"VI GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1866. Tram-port gcr. 4160, uitg. 3969.81. Art. 8. Idem van die op de bruggen, alsa. de ijzeren brug bij de Potmarge, nihil b. id. over de Harl. vaart, ƒ100; c. id. bij de voorm. Vrouwenpoort, ƒ100; d. id. bij Camstraburen 100; e. de Vlietster- en Booms- bruggen, nihil;/, de Irnsumer- zijl/416, te zamen 716, - 645.00. Art. 9. Id. van de markt- gelden- M M Art. 10- ld. van de kaai-en walgelden- 226, - 676.00. Art. 11. Voor kosten van ver volging ter zake onderscheidene belastingen- 150, - 134.00. Art. 12. Bureaukosten van den fungerenden hoofd-commies der plaatselijke belastingen - 25, - 6,415. Art. 13. Beschrijvingskosten van den hoofdelijke n omslag - 70, - 81.20, Art. 14. Idem der belasting op de honden - 50, - 30.00. Totaal der 4e Afd. 5397, 5,542.42'. Totaal van het VI Hoofdst. ger. ƒ19,138.64, uitg. 20,371.38*. Hoofdst. VIL Uitgaven door bijzondere wetten aan de ge meente opgelegd, als.- armwezen, onderwas, militie, schut terijen, uitkeeringen, enz. Afd. I. Armwezen. Jkrt. 1. Subsidie aan de stads armekamerger./34,286.90, uitg ƒ33,980.903. Art. 3. Idem van het Ne- derl. Israëlitisch armbestuur - 1,000.00, - 800,00, Art. 4. Idem van het stads werkhuis- 1,175.00, - 860.06. Art. 5. Jaarwedde van de stads geneesheeren, heelmees ters en vroedvrouwen - 2,080,00, - 2,080.00. Art. 6. Verplegings-, ver- vangings en transportkosten in de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen- 12,000.00, - 12,628.31. Art. 7. Voor geneeskundige hulp aan minvermogenden memorie Art. 8. Verplegingsko6ten van arme krankzinnigen - 2,300.00, - 2868,613. Art. 9. Verplegingskosten in gevangenissen van kinderen van niet veroondeelde gevan genen 20.00, - 13.393, Art. 10. Reisgeldén aan doortrekkende hulpbehoeven den, begrafeniskosten ten be hoeve van minvermogenden, enz- 500 00, - 336.43. Art. 11. Kosten van het stads ziekenhuis ....„- 5,730.00, - 4583,56. Art. 12. Kosten van on derhoud en uitbesteding van weezen beneden 6 jaren - 200.00, 470.16. Art. 13. Intredegelden voor arme weezen die in het Old Burger Weeshuis worden op- J 58,621.43' - 1,518.48.' ƒ60,791.90, ƒ60,139.92. Transport ger. 59,290.90, genomen220.00, Art. 14. Onderhoud van gebouwen voor armeninrigtin- gen, als a. gewoon onderhoud van het stads armhuis, bene vens het lokaal voor de arm voogden en de woning van den bode ƒ425, b. idem van het stads ziekenhuis en de berg plaats voor turf/765, c. idem van het soep-huis 40, d. idem van het stads werkhuis 50, te zamen1280.00, Art. 15Teruggaaf var. 't geen als onderstand aan armen in de gemeente domicilie van onderstand hebbende elders is verstrektmemorie, Totaal der le Afd, Afd. II. Onderwijs. Art. 1. Stedelijk gymnasium, a. jaarwedde van de docenten ƒ5610, b. toelage boven de jaarwedden, volgens art. 10 der be palingen ƒ600, c. verdere kosten van het onderwijs ƒ800, te zamenger. 7,010, uitg. ƒ6,592.13. Art. 2. Pransche dag- en kost scholen, a. jaarwedden van on derwijzers cn onderwijzeressen ƒ1500, b. uitkeeringun aan den hoofdonderwijzer en de hoofdon derwijzeres in de Pransche scholen van de hen aankomende school gelden/8060, c. verdere kosten dier scholen 300, tezamen - 9,860, - 10,607.13'. Art. 3. Nederduitsche scho len, Jaarweddena. Van de onderwijzers in de burgerscholen ƒ5400, b. id. in detusscbenschool le kl, ƒ2850, c. id. in de drie tusschenscholen 2e kl. 8050, d. id. in de drie armenscholen 7125, e. id. in de bewaarscho len 2700, te zamen - 26,125, - 24,273.22'. Art. 4. Leermiddelen en schoolbehoeften.- a. Voor de bur gerscholen 410, b. tusschenscho len ƒ960, c. armenscholen ƒ540, d. bewaarscholen ƒ190, tezamen - 2,100, - 1,864.02. Art. 5. Brandstollen a. Voor de burgerscholen ƒ150, b. tusschenscholen 350, c. ar menscholen ƒ330, d. bewaar scholen ƒ150, te zamen - 9S0, - 946.73. Art. 6. Licht.a. Voor de burgerscholen ƒ100, b. tus schenscholen 330, c. armenscho len/250, d. bewaarscholen te zamen 680, - 719.43. Art. 7. Ecreprijzen. a. Voor de burgerscholen ƒ80, b. tus schenscholen ƒ125, c. armen scholen, f150, te zamen - 355, - 334.50. Art. 8, Diverse uitga ven a. Voor de burgerscholen Transportere ger. 59,291.9(1, uitg. 58.,621.43'. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening wegens dc Ontvangsten cn Uitgaven over 1866. VII /8 Transport gcr. 47,110, uitg. 45,337.17. b. tusschenscholen 205, c. armenscholen 25, d. bewaar scholen ƒ24, e. kosten van dc vergelijkende cxamia der hoofd onderwijzers en der oproepingen in de nieuwsbladen bij vacatures van hoofd- cn hulponderwijzers ƒ45, onvoorziene uitgaven ƒ105, te zamen Art. 9. Onderhoud en schoon maken van schoollokalen enz. als:a. 't gymnasium 250, i.de Pransche dag- en kostscholen f 200, c. de burgerscholen ƒ300, d. de tus schenscholen 820, e. de armen scholen 550, de bewaarscho len 270, te zamen Art. 10. Kosten der plaatse lijke schoolcommissie Art. 11. Idem van dc stads 490, 402.82. Idem van dc mu- - 2,390, - 2,895.83. 400, - 400.00. - 1,000, - 1000.00. 400, - 400.00. memorie. ƒ51,790, ƒ50,435.82. - 100, - 150, ƒ350, - 56.60'. - 126.90. ƒ323.03, gcr. ƒ3100, uitg. ƒ3099.64. 25, 20, 11.35. Art. 12. ziekschool Art. 13. Idem van dc gym- nastiekschool Totaal der 2e Afd. Afd. III. Militie. Art. 1. Onderhoud van het nieuw exercitieveld met tien weg derwaartsger. 100, uitg. 139.52'. Art. 2. Kosten bij de loting der militie, voor drukwerk enz. Art. 3. Verschotten wegens huis vesting en voeding en reisgelden voor lotelingen en verlofgangers der militie Totaal der 3c Afd. Afd. IV. Schutterij. Art. 1. Toelage ten behoeve der dienstdoende schutterij Art. 2. Kosten bij de loting, voor drukwerk enz Art. 3. Onderhoud van de dam bij het exercitieveld Totaal der 4c Afd. ger. ƒ3 145, uitg. ƒ3110.99. Afd. V. Uitkeeringen. Art. 1. Teruggaaf aan het Rijk wegens evenredig aandeel in de verevende uitgaven voor kwade posten op de grondbelasting volgens art. 1 der wet van 18 Sept. 1852 (Staatsblad no. 177) ger. 120, uitg79.70 Art. 2. Teruggaaf als voren in de verevende uitgaven voor kwade posten der personele belasting vol gens art. 6 der wet van 29 Julij 1848 (Staatsblad 48)- 500, - 224.20'. Art. 3. Teruggave voor ontheffin gen op de plaatsel. dir. belasting - 300, - 177.24. Art. 4. Vermoedelijke storting der ontvangen gelden, wegens dc korting op de traktementen van de hoofd- en hulponderwijzers en onder wijzeressen - 450, - 400.80. Totaal der 5e Afd. Aid. VI. Eercdienst. Art. 1. Uitkeering aan dc zes predikanten der Ned. Ilcrv. ger. ƒ1370, uitg./ 881.94'- Bijvoegsel tot de Provinciale Peiesche Courant. Gemeentegcr. ƒ6600, uitg. 6600.00. Afd. VII. Andere uitgaven niet tot de vorige afd. behoo- rendc. Nihil. Hoofdst. VIII. Afd. I. Renten cn aflossingen van de dooi de gemeente aangegane gcldlceningen. Art. 1. Verschuldigde renten wegens gcldlceningen cn tijde lijk opgenomen kapitalen gcr. ƒ25,450, uitg. ƒ23,475.81 Art. 2. Als boven wegens dc leening voor de overname van dc Gasfabriek en hare exploitatie - 8,000, - 5,962.50. Art. 3. Voor aflossing van schuld - 10,000, -10.00Q.00. Art. 4. Aflossing ecner tijde lijke geldopneming 12,000, - 12,000.00. Totaal der le AfJ. ger. 55,450, uitg. 51,438.31. Afd. II. Opeischbare schulden der gemeente. Art. 1. Subsidie ten behoeve van den N. Holl. Priesclien spoorweg, memorie. Afd. UI. Pensioenen, gratificatiën en toelagen. Art. 1. Pensioenen ger. 2897.00, uitg. 3263.98. Art. 2. Vergoeding aan den Staat van het '/3 gedeelte van het bedrag der aan de hoofd- en hulponderwijzers te verleenen pen sioenen - 300.00, - 177.66'. Art. 3. Gratificatiën - 586.40, - 1687.31. Art. 4. Schadeloosstelling aan J. Ileins, gewezen directeur van de brandspuit no. 4 - 156.00, - 156.00. Totaal der 3e Afd. ger. ƒ3939.40, ƒ5284.95'. Totaal van het VIII Hoofdst. ger. 59,389.40,uitg./56,723.26'. Hoofdst. IX. Andere uitgaven niet onder de vorige hoofd stukken bchoorende. Afd. I. Kosten der door dc gemeente gevoerde gedingen. Art. 1. Voor mogelijke kosten terzake de te voeren gedingen cn in te winnen regtskundige adviezen, memorie, uitg, ƒ33,10. Aid. II. Kosten voortvloeijende uit art, 122 der Gemeentewet, Art. 1, Voor aandeel van het onderhoud der tolhekken en tolgaarders-woningen op den kunstweg naar Hijum, ger. 130, uitgƒ135.51'. Afd. III. Kosten van openbare vermakelijkheden. Art. 1. a. Prijzen voor de harddraverijen in de kermis cn bij de voorjaars- paard en markt ƒ460; b. Toestellen voor dc hard draverijen, bij ijsvermaak en voor het onderhoud en uitsteken van vlaggen ƒ300; c. voor publieke vermakelijkheden 500 d. di verse uitgaven ƒ140, te zamen gcr. 1400, uitg. 1680.66'. Art. 2. Subsidie voor het stedel. rauzick-korps2200, - 2200.00. Totaal der 3c Afd. ger. 3600, uitg. ƒ3880.66'. Totaal van het IX Hoofdst. ger. 3730, uitg. 4049.28. Hoofdst. X. Nadeelig slot der door Ged. Staten geslotene rekening over het dienstjaar 18 Nihil. Hoofdst. XI. Onvoorziene nitgaven. Art. 1. Ponds waaruit zoo noodig zullen kunnen worden aangevuld, de fondsen aangebragt bij verschillende hoofdstukken, zoomede ter bestrijding van onvoorziene uitgaven van anderen aard, die hare omschrijving niet vinden op de begrooting, onder inachtneming van het bepaalde bij artt. 214 en 215 der gem.wct. geraamd 20,268.46,uitg. 12,457.92'. Totaal der Uitgaven geraamd ƒ450,934, uitg. ƒ408,078.85. II A E, A A S. Bedrag der Ontvangsten ƒ446,118.18. Uitgave» 40 S,07 8.85. Voordeclig slot van het dienstjaar 1866 38,039.33. Bijlage.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1867 | | pagina 4