83 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening wegens de Ontvangsten cn Uitgaven over 18G7. ger. f 60, uitg. f 74.47s. - 300, 50, 50, - 224.32s. - 863.35s. 5.50. 50.00. Afd. IV. Kopten van invordering van plaatselijke belastingen, Art. 1. Druklooncn van regis ters cn aanslagbilletten ten behoeve van het stedelijk kantoor Art. 2. Kosten van het zegelen der registers voor het stedelijk kan toor en der aanslagbilletten voor den hoofiielijken omslag Art. 3. Perceptiekosten terzake de gemeentc-opcenlen op 's rijks belastingen- 1000, Art. 4. Bnreau-kosten van den gemeente-ontvanger Art. 5. Kosten van gaardering van de belasting op tooneelvertoo- ningen, enz Art. 6. Idem van de bruggelden, als a. de ijzeren brug bij de Pot- marge, nihil; b. id. over de Harl. vaart, nihilc. id. bij de voorm. Vrouwenpoort, nihil; d. id. bij Camstraburen, nihil; e. de Vlietster- en Boorasbruggen, nihil de Irn- sumerzijl nihil te zamen Art. 7. Id. van de marktgelden Art. 8. Id. van de kaai- en walgelden Art. 9. Voor kosten van vervol ging ter zake onderscheidene be lastingen Art. 10. Beschrijvingskosten van den hoofdelijken omslag en der be lasting op het houden van honden 150, 120, - 338.00. - 167.70. - 119.70. Totaal der 4c Afd. ger. ƒ1730, uitg. 1843.055. Totaal van het YI Hoofdst. ger. 15,406.64, uitg. 16,798.47. Iloofdst. VII. Uitgaven door bijzondere wetten aan de gemeente opgelegd, alsarmwezen, onderwijs, militie, schut terijen, uitkeeringen, enz. Afd. I. Armwezen. Art. 1. Subsidie aan de stads arraekamer Art. 2. Idem aan het stads werkhuis Art. 3. Jaarwedde van de stads geneesheeren, heel meesters cn vroedvrouwen Art. 4. Vcrplegings- vervangings- en transport kosten in de gestichten te Ommerschan-; en Veenhuizen Art. 5. Voor geneeskun dige hulp aan minvermo genden Art. 6. Verplegingskos- tcn van arme krankzinnigen Art. 7. Verplegingskos- ten in gevangenissen van kinderen van niet veroor deelde gevangenen Art. 8. Reisgelden aan doortrekkende hulpbehoe venden, begrafeniskosten ten behoeve van mimermogen- ger. 34,241.90, uitg. ƒ34,241.90. - 1,575.00, - 801.60. - 2,080.00, 12,000.00, 2900.00, 20.00, 2,080.00. - 13,323.28. 3,757.27. 8.21. Transportere ƒ52,816.90, 54,212.26. an het ƒ52,816.90, 500.00, - 5,630.00, 400,00, ƒ54,212.26. 280.85*. - 5,512.18. 215.17. 220.00, 170.00. 1,451,00, 1,443.99. Transvort den, enz Art. 9. Kosten stads ziekenhuis Ait. 10. Kosten van on derhoud en uitbesteding van weezen beneden de 6 jaren Art. 11. Intrcdegelden van arme weezen die in het Old Burger Weeshuis wor den opgenomen Art. 12. Onderhoud van gebouwen voor armeninrig- tiügen, als: a. gewoon on derhoud van het stads arm huis, benevens het lokaal voor de armvoogden en de woning van den bode 830, b. idem van het stads zie kenhuis en de bergplaats voor turf 565, c. idem van het stads werkhuis 56, te zameu Art. 13. Teruggaaf van 't gee n als onderstand aan armen, in de gemeente do micilie van onderstand heb bende, elders is verstrekt memorie Totaal der le Afd. /'01.017.90, 61,834.45s. Afd. II. Onderwijs, Art. 1. Stedelijk gymnasium, a. jaarwedden van de docenten 5610, b. toelage boven de jaarwedden, volgens art. 10 der bepalingen 600, c. verdere kosten van het onderwijs 700, te zamenger. 6910, uitg. 6,676.76s. Art. 2. Eransche dag- en kostscholen, a. jaarwedden van onderwijzers en onderwijzeres sen 1500, b. uitkeeringen aan den hoofdonderwijzer en de hoofdonderwijzeres in de Eransche scholen van de hen aankomende schoolgelden 8840, c. verdere kosten dier scholen ƒ300, te zamen - 10640, - 9,753.42. Art, 3. Nederduitsche scho len, I Jaarwedden a. Van de onderwijzers in de burgerscho len 5400, b. id. in de tus- schenschool le kl. 2850, c. id. in de drie tusschenscholen 2e kl. 8050, d. id. in de drie armenscholen 7125, e. id. in de bewaarscholen 3550, te zamen- 26975, - 25,112.22s. Art. 4. II. Leermiddelen en schoolbehoeftcna. Voor de burgerscholen ƒ410, b. tusschenscholen 960, c. ar menscholen 540, d. bewaar scholen 290, le zamen 2200, - 1,938.43. Art. 5. III. Brandstoffen a. Voor de burgerscholen ƒ150, b. tusschenscholen 350, c. Transportere 46725, ƒ43,480.84. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1867. 39 Transport ram. 46,725, uitg. 43,480.84. armenscholen 280, d. be waarscholen 200, te zamen - 980, - 1,255.22. Art. 6. IV. Licht: a. Voor de burgerscholen ƒ110, b. tusschenscholen 340, c. armenscholen, 200, d. be waarscholen Nihil, te zamen. - 650, - 522.86. Art, 7. V. Eercprijzen, a. Voor de burgerscholen, 80, b. tusschenscholen ƒ125, c. armenscholen ƒ150, tezamen - 355, - 211.35. Art. 8. Diverse uitgaven a. Voor de burgerscholen f 85, b. tusschenscholen ƒ205; c. armenscholen 25 d, bewaar scholen ƒ25; e. kosten van de vergelijkende examina der hoofd onderwijzers en der oproepingen in de nieuwsbladen bij vacatures van hoofd- en hulponderwijzers 45; onvoorziene uitgaven 105, te zamen- 490, - 291.58. Art. 9. Onderhoud en schoon maken van schoollokalen als: a. 't gymnasium 150 b. de Eran sche dag- en kostscholen 511 c. de burgerscholen 440 dde tusschenscholen 1307 e. de armenscholen 499 de be waarscholen ƒ210, te zamen - 3,117, - 4,9S1.85. Art. 10. Kosten der plaatse lijke schoolcommissie 400, - 400.00, Art. 11. Idem van de stads teekenschool1,000, - 900.00. Art. 12. Idem van de mu ziekschool 400, - 400.00. Art. 13. Idem van de gym- nastiekschoolmemorie. 54,117, 52,543.70. Totaal der 2e Afd. Afd. 111. Militie. Art. 1. Onderhoud van het nieuw exercitieveld met den weg derwaartsger. ƒ100, uitg. 1.61s. Art. 2. Kosten bij dc loting der militie, voor drukwerk enz. 100, - 44.62. Art. 3. Verschotten wegens huis vesting en voeding en reisgelden voor lotelingen enz. der militie -150, - 178.20. Totaal der 3c Afd. Afd. IV. Schutterij. f 350, ƒ224.433 Art. 1. Toelage ten behoeve der dienstdoende schutterij ger. ƒ3040, uitg. 2,958.2Is. Art. 2. Kosten bij dc loting, voor drukwerk enz- 25, - 14.39 Art. 3. Onderhoud van den dam bij het exercitieveld enz. - 20, - 10.64s. 3085, 2,983.25. Totaal der 4e Afd. ger. Afd. V. Uitkeeringen. Art. 1. Teruggaaf aan het Rijk wegens evenredig aandeel in de verevende uitgaven voor kwade posten op de grondbelasting, volgens art, 1 der wet van 18 Sept. 1852 (Staatsblad no. 177) Art. 2. Teruggaaf als voren in de verevende uitgaven voor kwade posten der personele belasting, vol gens art. 6 der wet van 29 Julij 1848 (Staatsblad no. 32) Art. 3. Teruggave voor ontheffin gen op de plaatsel. dir. belasting Art. 4. Vermoedelijke storting der ontvangen gelden, wegens de korting op de traktementen van de hoofd- en hulponderwijzers en onder wijzeressen ger. 120, uitg. 58.45 s. - 500, - 300, - 450, 209.75. - 51.70. - 396.71. Totaal der 5e Afd ger. 1370, uitg. f 716.615. Afd. VI. Eeredienst. Art. 1. Uitkeering aan de zes predikanten der Ned. Plervormde Gemeenteger. ƒ6600, uitg. ƒ6600.00. Afd. VII. Andere uitgaven niet tot de vorige afd. behoo- rende. Nihil. Totaal van het Vile Hoofdst. ger. 126,539.90, uitg. ƒ124,902.455. Hoofdst. VIII. Afd. I. Renten en aflossingen van de door de gemeente aangegane geldleeningen. Art. 1. Verschuldigde renten wegens geldleeningen en tijde lijk opgenomen kapitalen ger. 25,335, uitg. ƒ24,990.34. Art. 2. Als boven wegens de leening voor de overname van de Gasfabriek en hare ex ploitatie 8,000, - 6,956.95s. Art. 3. Voor aflossing van schuld- 3,000, - 3,000.00. Art. 4. Aflossing van tijde lijk opgenomen gelden 13,000, - 13,000.00. Totaal der le Afd. ger. ƒ49,335, uitg. 47,947.29s Afd. II. Opeischbare schulden der gemeente. Art. 1. Deelneming in de geldleening ten behoeve van den N. Holl. Erieschen spoorweg, memorie. Afd. 111. Pensioenen, gratificatiën en toelagen. Art. 1. Pensioenen. ger. 3478.50, uiig. 3889.66. Art. 2. Vergoeding aan den Staat van hel ]/3 gedeelte van het bedrag der aan de hoofd en hulponderwijzers teverlccnen pensioenen300.00, - 177.665. Art. 3. Gratificatiën 5 50.00, - 828.33. Art. 4. Schadeloosstelling aau J. Hcins, gewezen directeur van de brandspuit no. 4, vol gens contract156.00, - 156.00. Art. 5. Toelage ten behoeve van de weduwen en weezenbeurs voor schoolonderwijzers in Friesland Totaal der 3e Afd. ~7 4484.50, /5051.65s. Totaal van het Vlllc Hoofdst. ger. 53,819.50, uitg. f 52.998.95 Hoofdst. IX. Andere uitgaven niet tot da vorige hoofd stukken behoorende. Afd. I. Kosten der door de gemeente gevoerde gedingen. Art. 1. Voor mogelijke kosten ter zake de te voeren gedingen en in te winnen règtskundige adviezen, memorie, uitg. 19.485. Afd. II. Kosten voortvloeijendc uit art. 122 der Gemeentewet. Art. 1. Voor aandeel der gemeente in de kosten van het

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 21