MHUHI 50 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. en W. wegens do Ontvangsten en Uitgaven over 1867, Wegens verbruikt gas, patentolic en verdere be- noodigdheden35-4.00' De kosten voor brandstof besteed hebben bedragen - 803.87. Voorts is nog betaald aan den concierge wegens kleine verschotten voor licht en brandstof - 24.75. Maakt zamen ƒ1182.625. Hoofdst. II. Afd. I. Art. 2 ƒ215.99. Voor schrijf- en kan toorbehoeften. Van de daarvoor over 1867 toegestane som is ƒ84.01 be schikbaar gebleven. Hoofdst. II. Afd. I. Art. 3. ƒ108.165. Voor bindwerk. liet op nieuw inbinden van verschillende registers en boek werken (waaronder eenige jaargangen Staatsbladen) zoomede het aanschaffen van nieuwe portefeuilles is oorzaak geweest dat de op dit artikel toegestane som van ƒ70.00 met ƒ40.00 is ver sterkt geworden. Hoofdst. II. Afd. I. Art. 4. ƒ442.99. Voor briefport, expres- loonen en andere kleine uitgaven. Op dezen post is een overschot verbleven van 12.01. Hoofdst. 11. Afd. II. Art. 1. ƒ15.55. Bezoldiging van buiten gewone klerken, schrijfloonen van rapporten van commission enz. Van de bij dit artikel beschikbaar gestelde som niet dan voor 't geval van dringende noodzakelijkheid gebruik gemaakt zijnde, levert deze post een overschot op van ƒ334.45. Hoofdst. II. Afd. II. Art. 2. ƒ404.41. Drukkosten zoo van het jaarlijksch verslag, de verordeningen als van de verdere stukken die algemeen verkrijgbaar worden gesteld. De voor deze kosten toegestane som ad ƒ350.00 heeft door af- en overschrijving moeten worden versterkt, ten gevolge van de meerdere uitgaven die vereischt werden voor het drukken van ir. het Gemeenteblad opgenomen stukken. Hoofdst. II. Afd. II. Art. 3. ƒ565.635. Andere drukkosten ten behoeve der secretarie. Hiervoor was toegestaan ƒ460.00, doch de uitgaven vereischt voor het drukken van rapporten en ontwerpbesluiten, vooral met betrekking tol het onderwijs, hebben het noodzakelijk gemaakt dat gezegd bedrag moest worden versterkt met ruim ƒ100.00. Hoofdst. II. Afd. II. Art, 4. 391. Buitengewone drukkos ten voor het archief. Voor het drukken van den catalogus der stedelijke bibliotheek werd op dit artikel aangehragt eene som van 400, waarvan het in de rekening verantwoord bedrag is besteed. Hoofdst. II. Afd. III. Art. 1. f 7 45.06. Voor onderhoud van het gemeentehuis en de daaraan verbonden lokalen. De bij de begrooting toegestane som ad 660 is door af- en overschrijving moeten worden versterkt met f 86 ter verevening der uitgaven wegens eenige onvoorziene herstellingen aan de bij dit artikel bedoelde gebouwen. Hoofdst. II. Afd. III. Art. 2. 1285.755. Voor vernieuwing en herstelling van meubelen in het gemeentehuis c. a. Ter bestrijding der uitgaaf vereischt voor het aanbrengen van nieuwe en verbeteren van bestaande toestellen voor gasverlichting werd de op dit art. bij de begrooting in uitgaaf gestelde som van 567 versterkt met ƒ600, terwijl voorts daaraan werd toe gevoegd een bedrag van ƒ125, tot hocding der kosten veroor zaakt door de aanschaffing van meerdere glasgordijnen dan waarop bij de vaststelling der begrooting was gerekend. Hoofdst. II. Afd. III. Art. 3. ƒ464.89. Voor schoonhouden van die gebouwen en meubelen. Van de daarvoor beschikbaar gestelde som, groot 625, is een bedrag van ƒ160.11 als overschot verbleven. Hoofdst. II. Afd. V. Art. I. 552. Zegels voor de registers van den burgerlijken stand en verdere stukken. Op dit artikel was een bedrag van 600 toegestaan, zoodat het overschot bedraagt 48. Hoofdst. II. Afd. V. Art. 2. 135.795. Druk- en bind werken voor den burgerlijken stand. Het aanschaffen van gedrukt materieel voor het bureau van van den burgerlijken stand heeft cene hoogere uitgaaf gevorderd dan met de op dit artikel toegestane som van ƒ100.00 kon werden bestreden. Dientengevolge is die som moeten worden versterkt met een bedrag van ƒ36.00. Voor drukwerk is ƒ113.735 en voor bindwerk ƒ22.06 uitge geven. Hoofdst. II. Afd. V. Art. 3. ƒ800.00. Bezoldiging van den beambte op het bureau van den burgerlijken stand. Conform de bcgrooting uitbetaald. Hoofdst. II. Afd. VI. Art. 1. f 69.42. Voor de bijboe king van de leggers en het bijwerken van de plans van het kadaster. Dit artikel levert een overschot op van ƒ0.58. Hoofdst. II. Afd. VII. Art. 1. ƒ39.13. Materieel voor het bevolkingregister. Van de daarvoor toegestane som ad ƒ70.00 is over 1867 slechts het in de rekening verantwoord bedrag benoodigd geweest. Hoofdst. II. Afd. VII. Art. 2. 650.00. Bezoldiging van den beambte voor het bijhouden van liet bevolkingregister. Conform de begrooting uitbetaald. Hoofdst. II. Afd. VII. Art. 3. 839.17. Kosten vallende op het aanleggen en bijhouden van de wijkregisters. Op dit artikel is in de rekening verantwoord a. Bezoldiging der wijkbodenƒ780.00. b. Voor materieel en het bijwerken der wijkkaarter, zoomede voor een nieuw register der huisnummers - 20.92. c. Verdere kosten ter zake de huisnummering - 38.25. ƒ839.17. Zamen Bij de bcgrooting was toegestaan ƒ830.00. Hoofdst. II. Afd. VIII. Art. 1. ƒ37.14. Voor drukkosten en andere benoodigdheden bij verkiezingen. Hoofdst. II. Afd. VIII. Art. 2. ƒ80.56. Onkosten val lende op de verkiezingen. Dc uitgaven ter zake de verkiezingen hebben over 1867 aan zienlijk minder bedragen dan waarop bij de vaststelling der bc grooting was gerekend, dewijl, behalve voor de benoeming van llaadsleden, geene verkiezingen hebben plaats gevonden. Op art. 1 was 250.00 en op art. 2 350.00 toegestaan. Hoofdst. II. Afd. IX. Art. 1. 4.00. Voor abonnement op het Staatsblad en het register daarop. Uitbetaald in overeenstemming met de begrooting. Hoofdst. II. Afd. IX. Art. 2. 332.55. Voor aankoop van andere noodzakelijke drukwerken. Van de bij de begrooting toegestane som van ƒ200.00 ten behoeve van het archief is door den archivarius besteed 199.10. Voor druk- en boekwerken ten behoeve van het ge meentebestuur is uitgegeven- 133.45. Zamen 332.55. Het overschot bedraagt - 17.45. Maakt zamen dc toegestane som van 350.00. Hoofdst. II. Afd. X. Art. 1. ƒ618.58. Zegels van registers, rekeningen enz. Van de deswege toegestane som ad ƒ650, is 31.42 beschik baar gebleven. Hoofdst. II. Afd. X. Art. 2. ƒ82.61. Reis- en verblijfkosten De ten behoeve der gemeente in het belang van het vereischt toezigt op het onderhoud enz. van gemeentegebouwen en werken, in 1867 besteedde reiskosten hebben niet met de som van ƒ35, die daarvoor was toegestaan, kunnen worden bestreden, waarom dit art. bij raadsbesluit van 24 October 1867 met ƒ35, en bij besluit van 11 Junij 1868 met ƒ13 is versterkt geworden. OEM EENTER A A D TE LEEUWARDEN. Verantwoording v« Hoofdst. II. Afd. X. Art. 3. 341.95. Uitgaven ten behoeve van onderscheidene commissicn, de sectie-vergaderingen enz. Dc vele vergaderingen van commissicn die in 1867 plaatsvon den, hebben tengevolge gehad dat de op dit art. toegestane som van 300 met 42 is versterkt geworden, ter verevening der noodzakelijke uitgaven. Hoofdst. II. Afd. X. Art. 4. ƒ308.50. Advertentiekosten. Daarvoor was bij de bcgrooting beschikbaar gesteld dc som van 250, die in den regel voldoende is te achten. De kosten tier advertentiën ter oproeping van sollicitanten naar de onder scheidene leeraarsbetrekkingen aan de op te rigten burger dag en avondschool hebben echter, wegens de dienst 1867, verster king van dit artikel noodzakelijk doen zijn. Hoofdst. II. Afd. X. Art. 5. ƒ187.84. Bureaubehoeften voor den gemeente-architect. Hoofdst. II. Afd. X. Art. 6- 393.58. Schrijfloonen voor het bijhouden der boeken en registers op het bureau van den architect. De bureaubehoeften en schrijfloonen ten behoeve der adminis tratie van den gemeente-architect hebben, bij de vele werken waar van de uitvoering moest worden voorbereid, ook over 1867 met de daarvoor toegestane sommen, respectievelijk 100 en ƒ380 bedragende, niet kunnen worden bestreden. Uit dien hoofde zijn de betrekkelijke artikelen door af- en overschrijving versterkt met 88 en ƒ14. Hoofdst. II. Afd. X. Art. 7. 3.37. Brandstof voor turfwer- kers, korenmeters, waagwerkers en dergelijke beambten, in hunne wachthuizen. Dit artikel levert een overschot op van 146.63. Hoofdst. II. Afd. X. Art. 8. ƒ74.90. Kosten vallende op de verstrekking van statistieke opgaven ter zake den landbouw, de veeteelt, dc marktproducten enz. voor het jaarlijksch verslag. Op dit art. is een overschot verbleven vau ƒ30.10 uithoofde de keurmeesters van vleesch er. visch in de gemeente, die vroe ger 30 genoten wegens het verstrekken van opgaven betrekke lijk den veehandel, sedert 1 Jan. 1867, in verband met dc ver hooging hunner jaarwedden, ten dezen geene speciale bclooning ontvangen. Onderhoud van wegen, straten enz. Hoofdst. III. Afd. I. Art. I. 5956.72'. Voor dit onderhoud werd primitief bij de begrooting toegestaan ƒ5950.00. Bij raadsbesluit van 8 Aug. 1867 werd echter, ter bestrijding der kosten van eene bestrating op het Noord vliet daaraan toegevoegd1400.00. Zoodat beschikbaar was 7350.00. Intusschen bleek het dat de voor gewoon onder houd en herstelling uitgetrokken som tot dat einde niet benoodigd wa9, waarom bij raadsbesluit van 11 Junij 1868 van dit art. werd afgeschreven - 1300.00. Rest 6050700. waarmede de vercischte uitgaven konden worden bestreden. Hoofdst. III. Afd. I. Art. 2. 5675.99. Onderhoud van vaarten, waterleidingen, bruggen, pijpen enz. Bij raadsbesluit van 8 Aug. 1867 werd de voor dit art. bij de begrooting uitgetrokken sora, ter bestrijding der kosten van eene nieuwe walbcschoeijing op het Noordvlict, versterkt met 2190 en alzoo gebragt op7212.00. Uit hoofde echter over die som ten bestemden einde niet voor 't geheelc bedrag behoefde te worden besehikt werd, bij raadsbesluit van 11 Junij 1868, daarvan afgeschreven- 500.00. Weshalve beschikbaar bleef 6712.00. Na verevening der wegens dit artikel gevorderde uitgaaf be draagt het overschot 36.01. 2 B. en W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1867. 51 Hoofdst. III. Afd. I. Art. 3. 525.585. Onderhoud van plantsoenen. Van de voor dit artikel toegestane som ad 800 is een be drag van 270 op het fonds voor onvoorziene uitgaven overge schreven. Het resterend bedrag is gebleken voldoende te zijn voor de ten behoeve der plantsoenen in 1867 gedane uitgaven. Er is besteed voor arbeidslooncn 331.05. materialen - 1.935. aankoop van boomen - 192.GO. Totaal 525.585. Hoofdst. III. Afd. I. Art. 4. 727.89. Onderhoud van pom pen, putten, den vijver en aanbehooren enz. Hoofdst. III. Afd. I. Art. 5. ƒ1986.12. Kosten van het op zamelen van puin, straalwiedcn enz. Hoofdst. III. Afd. I. Art. 6. 767.515. Onderhoud vau to rens, klokken, uur- en speelwerken. Hoofdst. III. Afd. I. Art. 7. 23.00. Idem van de vee markt. Hoofdst. III. Afd. I. Art. 8. ƒ43.275. Idem van de turf- werkersbanen en de verblijven van waagwerkers en korenmeters. Hoofdst. III. Afd. I. Art. 9. 1.6.82 Idem van de oude ma nege en bijbehoorende stal. Hoofdst. III. Afd. I. Art. 10. ƒ305.305. Kosten van onder houd en aankoop van gereedschappen voor de fabricage. Op elk der artikelen 4 tot en met 10 dezer afdeeling is een overschot verbleven, waaromtrent niets anders vbU op te merken dan dat wegens dc bij die artikelen bedoelde uitgaven niet meer dan de in rekening gestelde sommen is vereischt geworden. Hoofdst. 111. Afd. 1. Art. 11. ƒ8840.065. Kosten der straat verlichting. Tengevolge van de uitbreiding die in 1867 aan de straatver lichting is gegeven door het plaatsen van lantaarns op 't slot van het Noordvlict, achter de Ilovcn cn aan den singel achter de kazerne is over 18G7 op dit artikel ruim 1100 meer uit gegeven dan over 1866 en heeft de voor eerstgeiueld jaar bij de bcgrooting toegestane som van 8700 eenige versterking moeten ondergaan. Hoofdst. III. Afd. I. Art. 12. Voor aanleg en onderhoud vau ijsbanen. Deswege is over 1S67 van wegc de gcmccnle geene uitgaaf vereischt geworden. Hoofdst. III. Afd. I. Art. 13. Voor kosten van onderzoek naar middelen tot verbetering van de opzameling, afvoer en be handeling van meststoffen cn straatvuiluis. De ten dezen benoemde commissie heeft over IS67 geene teruggave van door haar gemaakte kosten gevorderd, waarom het toegestaan bedrag ad ƒ200 in de rekening als overschot is aangebragt. Hoofdst. III. Afd. II. Art. 1. ƒ515.205. Onderhoud van de begraafplaats, de gebouwen op dezelve en gereedschap pep. Bij de vaststelling der begrooting voor 1867 was op dit arti kel mede uitgetrokken eene som voor het aanbrengen ccncr be strating tussclien de beide woningen op de begraafplaats, doch uithoofde aan het destijds daartoe bestaande voornemen in 1867 geen gevolg is gegeven, bleef ook ten gevolge daarvan op dit artikel beschikbaar eene sora van 47I.795. Hoofdst. III. Afd. II. Art. 2. ƒ800.00. Bezoldiging der be ambten bij de begraafplaats. Conform dc begrooting uitbetaald. Hoofdst. III. Afd. II. Art. 3. ƒ2102.875. Daggelden van de opzieners, lijkbezorgers, enz. en andere uitgaven voor de be graafplaats. Voor dit artikel was toegestaan een bedrag vao 2300 waar van ƒ197.125 disponibel is gebleven.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 27