REKENING GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rijlage behoorde tot het Verslag van Donderdag 9 Jolij 186S. der bijgevoegde raming de som van7900.00. Vermits evenwel daaronder was begrepen cenc woning van den brugwachter, en deze nu in den noord oosthoek van het afgestane gedeelte van den stal kan worden gevonden, kan die geraamde som deswege worden verminderd met- 1500.00. Blijft ƒ6400.00. Doch hierbij moet worden gevoegd wegens ver- hooging van walmuren en terrein, die in de bereke ning niet was opgenomen p. m- 440.00. Geeft te zamen 6840.00. Zoodat eene som van p. m. 7000 zal worden gevorderd, om de wonschcn der bewoners van Oldegalilëen te kunnen bevredigen. Daarboven zal echter de belooning van den brugwachter zoo niet geheel, dan toch wel altoos groo ten deels een jaarlijks terug komende last zijn. Want ook indien de gemeente hetregtmogt erlangen om var de schippers doorvaartsgeld te beffen, indien de brug wordt afgedraaid hetgeen zeer aan twijfel is onderwor pen, dan nog zal het beloop daarvan in ieder geval lager wor den gesteld, dan bij dc andere ijzeren bruggen het geval is, en ontoereikend zijn, om aan den brugwachter een eenigzins voldoend bestaan op te leveren. Om alle deze redenen is uwe commissie, daargelaten dc vraag, of het nut der verbinding tegen de vrij aanzienlijke kosten kan opwegen, eenstemmig van gevoelen, dat van de door den stede- lijken Architect ingediende plannen, de ijzeren voetbrug volgens plan no. 7 in alle opzigten de voorkeur verdient, en dat alzoo in deliberatie behooren te komen, de punten nos. 1 eti 2 van het rapport van Heeren Burgemeester en Wethouders ter dezer I zake uitgebragt in de Raadsvergadering van den 27e Junij 1867. Aldus geadviseerd in de Raadsvergadering van den 9 Julij 1868. DIRK ZEPER. K. TIG LEK WTJBRANDI. G. O. GORTER. C. WIER8MA. WESTENBERG. Hijlctgc t8i>8 -10 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bijlage tot hel verslag der zitting van 23 Julij 1868. wegens de (Dory&BQSvaa sa van de Gemeente LEEUWARDEN, voor de dienst van 1867. ONTVANGSTEN. Hoofdst. I. Ontvangsten wegens, vroegere diensten. Art. 1. Batig slot der door den Gemeenteraad geslotene reke ning over het dienstjaar 1865, zoover dc Gemeenteraad daaraan niet reed9 eene bepaalde bestemming heeft gegeven, geraamd ƒ34.723, ontvangst34.723. Art. 2. Gedeelte van het batig saldo der re kening van het afgesloten dienstjaar 1866, ger. 20,000, ontvangen- 20,000.00. Hoofdst. Afd. I. Art. 1. Totaal van het Ie Hoofdstuk 20,034.723. II. Opbrengst van plaatselijke belastingen. Opcenten op de hoofdsom der grondbelasting. 40 opeenten op dc hoofdsom der belasting op de gebouwde eigendommen f 19,851.00 en 10 opc. op die der ongeb. eigend. 956.00, te zamen ger. ƒ20,807.,,, ontv. 20,897.30. A;d. II. Gedeeltelijke uitkeering der opbrengst van en opc. op de hoofdsom der personele belasting. Art. 1. van de opbrengst der rijks personele belasting geraamd 66,052.64, ontvangenƒ66,270.38. Art. 2. 50 opc. op dc hoofdsom der pers. bel. geraamd ƒ34,402.42, ontvangen- 34,108.66. Totaal ('er lie Afd. 100,379.04. Afd. 111. Opc. op de hoofdsom van de in het 4c lid van art. 240 der Gemeentewet bedoelde daarvoor vatbare rijks belast, direct naar het vermogen of inkomen geheven, met uitzondering van het patentregt, nihil. Afd. IV. Hoofdei, omslagen of andere plaatsel. dir. belast, Art. 1. Plaatselijke directe belasting 95,000.00. Af voor oninbare posten- 1,900.00. Raming ƒ93,100.00. Er is ontvangenƒ93,734.795. als oninbaar afgeschreven - 2,612.04. nog te verhalen gebleven - 83.755. Afd. V. Belasting op voorwerpen van verbruik, nihil. Afd. VI. Belasting op de honden. Art. 1. Belasting op het houder, van honden, geraamd 1600, ontvangen 1579.70, als oninbaar afgeschreven 231.25 en nog te verhalen 6.30. Afd. VII. Belasting op tooneelvertooningcn cn andere open bare vermakelijkheden. Art. 1. Opbrengst van die belasting, geraamd 600, ontvangen 734.585. Afd. VIIT. Regten en loonen en andere gelden, bedoeld in artt. 104 cn 238 der Gemeentewet. Art. 1. Opbrengst van leges ter Secretarie geheven en van de restitution van verschotenc zegel gelden, gedrukte stukken, enz. ger. 640, ontv. Art. 2. Opbrengst van den tol op den weg van Leeuwarden naar Hijum, bij verpachting geraamd 781.50, ontvangen Art. 3. Opbrengst van bruggelden a. Vliet- 658.30. 781.50. Bijvoegsel tot de Transpor tere f 1,439.80. Provinciale Eriesciie Courant. Transport f 1,439.80. ster- cn Boomsbrug, bij verp. 220 b. ijzeren brug op 't Vliet, id. ƒ145; c. Poppebrug, id. ƒ42; d. Blaauwe brug, id. 30; e. ijzeren brug bij den Polmargewal, id. f 709 id. over de Harl. vaart bij verp. 779 g. id. bij de voorm. Vrouwenp. id. ƒ176; h. id. bij Camstraburec id. ƒ231; ger. 2332, ontvangen - 3,063.G85. nog tc verhalen gebleven 42.00. Art. 4. Opbrengst van veergelden a. van de pont tot overvaart van de gracht tusschcn de Oosterkade en den Grachtswal bij verp. ƒ218; b. alsvoren bij het Ziekenhuis, id. ƒ305, van dc Hariingcrvaarisbrug nihil, ger. f 523, ontvangen - 523.00. Art. 5. Opbrengst van de Stadswaag a. weeg loon, bij gaard, 2400 b. werkloon der waag- werkers ƒ2450, zamen geraamd ƒ4850, ontv. - 5,208.173. Art. 6. Opbrengst van de marktgelden a. wegens staanplaatsen voor het uitstallen en uit venten van waren, mede ten dienste van open bare vermakelijkheden, bij verp. 2835 b. van de vecmarktgclden, id. 1589, zamen geraamd 4424, 4424, or.tv. nog te verhalen gebleven ƒ322.28. Art. 7. Opbrengst van dc Vischmarkt, bij gaard, geraamd ƒ800, ontvangen Art. 8. Opbrengst der kaai- en walgelden, bij verp. geraamd ƒ2650, ontvangen Art. 9. Opbrengst der begraafplaats a. ver koop, verhuur en onderhoud van graven 750 b. begrafenis- en grafgelden ƒ3400, geraamd ƒ4150, ontvangen Art. 10. Opbrengst van schoolgelden, als:a. Stedel. Gijmnasium, 750; b. Fransche kost school voor jongens, 4680 c. id. voor meisjes, ƒ4160; d. Burgerschool voor jongens, 2270 e. id. voor meisjes, 2260 f. Tusschenschool le kl 2060 g. lc idem 2C kl.1500 h. 2e idem 2C kl., 490 i. 3e idem 2° kl., 535A:. Bewaarschool 550 idem op het Vliet ƒ250 geraamd 19,505, ontvangen Art. 11. Opbrengst van gedane werken voor particulieren a. Werken aan de straten, riolen enz. 110 b. id. van verschillenden aard /60, geraamd ƒ170, ontvangen Art. 12. Opbrengsten van gasregten la. Geleverd gas aan particulieren 38,500 b. voor het gebruik van gastoestellen cn voor arbeids- loonen bij particulieren 3500 2. vergoeding der Gemeente voor de straatverlichting ƒ8400 3. Diverse ontvangsten 6500 ger. 55,900, ontv 4,101.72. 730.74. 2,804.12. 4,S06.07. 18,603.95. 456.45. - 75,484.20'. Totaal der 8ste Afd. ƒ116,721,915. Totaal van het lie Hoofdstuk ƒ333,200 09. Hoofdst. III. Baten en opkomsten, spruitende uit voor werpen aan de Gemeente in eigendom toebehoorende. Art. 1. Iluur of pacht van land en landgoed., als a. Zathe en landen genaamd „de magere weide" 2451 b. dito achter Cambuur 1706; c. dito achter Cambuur 2107 d. dito op Wilaard- sterburen ƒ2000 e. een stuk weiland aan den stads buitensin gel, gemeente Leeuwarden sectic G no. 1670 275 een stuk dito aldaar, sectie G no. 836a 272 g. een stuk dito aldaar, sectie G no. 1038 252.25 h. een stuk dito aldaar, ƒ360. i. beide gedeelten van het oud exercitieveld ter weerszijden van den Bijlage No. 11.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 18