34 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1867. spoorweg 455 k. een plek grond bij Tonnenburg, nihil; een dito bij Dronrijp, 6 m. een dito bij den Posthoorn, 1.50 n. een dito in gebruik bij H. Pater, 5o. onderscheidene bleekjes en dergelijke gemeentegronden, 18 p. een plek gronds sectie D uo. 367, ƒ5; q. een plek gronds in den aanleg achter het Zaailand, ƒ1.00; r. een dito bij de Harlingervaartsbrug, memorie; s. 2 stukken weiland onder Lekkura, 229 t. een stuk dito aldaar, 83.00 u. een moestuin bij het tolhuis onder Lckkum, ƒ15; v. een stuk weiland sectie D no. 458, /"203 ic. 5 Zi bunder weiland aan den Zwarten Weg sectie G no. 92 ƒ250; x. voor 't gebruik van ecu gedeelte van den Harlinger trekweg, 6 te zamen geraamd 10,700.75, on tv. 10,595.04, Art. 2. Huur van huizen, als: a. tie herberg „de Klanderij," 1157b. huis in de Doelestraat P 129, kantoor van waarborg 300; c. id. zuid. gedeelte, 125 d. de stal in de Doelestraat P 157, ƒ80; e. het huis in de Hoogstraat II 121, (voor ste^ gedeelte) ƒ150; id. id. het achterste ge deelte (voorm soephuis) mem.g. de woning in de Yvobrouwersteeg E 166,/ 78; h. diverse ditogekw. A 23 tot en met 29 en N 19b. f 200de woning op den hoek van den Grachtswal en het Vliet L 55, ƒ156; k. het huis op de Korenmarkt I 2/ 500 als boven I 3 ƒ500; m. id. op den Eewal I 35, ƒ275; n. id. op den hoek van den Eewal I 36, ƒ220; o. de voorm. infirmerie in de Kleine Kerk straat 104; het lokaal boven de hulpbeurs, ƒ240; q. id. van het kantongeregt, ƒ300; r. de manege in de Groote Kerkstraat, mem.s. de voorm. Israël, armenschool, ƒ80; t. het huis Bellevue, 175 u. id. in het Nieuwstraatje C 142, f 62.40v. van den Ilarlingerstal, 240te zamen geraamd ƒ4942.40, ontv- 5,219.67. Afgeschreven als oninbaar ƒ240.00. Art. 3. Huur van den Stads- of Prinsentuin, - 1,050.00. Art. 4. Pacht van het grasgewas der plantsoenen, van den Stads- of Prinsentuin en de Begraafplaats, geraamd ƒ450, ontvangen- 420.75 Afgeschreven als oninbaar ƒ18.375; nog te ver halen ƒ9.875. Art. 5. Opbrengst van den houthak, als: a. kaphout, ƒ40; b. boomen, 60 ger. 100, ontv.- 409.50. Art. 6. Opbrengst van visscherij, a!s: Vliet- sterbrug en Vliet, 4.50; b. Potmargebrug en Pot- marge, 5.00; c. Dockuracr Ee, ƒ3.50; d. Stads gracht, 32.50; ger. 45.50, ontv- 43.00. Oninbaar ƒ2.50. Art. 7. Opbrengst van krachtens privaat regt genoten wordende tollena. van de vijf bevaren trekwegtollen, b. van het tolhek te Koctillc, c. id. te Iiitsumuzijl, d. id. te Kingmatille, alle bij ver pachting, geraamd f 690, ontvangen- 701.37. Art. 8. Opbrengst van krachtens privaat regt genoten wordende sluisgeldena. lrnsumerzijl bij verp. 3505.84; b. Nesserzijl als boven, 450 ger. 3955.84, ontvangen- 4,010.94. Art. 9. Idem van grondpachten en eeuwige renten, a. grondpachten 421.285; b. eeuwige ren ten ƒ81.28; ger. 502.565, ontvangen 502.565. Art, 10. Intressen van uitgezette kapitalen, als: a. intressen van inschrijvingen op het Grootboek der N. W. Schuld, ten name van de gemeente, a 2/z pCt. groot 122.200, nom verschijnende 1 Julij en 1 Jan. 3055; b. renten van de Stads bank van leening 500, geraamd 3555, ontv. .- 3,683.17. Totaal van hot Ille Hoofdst.ƒ26,635.905. ger. 496.96. 178.20. 443.005. 647.00. 111.75. 178.08. 396.71. Hoofdst. IV. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. Art. 1. Opbrengst van de haardasch en vuilnis, bij verpach ting ger. ƒ2505, ontv2,505.00. Art. 2. Opbrengst van puin, ger. f 500, ontv. Art. 3. Teruggave van het Rijk wegens huisves ting, voeding en reisgeld van lotelingen en verlof gangers der militie, ger. 150, ontv Art. 4. Boeten van politie, ger. 250, ont. Art. 5. Restitutiën van transportkosten van veroordeelde bedelaars, ger. ƒ700, ont Art. 6. Idem van verplegings- en verdere kos ten van bedelaarsenz. in rijksgestichten, 65, ontvangen Art. 7. Idem van zegelgelden terzake de plaats. dir. belasting, geraamd ƒ250, ontv Art. 8. Korting op de tractementen van on derwijzers en onderwijzeressen, ten behoeve van het pensioenfonds, ger. ƒ450, ontv Art. 9. Alle andere ontvangsten niet tot de vorenstaande behoorende, memorie, ontv. Afgeschreven als oninbaar ƒ131.39 en nog te verhalen f 975.00. Totaal van het IVe Hoofdst. Hoofdst. V. Buitengewone ontvangsten. Afd. I. Opbrengst van geldlecningen. Art. 1. Geldleening ter bestrijdiug van buitengewone uitga ven, memorie Art. 2. Idem van de 3e serie der geldleening, ten behoeve der gasfabriek vastgesteld bij Raadsbe sluit van 10 Aug. 1865, tot 160.000, ger. ƒ31.000, ontvƒ24,730.00. Art. 3. Idem van de le serie of serien eener nieuwe geldleeuing ten behoeve der uitbreiding van de Gasfabriek, ad 105.000, ger. 80.000 ontv. - 66,650.00. Totaal der Ie Afd. .ƒ91,380.00. Afd. II. Opbrengst van den verkoop van eigendommen toe- behoorende aan de gemeente. Art. 1. Verkoop van gebouwde en ongebouwde eigendommen, mem. ontv. 830.00. Art. 2. Afkoop van grondpachten en eeuwige renten. Nihil. Totaal van het Ve Hoofdst. - 1,875.96s. 1.67. Totaal der geraamde inkomsten Boven de raming ontvangen Werkel. ontvangst 92,210.00. - 475,184.34. - 4,576.295. ƒ479.760.635. UITGAVEN. Hoofdst. I. Jaarwedden en presentiegelden. Afd. I. Jaarwedden. Art. 1. Jaarw. van den burgem., raming ƒ1800, uitg, 1800.00. Art. 2. Idem van drie wethouders Art. 3. Id. van den Secretaris Art. 4. Gem.-Ontv. Art. 5 Commissaris an politie, a. vaste bezoldiging 1200, wegens het O, M. bij het kanton geregt J 250, te zamen Art. 6. Jaarw. v. d. Archivarius - 1500, - 1800, - 1800, - 1450, - 500. - 1449.64. - 1800.00. 1600.00. - 1450.00. - 500.00. Transporters ƒ8850, ƒ8599.64, s v i* GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1867. 35 - 3100.00. - 5350.00. 50.00. - 200.00. Transport ram. 8850, uitg. ƒ8599.64. Art. 7. Id. van den bouwkundige en van de opzigters der gebouwen wegen en dergelijke, a. van den Archi tect ƒ1800; b. van den onder-archi tect ƒ850 c. van den hovenier 400 d. var. den oppertoeziener op de tijd- regeling, 50, raming -3100, Art- 8. aIdem van de ambtenaren der plaatselijke Secretarie (het bureau van den Burg. Stand en de bevol kingregisters daaronder niet begrepen) ƒ4050 b. Idem van twee boden ƒ1000, c. Idem van den kamerbewaar der ƒ300, raming- 5350, Art. 9. Idem van den omroeper en aanplakker, raming- 50, Art. 10. Idem van den markt meester, raming - 200, Totaal der le Afd. ram. 17550,uitg./17299.64. Afd. II. Presentiegeld van de leden van den Raad. Art. 1. Presentiegeld van de leden van den Raad met uit zondering van den Burgemeester, raming ƒ550, uitg. ƒ550. Totaal van het le Hoofdstuk raming 18,100.00, uitg. ƒ17,849.64. Hoofdst. II. Kosten van Bestuur. Afd. I. Kosten van licht, brand en bureaubehoeften, benoodigd voor het Gemeente-bestuur. Art. 1, Voor licht en brandstollen, daaronder begrepen die voor het bureau van den Burg. Stand: a. licht ƒ260, b. brandstof 750, te zamen raming ƒ1010, uitg. ƒ1182.623. Art. 2. Schrijf-en kantoorbehoeften - 300, - 215.99. Art. 3. Bindwerk- 70, - 108.165. Art. 4. Voor briefport, expresloo- nen en andere kleine uitgaven, als: a. Briefport en expresloonen 25; b. kosten van verteering van het Collegie van Dag. Bestuur en der beambten ter Secretarie/400 c. voor het bezor gen van turf in de onderscheidene ver trekken van het Gemeentehuis c. a. ƒ30, te zamen ger- 455, - 442.99. Totaal der Ie Afd. ram. ƒ1835, uitg. 1949.77. Afd. II. Kosten der stukken die ten behoeve der gemeente geschreven of gedrukt worden. Art. 1. a. Bezoldiging van buitengewone klerken J 300 b: schrijtloonen van rapporten van commissien uit den Raad, zoo verre niet ter Secretarie geschreven 50, te zamen geraamd350, uitg. 15.55. Art. 2. Drukkosten zoo van het jaarl. verslag, de verordeningen, als van de verdere stukken die algemeen verkrijgbaar gesteld worden ger. - 350, - 404.41. Art. 3. Andere drukkosten ten behoeve der Secretarie, ger- 460, - 565.63s. Art. 4. Buitengewone drukkosten voor het archief, geraamd - 400, - 391.00. Totnal der 2e Afd. ram. 1560, uitg. ƒ1376.595. III. Kosten van het onderhoud, schoonhouden en meu- Afd. beleren var. het gebouw of vertrek voor de vergadering van den Raid Gii van Burg. en Weth., mitsgaders voor de Secretarie der Gemeente bestemd. Art. 1. Voor het onderhoud van het Gemeen tehuis en de daaraan verbonden lokalen (de hoofdwacht) als a. gewoon onderhoud van het Gemeentehuis 485 b. idem van de hoofdwacht 175, te zamen geraamd 660, uitg. 745.06. Art. 2. Voor vernieuwing en herstel ling van meubelen in dio gebouwen, ger. - 567, - 1,285.753. Art. 3. Voor schoonhouden van die gebouwen en meubelen - 625, - 464.89. Totaal der 3e Afd. ger. - 1852, ƒ2,495.705. Afd. IV. Huur van het gebouw of vertrek voor de vergade ring van den Raad en van B. en W., mitsgaders voor de Secre tarie der gemeente bestemd, waar het geen gemeente-eigendom is. Nihil. Afd. V. Kosten van het aanleggen en bijhonden der registers van den Burgerlijken Stand. Art- l. Zegels voor de registers en verdere stukken, ge raamd 600, uitg. 552.00. Art. 2. Druk- en bindwerken - 100, - 135.795. Art. 3. Bezoldiging van den beambte op dat bureau werkzaam - 800, - 800.00. Totaal der 5e Afd. raming - 1500, ƒ1,487.795. Afd. VI. Kosten van het aanleggen en bijhoudeu van dubbe len der leggers en plans van het kadaster. Art. 1. Voor de bijboeking van de leggers en het bijwerken van de plans, alsmede voor benoodigd materieel raming 70, uitg. 69.42. Afd. VII. Kosten van het aanleggen en bijhouden van het bevolkingregister. Art. 1. Materieel voor het bevolkingregister, geraamd70, uitg. 39.13. Art. 2. Bezoldiging van den beambte voor het bijhouden van dut register - 650, Art. 3. Kosten vallende op het aan leggen en bijhouden van de wijkregisters en op de verdere uitvoering van het wijkrcglement, a. materieel enz./100, b. bezoldiging van de wijkboden - 780, te tarnen- 880, - 650.00. 839.17. Totaal der ?c Afd. raming ƒ1600, - 1,528.30. Afd. VIII. Kosten van het aanleggen en bijhouden der kie zerslijsten en van het uitoefenen der kiesverrigting. Art. 1. Voor drukkosten en andere bcnoodigdheden ger. 200, uitg. 37.14. Art. 2. Voor onkosten vallende op de verkiezingen-350, - 80.56. Totaal der 8e Afd. raming - 550, - 117.70 Afd. IX. Kosicn van abonnement op het Staatsblad blad en aankoop van andere noodzakelijke drukwerken. Art. 1. Het Staatsblad met register ger. 4, uitg. Art. 2. Voor aankoop van andere noodzakelijke drukwerken, als a. ten behoeve van het archief f 200, b. ten behoeve van het gemeentebestuur ƒ150, te zamen Totaal der 9e Afd. raming Afd. X. Diverse uitgaven. Art. 1. Z gels van registers, rekeningen enz. Art. 2. Reis- en \erblijfkosten Art. 3. Uitgaven ten behoeve van onderscheidene commissien en sectie-vergaderingen enz. Art. 4. Advertentie-kosten Transporters - 350, - 354, Prov. 4.00. - 332.55. - 336.55. 650, uitg. 35, - 618.58. 82.61. - 300, - 250, 1235, - 341.95. - 308.50. 1,351.64. 4. .jé ma

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 19