huis vesting, voeding en reisgeld van lotelingen ea ver lofgangers der militie, ger. ƒ150, ontv. Art. 4. Boeten van politie, ger. 250, ontv. Art. 5. Boeten wegens overtredingen inzake van plaatsel. belast, en verbeurdverklaring, ger. 5,ontv. Art. 6. Restitutiën van transportkosten van veroordeelde bedelaars, ger. 600, ontv. Art. 7. Idem van verplegings- en verdere kos ten van bedelaars, enz, in rijksgestichten, ger. ƒ106, ontvangen Art. 8. Idem van zegelgelden terzake de plaats. dir. belasting, geraamd ƒ250, ontv Art. 9. Id. ter zake de belasting op voorwer pen van verbruik, ger. f 80, ontv Art. 10. Korting op de traktementen van on derwijzers en onderwijzeressen, ten behoeve van het pensioenfonds, ger. ƒ450, ontv Art. 11. Alle andere ontvangsten niet tot de vorenstaande behoorende, ger. memorie, ontv. Afgeschreven als oninbaar 37.72 en nog te verhalen 586.90. Art. 12. Bijdrage van het Rijk in de kosten van een schoolgebouw voor middelb. onderwijs, geraamd ƒ12,000, ontvangen - 12,000.00. Art. 12a. Koopsom van grond ten behoeve van den spoorw. Harling.-Groningen, ger. memorie, ontv. - 126.90. 305.95'. 747.00. 124.33. 174.30, 23,31. 400.80. 310.19. Totaal van het IVe Hoofdst- 17*233.63'. Hoofdst. V. Buitengewone ontvangsten. Afd. I. Opbrengst van geldleeningen. Art. 1. Opbrengst eener tijdelijke geldleeniug, ger. ƒ25,000, ontvƒ25,000.00. Art. 2. Idem van de 2e serie der geldlecning, vastgesteld bij Raadsbesluit van 13 Julij 1865, tot 117,000, ger. ƒ57,000, ontv- 55,900.00. Art. 3. Idem van eene 2e serie der geldleening ten behoeve der Gasfabriek, vastgesteld bij Raads besluit dd. 10 Aug. 1865, tot 160,000, geraamd ƒ9000, ontvangen- 8,820.00. Art. 4. Opbrengst eener tijdelijke geldopne ming, geraamd ƒ11,000, ontv^pgen - Totaal der Ie Afd. ontv. 89,720.00. Afd. II. Opbrengst van den verkoop van eigendommen toe- behoorende aan de gemeente. Art. 1Verkoop van gebouwen en ongebouwde eigendom men. Nihil. Art. 2. Afkoop van grondpachten en eeuwige renten. Nihil. Totaal van het Vc Hoofdst. Totaal der inkomsten geraamd Minder dan dc raming ontvangen Wcrkel. ontvangst - ƒ89,720.00. ƒ450,202.13. - 4,083.92. ƒ446,118.18. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening wegens dc Ontvangsten en Uitgaven over 1866. UI - 1450, 500, 3000, - 4630, 50, 1,800.00. - 1,467.00, - 1,800.00. - 1,800.00. 1,450.00. 500.00. 3,100.00. 5,191.15. 50.00. 200.00. UITGAVEN. Hoofdst. I. Jaarwedden en presentiegelden. Afd. I. Jaarwedden. Art. 1. Jaarw. v. den burgem., raming 1800, uitg. Art. 2. Idem der wethouders - 1500, Art. 3. Id. van den Secretaris - 1800, Art. 4. Gem.-Ontv. - 1800, Art. 5. Commissa ris van politie, a. vaste bezoldiging ƒ1800, b. wegens het O. M. bij het kantongeregt 250, te zamen Art. 6. Jaarw. v. d. Archivarius Art. 7. Id. van den bouwkundige en van de opzigters der gebouwen, wegen en dergelijke, a. van den Archi tect ƒ1800; b. van den onder-archi tect ƒ750; c. van den hovenier 400; d. van den oppertoeziener op de tijd regeling, ƒ50, raming Art. 8. a. Idem van de ambtenaren der plaatselijke Secretarie (het bureau van den Burg. Stand en de bevol kingregisters daaronder niet begrepen) 3330, b. Idem van twee boden 1000, c. Idem van den kamerbewaar der ƒ300, raming Art. 9. Idem van den omroeper en aanplakker, raming Art. 10. Idem van den markt* meester, raming 200, Totaal der le Afd. rara. ƒ16,730, uitg, ƒ17,358.15- Afd. II. Presentiegeld van de leden van den Raad. Art. 1. Presentiegeld van de leden van den Raad met uit zondering van den Burgemeester, raming 650, uitg. ƒ550. Totaal van het Ie Hoofdstuk raming ƒ17,280.00, uitg. 1 7,908.15. Hoofdst. II. Kosten van Bestuur. Afd. I. Kosten van licht, brand en bureaubehoeften, benoodigd voor het Gemeente-bestuur. Art. 1. Voor licht en brandstoffen, da'aronder begrepen die voor het bureau van den Burg. Stand: a. licht 300, b. brandstof 750, te zamen raming Art. 2. Schrijf-en kantoorbehoeften Art. 3. Bindwerk Art. 4. Vopr briefport, cxpresloo- nen en andere kleine uitgaven, als: a. Briefport en expresloonen 25b. kosten van verteering van het Collegie van Dag. Bestuur en der beambten ter Secretarie ƒ400; c. voor het bezor gen van turf iu de onderscheidene ver trekken van het Gemeentehuis 30, te zamen ger Totaal der le Afd. ram. ƒ182», uitg, - 1901.36 Afd. II. Kosten der stukken die ten behoeve der gemeente geschreven of gedrukt worden. Art. 1. a. Bezoldiging van buitengewone klerken ƒ300; b. schrijfloonen van rapporten van commission uit den Raad, zoo verre niet ter Secretarie geschreven ƒ50, te zamen geraamd350, uitg, 155.80 Art. 2. Drukkosten zoo van,het jaarl. verslag, de verordeningen, als van dc verdere stukken die algemeen verkrijgbaar gesteld worden Art. 3. Andere drukkosten ten behoeve der Secretarie, ger. Totaal der 2e Afd. ram. ƒ1100, uitg, ƒ1,069.30, Bijvoegsel tot de Provinciale Friesche Courant. ƒ1050, uitg. ƒ1069.16'. - 250, - 288-26. - 70; - 129.69'. - 455, - 414.24. 350, - 400, - 304.99'. 608.50'. Afd. III. Kosten van het onderhoud, schoonhouden en meu beleren van het gebouw of vertrek voor de vergadering van den Raad en van Burg. en Weth, mitsgadors voor den Secretaris der Gemeente bestemd. Art. 1. Voor het onderhoud van het Gemeen tehuis en de daaraan vei bonden lokalen (de hoofdwacht) als: a. gewoon onderhoud van het Gemeentehuis 960; b. idem van dc hoofdwacht ƒ110, te zamen geraamd ƒ1070, uitg, 1158.58. Art. 2. Voor vernieuwing en herstel ling van meubelen in die gebouwen, ger. - 210, - 370.07'. Art. 3. Voor schoonhouden van die gebouwen en meubelen - 625, - 634,08'. Totaal der 3e Afd, ger, ƒ1905, uitg, ƒ2162,74. Afd. IV. Huur van het gebouw of vertrek voor de vérgade- ring van den Raad en van B. en W., mitsgaders voor de Secre tarie der gemeente bestemd, waar het geen gemeente-eigendom is. Nihil. Afd. V. Kosten van het aanleggen en bijhouden der registers van den Burg. Stand. Art. 1. Zegels voor de registers en verdere stukkep, geraamd600, uitg, 552.00. Art. 2. Druk- en bindwerken - 100, - 116.69. Art. 3. Bezoldiging van den beambte op dat bureau werkzaam - 700, - 800,00. Totaal der 5e Afd. raming ƒ1400, uitg, ƒ1468,69. Afd. VI. Kosten van het aanleggen en bijhouden van dubbelen der leggers en plans van het kadaster. Art. 1. Voor de bijboeking van de leggers en het bijwerken van de plans, alsmede voor benoodigd materiëel ram. f 70, uitg. 67.97. Afd. VII. Kosten van het aanleggen en bijhouden van het bevolkingregister. Art. 1. Materiëel voor het bevolkingregister, geraamd70, uitg. 78.65'. Art. 2. Bezoldiging van den beambte voor het bijhouden van dat register Art. 3. Kosten vallende op het aan leggen en bijhouden van de wijkregisters en op de verdere uitvoering Vhn het wijkreglement, a. materiëel enz, ƒ100, b. bezoldiging van de wijkboden - 780, te zamen 550, 650.00. - 880, 810.90. 15 3 9.5 5 Totaal der 7e Afd. ram. ƒ1500, Afd. VIII. Kosten van het aanleggen en bijhouden der kie zerslijsten en van het uitoefenen der kiesverrigting. Art. 1. Voor drukkosten en andere benoodigdheden ger50 uitg. 169.30'. Art 2. Voor onkosten vallende op de verkiezingen- 100, - 373.83'. Totaal der 8e Afd. rara. 150, ƒ543.14. Afd. IX. Kosten van abonnement op het Staatsblad, Prov blad en aankoop van andere noodzakelijke drukwerken. Art. 1. Het Staatsblad met register ger. 4, uitg. 4.00. Art. 2. Het Prov. blad met reg. - 12, - 12.00. Art. 3. Voor aankoop van andere noodzakelijke drukwerken, als: a. ten behoeve* van het archief 200, b. ten behoeve van het gemeentebestuur 150, te zamen- 350, -354.27'. Totaal der 9e Afd. ram. 366, ƒ370.97'. Diverse uitgaven. Zegels van registers, enz. ger. 800, uitg. ƒ802.17'. Afd. X. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Reis- en verblijfkosten Uitgaven ten behoeve van onderscheidene commissien, de sec tie-vergaderingen enz Art. 4. Advertentie-kosten Transportere 35, 300r, 250, 60.22. 1385, - 327-35. - 154.07'. ƒ1343.82. Bijlage.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1867 | | pagina 2