3ijlove- >SloS-m 48 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. en W. wegens dc Ontvangsten cn Uitgaven over 1807. Transport 385.26® Beetsterzwaag - Ilarlingea Dockum Hecrenveen Hardegarijp Amsterdam Oss 1.90. 5.70. 5.70. 2.85.- 2.85. 35.89. 2.85. Zamen ƒ443.005. Het geraamd bedrag beliep ƒ250 00. Hoofdst. IV. Art. 5. ƒ647.00. Restitutie van transportkosten van veroordeelde bedelaars. Deze door de gemeente bij voorschot betaalde kosten zijn van wege liet Rijk gerestitueerd, Onder de uitgaven worden zever- antwoord op Hoofdst. VII, Afd. I, Art. 4. Hoofdst. IV. Art. 6. ƒ111.75. Restitutie van verplegings- en verdere kosten van bedelaars enz. in Rijks gestichten. De terugontvangen verplegingskosten van in de bedelaarsge stichten opgenomen gepensioneerden hebben over 1867 de daar voor bij de begrooting geraamde som ad 65.00 met ƒ46.75 overtroffen. Hoofdst. IV. Art. 7. ƒ178.08. Restitutie van zegelgeldenter zake de plaatselijke directe belasting. Op de begrootiog in ontvang gesteld tot 250.00 hebben deze zegelgelden echter niet meer bedragen dan de in rekening ver antwoordde som, tengevolge de Ministerieele beschikking van 1 Mei 1866, no. 3, volgens welke de aanslagbilletten voor aan slagen beneden ƒ20.00 ongezegeld kunnen worden afgegeven. Hoofdst. IV. Art. 8. ƒ396.71. Korting op de tracteraentcn van onderwijzers en onderwijzeressen ten behoeve van het pen sioen-fonds. De ingehouden bijdragen voor pensioen van de onderwijzers over 1867, hebben 53.29 minder bedragen dan de raming ten dezen, uithoofde de begrootte som was berekend voor geheel het onderwijzend personeel over een voljaar, zoodat de mindere ont vangst een gevolg is van tijdelijk bestaan hebbende vacatures. Hoofdst. IV. Art. 9. ƒ18,75.963. Alle andere ontvangsten niet tot de vorenstaande bchoorende. Ingevolge de bestaande voorschriften zijn op dit, bij de bcgroo- ting voor memorie uitgetrokken, artikel verantwoord de volgende ontvangsten a. Het bij de rekening over 1866 nog te verantwoorden ge bleven bedrag der aanslagen in den hoofdelijken omslag over 1864, adf 8.40. b. Het ontvangen gedeelte der bij dc sub a ver melde rekening alsnog te verhalen nangebragte aan slagen in dezelfde belasting over 1866, ter som van - 76.22. c. Als voren, wegens belasting op de honden, ad - 1.50. d. De na de sluiting der rekening over 1866 ont vangen bijdragen van het rijk en de provincie in de verplegings-kosten van twee krankzinnige l3raëliten over dat jaar, bedragende- 156 00 De uit de opkomsten des boedels van eene te Franeker verpleegde krankzinnige verstrekte bijdrage in hare verplegings-kosten over 1867 ad. - 35.00. Eene door het rijk betaalde som voor afkoop van het onderhoud van een gedeelte van den Zwarten weg, volgens overeenkomst- 500.00. g. Restitutie van te veel betaalde registratie-regtcn - 4.555. h. Huur van een bij ruiling met het St Anthony Gasthuis alhier verkregen perceeltje land, toegevoegd aan eene zathe en landen aan de gemeente bchoo rende, over 1865 1866 cn 1867 - 36.00. Transportere f 817.675. Transport f 817.67®. i. Saldo der rekeningen van commissarissen der opgeheven stads-teekenschool over de jaren 1866 en 1867 v k. Voor verkochte voorwerpen aan de gemeente behoorende, als: oud koper, ijzer enz. volgens over gelegde specificatie I. Bijdragen van het rijk en de provincie in de verplegings-kosten van twee krankzinnige Israëlitcn over 1867 Door den pachter der haardasck en vuilnis beloopen boeten, ad108.00. Benevens de ontvangen gelden voor ver kochte gedrukte exemplaren van het grond plan der uitbreiding van de gemeente, ad - 25.20. - 587.57' - 181.30®. 156.00. 133.20. .,-21. En eindelijk terug ontvangen zegelgeld Makende te zamen .ƒ1875.965! Na de verantwoording van vorenstaande ontvangsten wordt opgemerkt, dat bij de rekening over 1866 nog te verantwoorden is gebleven wegens 1°. Onbetaalde aanslagen in den hoofdelijken omslag over jilJir 1S3.86. Waarvan is ontvangen (zie lett. b hierboven) 76.22. En als oninbaar afgeschreven 9.89. 86.11. Rest nog te verhalen 97.75. 2°. Als voren, ter zake de belasting op het hou den van hondenƒ4.50. Daarvan is ontvangen (zie lett. c) J 1.50. Eu als oninbaar afgeschreven - 1.50. 3.00. Nog te verhalen - 1.50. 3°. Een gedeelte der pachtsom ter zake de vce- markt-gcldeu297.25. 4°. De helft der pachtsom ter zake het gebruik der lokalen boven de hulpbeurs ad ƒ120.00, waar voor bij Raadsbesluit van 25 Junij 1868 no. 3, remissie is verleend 5°. /i jaar huur, Mei 1865 verschenen, van de herberg „de Klanclerij" c. a.ad578.50. Alzoo nader te verantwoorden wegens de dienst 1866 cn vroegerj 975.00. Blijkens deze rekening zal nader verantwoording moeten plaats hebben v»n a. dc onbetaald gebleven aanslagen in de plaat selijke directe belasting ad 83.75A b. Als voren ter zake de belasting op het houden van honden- 6.30. c. dc onbetaalde pachtsom wegens de opkomsten der Poppebrug, uit. Dcc. 1867 \erschenen42.00. d. het onbetaald gebleven gedeelte van de pachtsom ter zake de vcemarktgelden - 322.28. e. de helft der pachtsom van een per ceel grasgewas- 9.8 75. Zamen 464.21. Totaal nader te verantwoordenw. 1439.21. Geldleening ter bestrping van buitengewone nitgaven. Hoofdst. V. Afd. I. Art. 1. Op dit artikel, bij de begrooting voor memorie uitgetrokken, heeft geerie ontvangst plaats gehad. Iloofdst. V. Afd. I. Art. 2. f 24,730.00. Opbrengst der 3o serie van dc geldleening ter. behoeve der gasfabriek, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 Augustus 1865 tot 160,000.00. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. en W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1867. 19 Bij ruadsbcsluit van 25 Julij 1867 tot wijziging der begrooting is dit artikel daarop aaugebragt en uitgetrokken tot ƒ31,000. Nadat de inschrijving op deze 3e serie was opengesteld ge weest, werd echter van dc ingeschreven sommen niet meer aannemelijk geacht dan voor 25 aandeden elk van 1000, tengevolge waar van werd ontvangen eene inschrijving groot 9000.00 a 100% - 9000.00. - 1000.00 a 100% - 1000.00. - 3000.00 a 99% 2970.00. - 12,000.00 a 98% - 11,760.00. Zamen ƒ24,730.00. Hoofdst. V. Afd. 1. Art. 3. 66,650. Opbrengst der lc serie of seriën eener nieuwe geldleening ten behoeve der uitbreiding van dc gemeentelijke gasfabriek ad 105 000. Even als het voorgaande, is ook dit artikel bij wijziging der begrooling daarop aangebragt en uitgetrokken tot 80,000. Van de voor deze locuing gedane inschrijvingen zijn aangeno men.de volgende: 35,000.00 a 100$ gevende een te ontvangen bedrag van 35,000.00. - 3500.00 a 100» - 35U0.00. - 8000.00 a 99J, g 7922.50. - 3500.00 a 99g 3465.00. - 7000.00 k 98}g - 6912.50. - 10,000.00 a 98tg - 9850.00. Zamen 67 nandeelcn1000.00 tegen een te storten bedrag van - 66,650.00. Hoofdst. V. Afd. II. Art. 1. 830.00. Verkoop van gebouwde en ongebouwde eigendommen. Dit artikel werd voor memorie op de begrooting aangebragt, uithoofde bij de vaststelling daarvan niet kon worden voorzien of ten dezen eenige ontvangst zou plaats hebben. Van de in rekening verantwoordde soin is ontvangen lo. Van de commissie uit den kerkeraad der Nederd. Ilerv. gemeente voor het toezigt op het godsdienstig onderwijs, voor den afstand var. een plekje gromls aan de Ooster Kade, ingevolge raadsbesluit van 28 Febr. 1867 no. 3/104, goedgekeurd door Gcd. Staten bij resolutie van 8 Maart daaraanvolgende no. 5, de som van30.00, 2. Van het bestuur van het St. Lucia gesticht te Rotterdam, in die hoedanigheid als eenige erfgenaam van wijlen ruej. A. C. Dierckx, aan wie bij raadsbesluit van 28 Maart 1867 uo. 5/104, goedgekeurd door Ged. Stateu bij besluit van 11 April daavaanv. no. 19 waren afgestaan twee plekken groiuls, deel makende van het Jacobijner kerkhof alhier, nadat bij koninklijk besluit van 2 Febr. 1867, no. 61, vergunning tot be bouwing van dien grond was verleend, de som van - 800.00. Zamen ƒ830.00. De inkomsten werden bij de begrooling, zoo als die is gewij- zigd bij raadsbesluit van 25 Julij 1867, geraamd op 475,184.34. Er is werkelijk ontvangen en verantwoord - 479,760.635. Zoodat de werkelijke ontvangsten dc geraamde hebben overtroffen metf 4,576.295. De mindere ontvangsten wegens de op de begrooting aange- bragtc geldleeningen zijn gedekt geworden door de meerdere inkomsten ter zake de gasfabriek, terwijl overigens hetgeen de inkomsten in totaal boven de raming zijn gestegen, bestaat uit de ontvangst boven dc raming wegens verschillende artikelen, na aftrek van het op andere artikelen beneden die raming onb vangene. Bijvoegsel tot de Provinciale Friesciie Courant, UITGAVEN. Jaarwedden en presentiegelden. Hoofdst. I, Afd. I, Art. 1. 1800.00. Jaarwedde van den burgemeester. Conform dc begrooting uitbetaald. Hoofdst. I, Afd. I, Art. 2. 1449.64. Jaarwedde van drie wethouders. Op dit artikel is f 50.36 beschikbaar gebleven, door dat van 3 September tot 10 October eene der wethouders- betrekkingen onvervuld is geweest. Overeenkomstig het bepaalde bij art. 99 der gemeentewet is uitbetaald Als jaar- Als pre- Aan de hcc en: wedde. scntiegeld. Zamen. J. J. Bruinsma250.00, ƒ261.01, 511.01, E. Bloembergen - 250.00, - 251.45, - 501.45, Mr. J. Minnema dc With - 108.50, - 161 22, - 329.72, Mr.W.J.v. Wcldercnbaror.Rengers- 56.32, - 51.14, - 107.16, Zamen 724.82. 724.82. ƒ1449.64. Hoofdst. I, Afd. I, Art. 3. ƒ1800. Jaarwedde van der» secretaris. I, I, 4. - 1600. gemeente ontvanger. E T, 5. - 1450. Idem van den commissaris van politie. I, I, 6. - 500. Idem van den archivarius. 1, I, 7. - 3100. Idem van den bouwkundige, dc opzigters der gebouwen, wegen en dergelijke. I, I, 8. - 5350. Idem van de ambtenaren ter plaatselijke secretarie, (het bureau van den burgerlijken stand cn dat der bevolkingregisters daaronder niet begrepen) zoomede van de twee boden en den kamerbewaarder. Hoofdst. I, Afd. I, Art. 9. 50. Idem van den omroeper en aanplakker. Hoofdst. I, Afd. I, Art. 10. ƒ200. Idem van den markt meester. De jaarwedden bij de artt. 3 tot en met 10 bedoeld zijn alle conform de begrooting uitbetaald, behalve die van den gemeente ontvanger, art. 4, waaromtrent wordt opgemerkt dat daarvoor bij de begrooting 1800 was uitgetrokken met het oog op eene wensehelijk geachte verhooging der jaarwedde van dezen ambte naar, doch overeenkomstig het besluit van Ged. Staten van Fries land d.d. 27 Augustus 1866, no. 43 goedgekeurd bij Kon. besluit van 16 Nov. d. a. v. no. 68, aan dezen titularis over 1867 niet meer dan 1600 is uitbetaald geworden. Hoofdst. I, Afd. 11, Art. 1. ƒ550. Presentiegeld van de leden van den llaad, met uitzondering van den burgemeester. Met inachtneming der bepalingen van het reglement van orde voor de vergaderingen van den Raad is dit presentiegeld aan de raadsleden uitgekeerd. Kosten van bestuur. Hoofdst. II, Afd. I, Art. 1. 1182.62'. Voor licht cn brandstoffen. Bij de begrooting was toegestaan voor licht ƒ260.00, brandstoffen - 750.00. Zamen 1010.00. Dit bedrag is intusschen gebleken onvoldoende te zijn tot bestrijding der vereischte uitgaven waarom bij raadsbesluit van 11 Junij 1868 door af- en overschrijving van het for.ds voor onvoorziene uitgaven daaraan is toegevoegd eene som van 175. Ter vermijding van herhaling wordt hier opgemerkt dat de verschillende af- en overschrijvingen wegens de dienst 1867, heb ben plaats gehad krachtens raadsbesluiten van 28 February, 11 April, 27 Junij, 8 Augustus cn 24 October 1867, 23 Jan uary en 11 Junij 1868. Voor kosten van verlichting is uitgegeven Bijlage No. 15.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 26