■i 52 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. en W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1867. Hoofdst. III. Afd. III. Art. 1. 3518.55 Kosten van de stads waag a. Bezoldiging van den waagmeester 450.00. b. Idem van de wegers en weegsters - 445.60. c. Werkloonen der waagwerkers- 2622.95. Zaracn Bij de begroeting was toegestaan 3518.55. - 3345.60. Dit verschil in meerder ad 272.95. is een gevolg van den belangrijken aanvoer var. boter en kaas aan de stadswaag en het daarmede in verband staand hooger bedrag der werkloonen van de waagwerkers, die tot het in uit gaaf gestelde cijfer mede onder de inkomsten zijn opgenomen. In het te kort op dit artikel is door af- en overschrijving voorzien geworden. Iloofdst. 111. Afd. III. Art. 2. 161.S3. Onderhoud van het waaggebouw en de gereedschappen. Voor dit onderhoud is iets meer besteed dan bij de begrooting was toegestaan, waarom de beschikbaar gestelde som door af- en overschrijving is versterkt met ƒ12. Iloofdst. III. Afd. IV. Art. I. 642.64®. Kosten van ver strekte diensten aan de vischmarkt. Tengevolge van den minderen aanvoer van visch ter afslag, is de uitgaaf op dit artikel 72.353 beneden het toegestaan be drag gebleven. Onder de verantwoordde som is begrepen. Aan den vischafsluger Jaarwedde J 240.005. 2% der bruto opbrengst - 203.293. j 443.29. Aan den vischopbrengerJaarwedde 40.00. 1% der bruto opbrengst - 101.65. 141.65. Totaal Verdere uitgaven 584 94®. - 57.70. Maakt tc zamen - 642.64®. Iloofdst. Ill, Afd. IV. Art. 2. 10.57®. Onderhoud van de vischmarkt. Dit onderhoud heeft over 1867 met de iu de rekening ver- antwoorddde som kunnen worden bestreden, zoodat het artikel een overschot oplevert van J 9.42®. Iloofdst. III. Afd. V. Art. 1. 19811.61* Aankoop van grondstoffen voor de gasfabriek. Op dezen post werd bij de begrooting toegestaan ƒ20,800. Uithoofde die som aanvankelijk geacht werd, na verevening der daarmede tc bestrijden uitgaven, een overschot minstens van ƒ2000 te zullen opleveren, werd dat bedrag bij raadsbesluit van 23 Januarij 1868 op het fonds voor onvoorziene uitgaven over geschreven. Intusschcn bleek later dat het disponibel gebleven bedrag ten bestemden einde ontoereikend was, waarom bij raads besluit van 11 Junij 1868 door af- en overschrijving daaraan eene som van 1020 is toegevoegd. Hoofdst. III. Afd. Art. 2. 11,482.61. Bezoldiging van het personeel (gasfabriek.) Van het hiervoor bij de begrooting toegestaan bedrag ad f 12,000 is ter versterking van het fonds voor onvoorziene uit gaven afgeschreven 450, waarna het overschot bedraagt 67.39. Hoofdst. Ill, Afd. V, Art. 3. f 1314.49®. Onderhoud van gebouwen en lasten. Ter bestrijding der bij dit artikel bedoelde uitgaven is ovci 1867 niet meer dan de in de rekening aangebragte som vcreiseht geworden. Daarvoor was toegestaan 2000, zoodRt na overschrij ving op het fonds voor onvoorziene uitgaven van een bedrag ad ƒ600 het artikel een overschot, oplevert van 83.505. Hoofdst. Ill, Afd. V, Art. 4. 12,601.19®. Aankoop en onderhoud van werktuigen. Uithoofde het op dezen post bij dc begrooting toegestaan be drag van 11.300 onvoldoende bleek te zijn tot dekking der daarmede te bestrijden uitgaven, werd die som door af- en over schrijving versterkt met J 2000 waarvan echter f 698.80® niet benoodigd is geweest. Hoofdst. Ill, Afd. V, Art. 5. 896.63®. Diverse andere uitgaven. L)it art. levert een overschot op van 603.36®. Iloofdst. Ill, Afd. V, Art. 6. ƒ300. Kosten van de vaste raadscommissie voor de gemeentelijke Gasfabriek. Conform de begrooting uitbetaald. Hoofdst. Ill, Afd. VI, Art. 1. ƒ911.92. Verbetering van het Lekkumerdijkje. Hiervoor was bij de bogrooting toegestaan een bedrag van 2000. De mindere uitgaaf ten dezen is een gevolg daarvan dut lo. van de aauncmingsom over 1S67 slechts 7 termijnen iu de rekening konden worden verantwoord 2o. dia aannemingsom beneden de daarvan gemaakte raming is gebleven, en 3o. do kosten wegens onteigening van grond minder hebben bedragen dan waarop primitief was gerekend. Het restant der aunuemiugsom zal in de rekening over 1868 moeten worden opgenomen. Hoofdst. Ill, Afd. VI, Art. 2. Demping der Gracht van den noord-oosthoek van het erf sectie C no. 210 af tot de Doelepijp. Hoofdst. III. Afd. VI. Art. 3. Idem van de Doele pijp tot de Oldehoofster waterpoort. Hoofdst. III. Afd. VI. Art. 4. Idem van de wijde Gasthuissteeg tot de Lange pijp. Wegens deze drie artikelen, bij de begrooting voor memorie uitgetrokken, heeft over 1867 gccnc uitgaaf plaats gehad, uit hoofde dc uitvoering dezer werken wegens opgekomen belemme ring in dit jaar niet kon plaats vinden. iloofdst. ill. Afd. VI. Art. 5. ƒ1312.63. Bestrating over het Oldehoofster kerkhof van dc Groole Kerkstraat tot de To renstraat. Van de op dit artikel beschikbaar gestelde som ad ƒ2500.00 is over 1867 niet meer dan de in de rekening gestelde som besteed geworden, dewijl het meer verkieslijk is geacht de ver dere uitvoering der ten dezen voorgenomen werken op te schor ten tot dat de demping der gracht langs dc Boterhoek en het Sint Jobslcen zal zijn tot stand gekomen. Hoofdst. III. Afd. VI. Art. 6. 95.59. Naamborden op de hoeken der straten. Van het hiervoor toegestane bedrag is 4.41 overgeschoten. Hoofdst. III. Afd. VI. Art. 7. Publieke pompen op brandputten.. Deze post werd op de begrooting slechts voor memorie aau- gebragt. Hoofdst. III. Afd. VI. Art. 8. L64.86. Aanbouw van publieke secreten en waterplaatsen. Voor de daarstelling van eene publieke waterplaats op het noordwesteind van de kavallcriestal, nabij Camstraburen, is de in uitgaaf gestelde som besteed. Nadat van het toegestaan bedrag ad ƒ500.00 eene som van 350.00 op het fonds voor onvoorziene uitgaven was overge schreven, bleek het disponibel gelalen bedrag versterking te be hoeven, ten gevolge waarvan door af- en overschrijving daaraan 15.OU werd toegebragt. Iloofdst. III. Afd. VI. Art. 9. ƒ5102.135- Steenen wal eu aanlegplaats tusschen het Ziekenhuis en de Huizumerbrug. Dc bij dc begrooting op dit urtikel uitgetrokken som van f 6250 is gebleken tc hoog geraamd te zijn, hebbende de uit 3<jhac, iSt>8- )S GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. en W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1867. 53 voering van het betrokken werk gecne hoogere uitgaaf gevorderd dan in de rekening is verantwoord. In verband daarmede is het toegestaan bedrag door overschrijving op bet fonds voor on voorziene uitgaven verminderd met 1000. Hoofdst. III. Afd. VI. Art. 10. Verbetering van het Jacobij- ner kerkhof. Voor de hier bedoelde verbetering was bij de begrooting 2990 toegestaan. Daarvan is echter geen gebruik gemaakt, dewijl verschillende omstandigheden, speciaal ook de ontgravingen en timmerwerken die plaats vinden op de gedeelten van dit kerk hof aan nu wijlen Mej. A. G. Dicrckx afgestaan, er toe hebben geleid om gezegde verbetering voorshands onuitgevoerd te laten. Iloofdst. ill. Afd. VI. Art. 1L. Stichting van een nieuw beursgebouw. Dit artikel is over 1807 slechts voor memovie op de begroo ting uitgetrokken geweest, dewijl om verschillende redenen aan dc uitvoering dezer stichting nog geen gevolg kon worden gegeven. Hoofdst. III. Afd. VI. Art. 12. 4875.10®. Uitbreiding van de bebouwde kom der gemeente. Aanvankelijk voor memorie aangebragt werd deze post bij wij ziging der begrooting krachtens raadsbesluit van 25 Julij 1867 uitgetrokken tot ƒ7000, in verband met den voorgenomen aan koop der huizinge in de Zuiderwalsteeg en daarachter gelegen woningen, gekwoteerd lelt. E no. 253 en 253a. Behalve de koopsom van die panden met de op den aankoop daarvan gevallen kosten zijn op dit art. nog eenige kleine uit gaven, tot de bewuste uitbreiding betrekking hebbende, verevend, waarna het overschot bedraagt 2124.89 Hoofdst. III. Afd. VI. Art. 13. 34,250.21®. Uitbreiding der gasfabriek. Even als het voorgaande werd ook dit art. bij de primitieve begrooting voor memorie aangebragt, doch bij vorengemclde wij ziging uitgetrokken tot een bedrag van 100,000. Dientenge volge vond de aanbesteding plaats van het eerste gedeelte dezer werken doch verschillende omstandigheden vertraagden de uitvoe ring daarvan in die mate, dat van de aanneraingsom wegens de timmer- en metselwerken slechts drie termijnen en van die ter zake de tc leveren toestellen een klein gedeelte over 1867 in de rekening konden worden veramwoord. Uit dien hoofde is het noodzakelijk bij wijziging der begrooting over 1868 gelegenheid te verschaffen om de ten dezen onverevend gebleven uitgaven in de rekening over dat dienstjaar tc verant woorden. Hoofdst. III. Afd. VI. Art. 14. 9524.30. Onvcrevcnde uit gaven ter zake dc daarstelling van een nieuwen gashouder en van de daarmede in verband staande afbraak-, graaf- en met selwerken. Hoofdst. III. Afd. VI. Art. 15. 12,506.25. Als voren ter zake de stichting van een schoolgebouw voor middelbaar onder wijs. Bij raadsbesluit van 25 Julij 1867 tot wijziging der be grooting, dienst 1867, werden de artikelen 14 en 15 daarop aangebragt en respectievelijk uitgetrokken tot een bedrag van ƒ11,000 en ƒ13,000 ter verevening van de wegens de daarbij bedoelde werken over 1866 onverevend gebleven uitgaven. Wat art. 15 betreft is het beoogde doel bereikt, als zijnde de kosten der stichting van het aangeduide schoolgebouw thans ten volle verantwoord, doch omtrent art. 14 valt op te merken dat tengevolge van bij herhaling ontdekte gebreken in de ten behoeve van een der gashouders gemaakte put, het laatste gedeelte der aannemingsom te dier zake nog niet heeft kunnen worden uitbe taald, waarom daarvoor bij wijziging der begrooting dienst 1868 op nieuw eene som beschikbaar dient gesteld to worden. Kosten van brandweer. Iloofdst. IV. Art. 1. ƒ5728.82 Van de op dit artikel toege- Bijvoegsel tot de Provinciale Eriesciie Courant. stanc som ad 8521 is 2792.18 beschikbaar gebleven, een ge volg van de omstandigheid dat in 1867 binnen deze gemeente weinige gevallen van brand hebben plaats gehad die ccnigzins belangrijke uitgaven vorderden. l)e aanschaffing van eene nieuwe spuit, waarvoor F 2502 be schikbaar was gesteld heeft plaats gehad, tcrwyl de daarvoor bc- teeddc som ad J 2267 onder dc in rekening gebragte uitgaven is begrepen. Voor vertimmering en onderbond van buizen. Iloofdst. V. Art. 1. 1874.71®. Van het daarvoor beschik baar gesteld bedrag is 287.28® als overschot in de rekening vermeld. Iloofdst. V. Art. la. 88.75®. Onderhoud van de Irnsumer- zijl en brug met bijbehoorende woning. Dit onderhoud heeft met (1e in de rekening verantwoordde som kunnen worden bestreden. Het toegestaan bedrag beliep f 100. Iloofdst. V. Art. 2. 2472 82®. Grondlasten enz. wegens dc aan de gemeente behoorendc eigendommen. Deze post levert een overschot op van 127.17®. Iloofdst. V. Art. 3. 100.00. Huur van een stuk gronds tot berging van de haardasch en vuilnis. Conform de begrooting aan heeren voogden van het St. An- thonij Gasthuis alhier uitbetaald. Hoofdst. V. Art. 4. ƒ441.51. Kosten wegens brandverzekering. Het voor deze kosten loegcsjaan bedrag ad j 400 is gebleken onvoldoende te zijn, tengevolge van dc verzekering tegen bi and- schade van het gebouw der Rijks hoogere burgerschool. Uit dien hoofde is door af- en overschrijving dit artikel versterkt met 50. Hoofdst. V. Art. ,5. Dijk- en polderlasten. Wegens dit op de begrooting voor memorie aangebragt artikel, heeft gecne uitgaaf plaats gehad. Iloofdst. V. Art. 6. 78. S1 Kosten vallende op verpachtingen. Ter bestrijding der kosten wegens de verschillende verpachtin gen en herverpachtingen, is over 1867 (le in rekening gestelde som vercischt geworden, tengevolge waarvan het toegestaan be drag ad F 50 door af- en overschrijving is versterkt met ƒ30. Hoofdst. V. Art. 7. J 40.10. Kosten vallende op de ontvangst van renten. Te lage raming is oorzaak dat deze uitgaaf 10 cent meer be draagt dan de toegestane som. Toelage aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Hoofdst. VI. Afd. I. Art. 1. 290.10 Met het op dezen post verantwoord bedrag heeft de Kamer van Koophandel hare uitga ven over 1867 kunnen bestrijden, weshalve dit artikel een over schot oplevert van f 9.90. Hoofdst. VI. Afd. II. Art. 1. 586.00 Jaarwedden van de keurmeesters van liet vleeseh en de visch. Deze jaarwedden werden primitief op de begrooting uitgetrok ken tot een bedrag van ƒ500, doch uithoofde die jaarwedden bij raadsbesluit van 27 December 1866, no. 6 zijn verhoogd en voor elk der keurmeesters gesteld op ƒ300 is door af- en over schrijving aan dit artikel eene som van 100 toegevoegd. Tengevolge van het eenigen. tijd vaceren van eene der keurmees ters-betrekkingen is echter van gezegd bedrag f 14 disponibel gebleven. Iloofdst. VI. Afd. II. Art. 2. ƒ100. Kosten ten behoeve van het bureau van inenting en berenting. Conform de begrooting uitbetaald. Hoofdst. VI. Afd. II. Art. 3. ƒ266.07®. Diverse uitgaven. Ter verevening der uitgaven verbonden aan de in het belang van den gezondheidstoestand der ingezetenen noodzakelijk geachte voorzorgmaatregelen, in verband met het heerschen der cholera in sommige gemeenten van ons Vaderland, werd de op dit art. Bijlage No. 16. Pi PI Pi Pi

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 28