86 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening wegens <lc Ontvangsten en Uitgaven over 1867. Transport ram. ƒ1235, uitg. ƒ1351.64. Art. 5. Bureaubehoeften voor den architect100, - 187.84. Art. 6. Wegens schrijflooncn voor het bijhouden der boeken en regis ters op het bureau van den architect - 380, - 393.58. Art. 7. Brandstof voor turfwer- kers, korenmeters, waagwerkers, en dergelijke beambten in hunne wacht huizen - 150, - 3.37. Art. 8. Kosten vallende op de verstrekking van statistieke opgaven in zake den landbouw, de veeteelt, de marktproducten enz. voor jhet jaarlijksch verslag105, - 74.90. Totaal der 10e Afd. 1970, f 2011.33. Totaal van het lie Hoofdstuk ram. 1129Juitg. 11373.165. Hoofdst. III. AW. I. Koslen vati de zorg voor de plaatsol. wegenstraten, pleinen, vaarten en andere plaatsel. werken, in den omvang bjj art: 179a der gem.-wet aangeduid. Art. 1. Onderhoud van wegen, straten enz. a. puin- en schilvvegcn 500, b. straatwegen naar de Bontekoe en begraaf plaats ƒ200, c. Ilarlinger en Sncekcr trekvvegen ƒ950. d. leu ningen, sluilboomen, palen enz. ƒ300, e. straten, pleinen en kaden 3500, kolken en riolen 500, ram. 5950, uitg. 5956.72s. Art. 2. Onderhoud van vaarten, waterleidingen, bruggen, pijpen enz. als: a. vaarten en waterleidingen f 150, b. beweegbare bruggen ƒ361, c. vaste bruggen ƒ513, d. steenen bogen of pijpen ƒ798, e. ponten ƒ100. steenen en houten wal len 3000, ff. watergordingen, stallen enz. 100- 5022, - 5675.99. Art. 3. Onderhoud van plant soenen, als a. aankoop van plant soen 300, b. arbeidsloon aan werklieden ƒ500- 800, - 525.58s. Art. 4. Onderhoud van pom pen, putten, den vijver en aan- behooren. als a. pompen en aan- behooren bij den vijver ƒ80, b. pompen en putten tot algemeen ge bruik 435, c. secreten en water plaatsen 120, d. reglement- en aanplakborden en reddingsmid delen bij ijs ƒ120- 755, - 727.89. Art. 5. Kosten van het opza melen van puin straalwicden, strooijen des winters, sneeuwschep pen en bijtliakken, als: a. arbeids loon voor het opzamelen van puin, het reinigen der publieke straten en pleinen, sneeuwscheppen, bijt- hakken enz, ƒ1700, b. straalwie- den, strooijen en buitengewoon sneeuwscheppen 425, - 2125. - 1986.12. Art. 6. Onderhoud van torens, klokken, uur- en speelwerken, als: a. torens ƒ300, b. klokken en uurwerken, benoodigdheden voor de tijdregeliDg enz. ƒ100, c. op winden, regelen en schoonhouden Transportere 14652, f 14872.31. - 1040, 75, 60, 50, 500, 8700, 25, 200 767.51s 23.00. 43.27s. 16.8 305.30s. Transport ram. ƒ14652, uitg. 14872.31. van uur- en speelwerken, 4154 d. bezoldiging van den klokkenist 150, e. idem der klokluiders ƒ75, Art. 7. Onderhoud van de veemarkt Art. 8. Onderhoud van de turf- werkersbanen en de verblijven van waagwerkers en korenmeters Art. 9 Onderhoud van de oude manége en bijbehoorende stal Art. 10. Kosten van onderhoud en aankoop van gereedschappen voor de fabricage Art. 11. Kosten der straatver lichting met gas, als: a. kosten der verlichting 8400, b. kosten van verandering of verplaatsen van toestellen 200, c. olieverlichting met het onderhoud der daartoe bcnoodigde toestellen ƒ100 Art. 12. Aanleg en onderhoud vau ijsbanen Art. 13. Voor kosten van on derzoek naar middelen van ver betering van de opzameling, afvoer en behandeling van meststoffen en straatvuilnis Totaal der Ic Afd. ƒ25,302 ƒ24,868.29. Afd. II. Kosten van het aanleggen en onderhouden der al- gemcene begraafplaats en van verstrekte begrafenis. Art. 1. Gewoon ouderhoud a. van de gebouwen en van de begraafplaats zelve 737, b. van de gereedschappen en meube len 250, te zaraen ger. f 987, uitg. 515.20s. - 8840.06s 800.00. - 2102.87s. 3418.OS. Art. 2. Bezoldiging der beambten - 800, Art. 3. a. Daggelden van de opzieners, lijkbezorgers en buiten gewone werklieden ƒ2200. b. onder scheidene andere uitgaven /'100, te zamen- 2300, Totaal der 2e Afd. ram. 4087, Afd. 111. Kosten van verstrekte diensten aan de Stadswaag en van het onderhoud van deze. Art. 1. Kosten van verstrekte diensten als: a. bezoldiging van den waagmecster ƒ450, b. id. van de wegers en weegsters ƒ445.60, c. uit te betalen werkloon aan de waagwerkers 2450, te zamen ram. t 3345.60, uitg. ƒ3518,55. Art. 2. Onderhoud van het gebouw cn de gereedschappen - 150.00, m - 161.83> Totaal der 3c Afd. ƒ3495.60, ƒ3680.38. Afd. IV. Kosten van verstrekte diensten aan de vischmarkt en van bet onderhoud van deze. Art 1. a. Bezoldiging van den viscliafslagcr240, b. id. van den vischopbrengcr 40, c. uitkeering ad 2 pet. der bruto opbreDgst aan den viscliafslagcr f 250, d. id. ad 1 pet. aan den vischopbrenger ƒ125, e. uitgaven aan den omroeper, de aanzegsters en wegens andere kosten 60, tezamen ger. 715, uitg. 642.645. Art. 2. Onderhoud van de vischmarkt - 20, - 10.575. Totaal der 4c afd. ram. ƒ735, 653.22. Afd. V. Kosten van de Gasfabriek. Art. 1. Aankoop van groudstoffen ger. 20.800, uitg. f 19,811.61s. 2. Bezoldiging vau't personeel - 12,000, - 11,482.61. 3. Onderhoud van gebouwen en lasten- 2,000 - 1,314.49s. Transportere ƒ34,800, ƒ32,608,72. BylcgC )8i>9 - "1 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening wegens ile Ontvangsten cn Uitgaven over 1867. 37 Transport ger. 34,800, uitg. 32,608.72 Art. 4. Aankoop en onderhoud van werktuigen a,onderhoud van werktuigen voor do fabricage 7500, b. aankoop van meters en verdere gastocstellen ƒ3800, tezamen, ger. - 11,300, Art. 5. Diverse andere uitgaven - 1,500, 6. Kosten van de vaste raads-coramissic voor de fabriek 300, Totaal der 5e Afd. ƒ47,900, Afd. VI. Kosten van aanleg of verbetering gen, straten, bruggen, waterleidingen, kaden - 12,601.19s. 896.63s. 300.00. - memorie. - memorie. - memorie. 2500, 100, - memorie. ƒ46,406.55. van gcmcentewe- wallen, pleinen, rachten, gebouwen en andere soortgelijke inrigtingen. Art. 1. Verbetering van het Lekkumerdijkjcger. 2000, uitg. 911.92. Art. 2. Demping der gracht van af den Noordoosthoek van het erf sectie C 210 tot de Doelepijp Art. 3. Idem van af de Doe lepijp tot de Oldehoofster Wa terpoort Art. 4. Idem van de Wijde Gasthuissteeg tot de Langcpijp Art. 5. Bestrating over het Oldehoofster kerkhof van af de Grooto Kerkstraat lot de Toren straat Art. 6. Naamborden op de hoeken der straten Art. 7. Publieke pompen op brandputten Art. 8- Aanbouw van pu blieke secreten en waterplaatsen Art. 9. Steenen wal en aan legplaats tusschen het Ziekenhuis en de Iluizumerbrug Art. 10. Verbetering van het Jacobijner kerkhof Art. 11. Stichting van een nieuw beursgebouw Art. 12. Uitbreiding van de bebouwde kom der gemeente Art. 13. Uitbreiding der gas fabriek Art. 14. Onverevende kosten der daarstelling van een nieuwe gashouder en van de daarmede in verband staande afbraak- graaf- en metselwerken Art. 15. Als voren ter zake de stichting van een schoolge bouw voor middelbaar onderwijs Totaal der 6e Afd. ram. 145340, uitg. ƒ68743.005. Totaal van het Ille Hoofdst. ram. 226,859.60, uitg. ƒ147,769.525. Iïoofdst. IV. Kosten van brandweer. Art. 1, a. Onderhoud van het materieel en de bewaarplaatsen daar voor ƒ1.425 b. kosten van voorzorgmaatregelen 200; c. id. van beheer ƒ885 d. belooning en vergoedingen van het per soneel bij de brandspuiten, de bergers en redders cn den bode ƒ2811; e. verandering der perspomp no. 2 200 aanschaf fing van eene nieuwe spuit 2500 ff. toestellen om de spuiten op dc brandputten te doen werken ƒ500 h. aanschaffing van een lokaal voor reddingstoestellcn, memoriete zamen geraamd Bijvoegsel tot de Provinciale Friesche Courant. 500, - 6250, - 2990, - memorie. 7000, - 100000, - 11000, -13000, 1312.63 95.59. 164.86. 5102.13 s. 4875.10s. - 34250.21s. 9524.30. - 12506.25. 18521, uitgaaf ƒ5728.82. Hoofdst. V. Kosten van het onderhoud der gemeente- eigendommen en de wegens die eigendommen verschuldigde lasten. Art. 1. Voor vertimmering en onderhoud van huizen als a. de herberg dc Klanderij ƒ280; b. de woningen inde Yvo-Brou- vverssteeg en op het Hoekstcrkerkhof ƒ100; c. het huis in de Hoogstraat met daarachter gelegen Soephuisin dc Klokstraat en in dc Doelestraat met het kantoor van waarborg 240 d. turfschuren, smids-, verf- en liiuraerwinkels enz. ƒ100; e. kan toor eu woonhuis van den Architect J 50voormalige infirmerie 70 ff. gebouwen in den stadstuin met tuin en aanbehooren f 657 h. liet buis in het Nieuwstraatjc C L42 145 i. de huizen bij de Korenmarkt 1 2, 3, 35 en 36 ƒ205 k. dc hulpbeurs 1 37 ƒ120; l. voorm. Israël, armenschool t 100; m, brugwach- terswoningen f 100 n. het huis Bellevue 75 o. idem op de Oldc Galileën N 19i 20; te zamen ger. 2162, uitg. ƒ1,874.715. Art. la. Onderhoud van de Irnsumerzijl en brug met bijbe hoorende woning- 100, - 88.75'. Art. 2. Grondlasten enz. wegens de aan dc gemeente behoorende eigendommen- 2600, - 2472.82'. Art. 3. Huur van een stuk gronds tot berging van haardasch en vuilnis100, - 100.00. Art. 4. Kosten wegens brand verzekering - 400, - 441.51. Art. 5. Dijk- en polderlastenmemorie. Art. 6. Kosten vallende op ver pachtingen - 50, - 78.81. Art. 7. Id. op de ontvangst van reuten40, - 40.10. Totaal van het Ve Hoofdst. ger. 5452, uitg. ƒ5096.715. Hoofdst. VI. Afd. I. Kosten der Kamer van Koophandel en Fabrieken. Ait. 1. Toelage aan de Kamer van Koophandel cn Fabrieken ger. ƒ300, uitg. ƒ290.10. Afd. II. Kosten der plaatselijke gezondheidspolitie. Art. 1. Jaarwedden van de keur meesters van het vleesch en de visch ger. ƒ500, uitg. ƒ586.00. Art. 2. Kosten ten behoeve van het bureau van inenting en herenting - 100, - 100.00. Art. 3. Diverse uitgaven - 20, - 266.07'. Totaal der 2e Afd. ger. 620, uitg. 952.075. Afd. III. Kosten der zorg voor de openbare veiligheid. Art. 1. Kosten van politie: a. jaarwedde van den inspecteur cn de politiedienaars ƒ11,200; b. kleeding en wapening der politiedienaars ƒ600; c. diverse kosten \an politic ƒ300 d. bu reaukosten ƒ250 e. brandstoffen ƒ100; licht en flambouwen ƒ105; ff. gewoon onderhoud van de nachtwaehthuisjes, het lokaal van de nachtwacht en gereed schappen 145, te zamen ger. 12,700.00, uitg. 13,636.16. Art. 2. Voor kosten van gijzeling enz. ter zake over tredingen van enkele politie - 40.00, - 60.44. Art. 3. Aandeel der ge meente in de toelage voor de bewaking van politie-gevan- genen16.64, - 16.64. Totaal der 3e Afd. ger. 12,756.64 uitg. f 13,713.24. Bijlage No. 12,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 20