46 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. en W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1867, Transport 18120 0 g. de woning in de Yvobrouwerssteeg, lett. E, no. 166 75.00. li. diverse woningen gekwoteerd lett. A no. 23 tot en raet 29 -220.45. lett. N no. 19£- 88.40. o. de voormalige Infirmerie in de Kleine Kerkstraat lett. E no. 88 - 80.00. u. het huis in 't Nieuwstraatje lett. C no. 142 (bovenwoning)- 53.40. 517.25. Van de onder lett. g, ho en u op de begrooting vermelde woningen, de laatste zooveel het bovenste gedeelte daarvan be treft, is de huur per week ingevorderd en deswege ontvangen de hiervoren aan geduide som. Voorts is nog ontvangen in het le half jaar 1867 van de woningen lett. I no. 198 tot 201 en 227 tot 230, die in dat jaar zijn geainovcerd 20.30. makende te zamen de op de bijlagen der rekening, no. 63, gespecificeerde som van 537.55. Bij de begrooting werd hiervoor in ont vang gesteld een bedrag van ƒ444.40. i. de woning op den hoek van den Grachtswal en het Vliet, lett. L no. 55, in gebruik bij den pachter der opkomsten van de Vlietster- en Booms- bruggen voor ƒ3.00 per week, zijnde van 12 Mei 1867 tot 12 Mei 1870 C de Wit. Als zoodanig is in de rekening aangebragt het niet verantwoord gedeelte der huur, verschenen 12 Mei 1867 ad- 59.00, benevens de huur van 12 Mei 1867 tot 12 Mei 1868 ten bedrage van - 156.00. k. het huis op de Korenmarkt lett. 1 no. 2, van 12 Mei 1866 tot 12 Mei 1869 verhuurd aan do wed. C. Bekker, 2e huurjaar- 500.00. I. Als voren, lett. I no. 3. insgelijks verhuurd voor 3 jaren, ingegaan 12 Mei 1866. en zulks aan de wed. Loewenstam; 2e huurjaar - 500.00. m. Het huis op den Eewal lett. I no. 35. Aangezien dit pand van 12 Mei tot 12 Nov. 1867 niet verhuurd is geweest wordt deswege in de reke ning verantwoord de over een halfjaar ontvangen huursom ten bedrage van- 137.50. n. Het huis op den hoek van den Eewal, lett. I no. 36, tot 12 Mei 1868 verhuurd aan P. W. Hagen- beimer, voor ƒ220.00 'sjaars; 3e huurjaar 200.00. p. Het lokaal boven de hulpbeurs, tot 12 Mei 1868 verhuurd geweest aan G. H. Hillebrand. Over het 3e of laatste huurjaar heeft deswege geene ont vangst plaats gehad uithoofde bij Raadsbesluit van 25 Junij 1868, no. 3, aan den huurder ontheffing is verleend van de bedongen pachtsom over het tijd vak van 12 Nov. 1866 tot 12 Mei 1868. q. Het lokaal van het kantongeregt. Dit lokaal i9 aan het Rijk verhuurd voor 300.00 per jaar. De over 1867 ontvangen huursom is in dc rekening verantwoord- 300.00, De huurtijd is opzegbaar telken jare 6 maanden voor het einde vao het loopend dienstjaar. r. De manege in de Groote Kerkstraat, voor Transportere 4222.05, Transport 4222.05. memorie op de begrooting vermeld, is over 1867 niet verhuurd geweest. it s. De voormalige Israëlitische armenschool, van 1 Jan. 1867 tot uit0 Dec. 1869 verhuurd aan de Nederl. Israël, godsdienstige schoolcommissie voor ƒ80.00 per jaar; le huurjaar- 80.00. t. Het huis „Bellevue", lett. L no. 277, ver huurd geweest van 12 Mei tot 12 Nov. 1867. De deswege bedongen huursom is in de rekening ver antwoord, ten bedrage van- 15 0.00. u. Het huis in 't Nieuwstraatje lett. C no, 142, zoo veel de benedenwoning betreft, benevens de in dit huis aanwezige stalling enz., is van 12 Mei 1867 tot 12 Mei 1870 verhuurd aan J. A. Overdijk, voor ƒ250.00 'sjaars. In de rekening is aangebragt de huursom over 'tie huurjaar - 250.00. v. Den Harlingerstal. Dit pand werd aan onderscheidene handelaren ieder voor een gedeelte, in huur afgestaan als berg plaats voor petroleum. Overeenkomstig de daar van opgemaakte contracten werd tot 12 November 1867 ontvangen van Jentje Wijbrandi 24.80. Jan Wijbrandi - 14.26. J. S v. d. Goot - 24.80. J. Reerink - 164.38. H. Adriani - 43.83. Zamen bedragende - 272.07. Voorts werd nog ontvangen als huur van de wo ning boven de tusschenschool le klasse, in gebruik afgestaan aan den onderwijzer dier school, van 12 Mei 1866 tot 12 Mei 1867, do som van- 175.00, terwijl eindelijk nog in de rekening is vorantwoord de tot uit. December 1867 ingevorderde huur van de voor de gemeente aangekochte huizinge in de Zuiderwalsteeg en daarachter aanwezige woningen lett. E nos. 253 en 253a, zooverre ten bate der ge meente komende, ter som vau- 70.55. Totaal Bij de begrooting was geraamd- Verschil in racerder f Dit verschil i3 een gevolg van de meerdere ont vangst wegens de huizen vermeld op de begrooting 5219.67 4942,40. 277.27. lett. g( h, o en u bovendien nog 93.15, - 250.00, - 59.00. - 32.07, en de ontvangen huur der niet op de begrooting voorkomende woning boven de tusschenschool le kl. 175.00, huizinge en woningen in de Zuiderwal- Btecg- 70.55. Zamen J 679.77, Na aftrek van hetgeen beneden de ra ming is ontvangen wegens de wonin gen lett. op de begrooting aangoduid onder •nƒ137.50, p- 240.00. t- 25.00. rest het verschil boven vermeld Hoofdst. III, Art. 3. 1050.00. prinsentuin. - 402.50, Huur van den 277.27. stads- of GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. en W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1867. 47 Deze huur, versch. 12 Mei 1867 is in overeenstemming met het betrekkelijk contract, loopende van 12 Mei 1865 tot 12 Mei 1870, en conform de bcgrooting ontvangen en in de rekeuin: verantwoord. Hoofdst. III. Art. 4. 420.75. Pacfit van grasgewas der plantsoenen, van den stads- of prinsentuin en der begraafplaats. Op dit artikel werd bij de begrooting in ontvang gesteld een bedrag van ƒ450.00, welk bedrag min ƒ1.00 zou zijn ontvan gen wanneer de bedongen pachtsommen alle waren voldaan ge worden. Wegens het overlijden van eer. der pachters, op wiens nalatenschap niets was te verhalen, is echter als oninbaar moeten worden afgeschrevenf 14.12®. Voorts is aan een anderen pachter bij raadsbesluit van 9 Januarij 1868 remissie verleend, ten bedrage van - 4.25, terwijl een derde, die nalatig is gebleven in de vol doening van het verschuldigde ad9.875, te dier zake wordt vervolgd, van welk bedrag derhalve nader verantwoording moet plaats hebben. Bedrag der niet ontvangen pachtsommen 28.25. Hoofdst III. Art. 5. ƒ409.5 0. Opbrengst van den houthak. Wegens verkochte boomen en kaphout is in 1867 door den stads hovenier ontvangen de in de rekening verantwoordde som die het bij de begrootiug geraamd bedrag met 309.50 overtreft. Hoofdst. III. Art. 6. ƒ43.00. Opbrengst van visscherij. Het regt van visschen in de gemeente wateren is verpacht van 1 Mei 1866 tot 1 Mei 1869 voor /"45.50 'sjaars. De pacht som over het 2e contractjaar is in de rekening verantwoord behave een bedrag van ƒ2.50, oninbaar tengevolge het overlij den van een der pachters. Hoofdst. III. Art. 7. ƒ701.37. Opbrengst van krachtens pri- vaatregt genoten wordende tollen a. Van de vijf bevaren trekwegtollen, over 1867 verpacht voor een gezamenlijk bedrag vanf 80.00. b. Van het tolhek te Koetille, van 12 Mei 1866 tot 12 Mei 1869 verpacht; 2e contractjaar - 356.00. c. Van het tolhek te Ritzumazijl, verpacht als voren, 2e jaar- 350.00. d. Van het tolhek te Kingmatille, verpacht als bover., 2e jaar- 800.00. 1586.00. 200.00. - 1386.00. - 693.00. 8.37. Gezamenlijke opbrengst Van dit bedrag ontvangt de gemeente Harlingen, ingevolge acte van 1685, vooruit de som van Waarna tusschcn de gemeenten Leeuwarden en Har lingen gelijkelijk wordt verdeeld het restant, bedra gende Hiervan competeert de gemeente Leeuwarden Bovendien heeft dc gemeente Leeuwarden over 1867, van Harlingen terug ontvangen, wegensmeer der betaalde grondbelasting van den raassalen trekweg Te zamen uitmakende het in de rekening ver antwoord bedrag ad701.37. Al deze tollen wordon ingevorderd krachtens octrooibrieven van 24 Julij 1640 en 16 April 1741, Hoofdst. III. Art. 8. ƒ4010.84 Opbrengst van krachtens privnatregt genoten wordende sluisgelden. Dc opkomsten <ler sluis- en bruggelden te Irnsumcrzijl zijn van 12 November 'j 866 tot 12 Mei 1 870 verpacht voor./3505.84 'sjaars, tengevolge waarvan te dier zake in do rekening is ver antwoord de pachtsom verschenen 1 2 November 1867 ad ƒ3505.84. De heffing daarvan geschiedt krachtens Leppebrief van 2 September 1477, wat het sluisgcld aangaat ingevolge ordonnantie en taux gearresteerd door den Transportere 3505.84, Transpsrt f 3505.84. magistraat van Leeuwarden den 15 September 1741 en wat het bruggeld betreft overeenkomstig ordon nantie en taux gearresteerd door de municipaliteit van Leeuwarden en het district Idaarderadeel den 7 Julij 1795. De opkomsten van de Nesserzijl zijn in 1867 op nieuw verpacht en wel voor den tijd van driejaren, in te gaan 12 Mei 1867, voor eene jaarlijksehe pachtsom van 505, die over het le contractjaar in de rekening is verantwoord- 505.00. Daarvan vindt de heffing plaats overeenkomstig des magistraals resolutiën van 4 April 1704 en 26 October 1803. Totale ontvangst wegens sluisgelden 4010.84. Bij de begrooting was geraamd - 3955.84. Verschil in meerder f 55.00. zijnde het gevolg van de hoogere pachtsom, bedongen bij de nieuwe verpachting van de opkomsten der Nesserzijl. Hoofdst. III. Art. 9. 502.563. Opbrengst var. grondpach- ten en eeuwige renten. Deze zijn conform de begrooting ontvangen en in de rekening verantwoord. Hoofdst. III. Art. 10. 3683.17. Intressen van uitgezette kapitalen, als van inschrijvingen op het grootboek der Ned. Werk. Schuld, a 2 '/a%, nominaal 122,200. Deswege is ontvangen de geraamde som ad 3055.00. b. Renten van de stads bank van leening. Blijkens overgelegde rekening-courant en be trekkelijk borderel van verevening komt over 1867 ten voordeele der gemeente wegens renten van aan de bank van leening verstrekte kapitalen - 628.17 Totaal ƒ3683.17. - 3555.00. Op dit artikel was geraamd Verschil in meerder 128.17. zijnde hetgeen boven de raming wegens dc sub b vermelde renten is ontvangen. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. Hoofdst. IV. Art. 1. ƒ2505 00. Opbrengst var. de haard- asch en vuilnis. De pachtsom, verschenen 1 Mei 1868, is conform Vet betrek kelijk contract, loopende van 1 Mei 1865 lot 1 Mei 1870 ont vangen tot het op de begrooting gesteld bedrag. Hoofdst. IV. Art. 2. ƒ496.96. Opbrengst van puin. Deze door den Gemeente-architect ingevorderde gelden hebben nagenoeg het op de begrooting uitgetrokken cijfer van ƒ500.00 bedragen. Hcofdst IV. Art. 3. ƒ178.20. Teruggave van het Rijk wegéns huisvesting, voeding en reisgeld van lotelingen en verlofgangers der militie. Deze door de gemeente bij voorschot betaalde gelden zijn van 's Rijkswege gerestitueerd. Onder de uitgaven zijn ze in de rekening vermeld op Hoofdst, VII, Af 1. Ill, Art. 3. Hoofdst. IV. Art. 4. ƒ443.005. Boeten van politie. Als zoodanig is ontvangen van N. van Krugten 5.00. Den Ontvanger der Registratie te Groningen - 3.80. Leeuwarden - 373.615. Holwerd - 2.85. Transportere ƒ385.1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 25