Oil 54 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. cn W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1867, toegestane som van 20 door af- en overschrijving krachtens raadsbesluiten van 24 Oct. 1867 en 11 Junij 1868 versterkt, respectievelijk met ƒ100 en f 147. IloofdstVI. Afd. III. Art. 1./" 13,637.00. Kosten van politie. Voor deze kosten was bij de bcgrooting beschikbaar gesteld een bedrag van 12,700.00. doch uithoofde de bezoldiging der politiedienaars van de 3e klasse bij raadsbesluit van 27 December 1866 no. 12 werd verhoogd van ƒ120 tot ƒ135, voor de 45 titularissen bedragende- 675.00. werd dat bedrag door af- cii overschrijving aan de primitief begrootte som toegevoegd. Vervolgens is op dit artikel nog eene versterking aangebragt, ten bedrage van- 262.00. ter verevening der meerdere uitgaaf zoo wegens kosten van politie, in 1867 vereischt ter zake ge nomen maatregelen tot handhaving der vastgestelde reglementaire bepalingen betrekkelijk de veeziekte, als voor de kleeding der politiedienaren, tenge volge te lage raming deswege in verband met de bestaande verordening ten dezen. Totaal van het disponibel gesteld bedrag ƒ13,637.00. Bedrag van het uitgegevene 13,636.16. Overschot 0.84. Iloofdst. VI. Afd. III. Art. 2. 60.44. Voor kosten van gij zeling enz. ter zake overtredingen van enkele politie. Deze moeijelijk met eenige juistheid te ramen kosten hebbeD 20.44 meer bedragen dan daarvoor bij de begrooting was toe gestaan, in welk tekort door at- en overschrijving is voorzien geworden. Iloofdst. VI. Afd. III. Art. 3. ƒ16.64. Aandeel der gemeente in de toelage voor bewaking van politiegevangcnen. Conform de begrooting uitbetaald. Iloofdst. VI. Afd. IV. Art. 1. 74.473. Dpukloonen van re gisters en aanslagbillettcu ten behoeve van het stedelijk kantoor. In verband met de opheffing der verbruiksbelastingen werd voor dit art. over 1867 een lager cijfer dan vroeger beschikbaar gesteld. Het toegestaan bedrag is echter gebleken ten bestemden einde onvoldoende te zijn, waarom door af- en overschrijving daaraan is toegevoegd eene som van ƒ15. Iloofdst. VI. Afd. IV. Art. 2. f 224.323 Kosten van het ze gelen der registers voor het stedelijk kantoor en der aanslag- billetten voor den hoofdelijken omslag. Dit artikel levert een overschot op van 75.673. Iloofdst. VI. Afd. IV. Art. 3. ƒ863.353. Perceptiekosten ter zake de gcmeente-opcenten op 's Rijks belastingen. Om dezelfde reden als bij art. 1 dezer afd. is vermeld, werd ook voor dit art. een minder bedrag dan vroeger, cn Wel 1000 geraamd. Aangezien het verschuldigde echter gebleek dat bedrag te overtreffen, doch de late ontvangst der betrekkelijke opgave het ondoenlijk maakte om dit art. door af-en overschrijving tijdig te versterken tot het vereischte bedrag, is het meest doelmatig voorgekomen het aan 's Rijks schatkist verschuldigd ontvengloon wegens de gemeente-opcenten op de personele belasting dienst 1866/67 in deze rekening en dat ter zake de opcenten op de grondbelasting, dienst 1867, over 1868 op het fonds voor on voorziene uitgaven, te verantwoorden. Iloofdst. VI. Afd. IV, Art. 4. ƒ5.50 - Bureaukosten van den gemeente-ontvanger. Deze kosten hebben slechts de in rekening gestelde som be loopen, zoodat van het toegestaan bedrag f 41.50 disponibel is gebleven. Iloofdst. VI. Afd. IV. Art. 5. 50.00, Kosten van gaarde- ring der belasting op tooneelvertooningen. Conform de begrooting uitbetaald. Iloofdst. VI. Afd. IV. Art. 6. Kosten van gaardering der bruggelden. Iloofdst. VI. Afd. IV. Art. 7. Idem van de raarktgelden. Uithoofde de ten behoeve der gemeente geheven wordende brug- ei» marktgeldcn zijn verpacht, heeft op deze artikelen gecne uit gaaf behoeven plaats te vinden, waarom ze ook op de begrooting voor memorie waren uitgetrokken. Iloofdst. VI. Afd. IV. Art. 8. 338.00. Kosten van gaarde ring der kaai- en walgeldcn. Dewijl bij de vaststelling der begrooting het voornemen be stond de opbrengst der kaai- en walgelden met ingang van 1 Jan. 1867 te verpachten werd dit artikel voor memorie aange bragt. Dc uitvoering van dat voornemen werd echter dermate vertraagd dat gezegde verpachting eerst kon plaats hebben met ingang van 1 Julij 1867, tengevolge waarvan door af- en over schrijving op dit artikel eene som van ƒ338 is aangebragt om de kosten van gaardering over de 6 eerste maanden des jaars daarmede te bestrijden. Iloofdst. VI. Afd. IV. Art. 9. ƒ167.70. Voor kosten van vervolging ter zake dc onderscheidene belastingen. Tengevolge eencr daartoe betrekkelijke missive van den lieer Minister van Binnenlandsche Zaken is met dc ten uitvoerlegging van dwangbevelen in zake dc plaatselijke belastingen, nadat deze aan de belastingschuldigen waren beteckend, belast geworden een gewonen deurwaarder. Uit dien hoofde heeft de uilgaaf op dit artikel meer bedragen dan daarvoor was geraamd en is de toe gestane som ad f 150 door af- en overschrijving versterkt met ƒ30 waarvan echter 12.30 disponibel is gebleven. Iloofdst. VI. Afd. IV. Art. 10. f 119.70. Beschrijvingskostcn van den hoofdelijken omslag en der belasting op het houden van honden. Op dit art. was bij de begrooting 120 toegestaan. Subsidie aan de Stads Armenkamer. Iloofdst. VII. AM* Art. 1. ƒ34,291.90. Deze subsidie is tot het op de begrooting aangebragte cijfer uitgekeerd, 't welk echter niet voldoende is geweest om het te kort op de. overige inkomsten der armenkamer, ter bestrijding der uitgaven over 1867 te dekken, als zijnde door 't bestuur dezer instelling bij eene suppleloive begrooting, goedgekeurd bij raadsbesluit van 23 Julij 1868, no. 1, verhooging (lier subsidie aangevraagd, waarvan het bedrag in de rekening der gemeente, voor het dienstjaar 1868 zal moeten worden verantwoord. Iloofdst. VII. Afd. I. Art. 2. ƒ801.60. Subsidie aan het stad9 werkhuis. Ofschoon ten behoeve van het stads werkhuis over 1867 eene subsidie was toegestaan van ƒ1575.00, is daarvan tot dekking der uitgaven van deze inrigting niet meer dan het in de reke ning verantwoord bedrag vereischt geworden. Iloofdst. VII. Afd. I. Art. 3. ƒ2080.00. Jaarwedde van de stads geneeshccren. heelmeesters en vroedvrouwen. Comforra de begrooting uitbetaald. Hoofdst. VIT. Afd. I. Art. 4. ƒ13,323.28. Vcrplegings-, vervangings- en transportkosten in dc gestichten te Oramerschans en Veenhuizen. Even als in de laatst voorgaande jaren was ook over 1867 voor de hierbedoeldo kosten f 12,000.00 beschikbaar gesteld. Het grooter aantal verpleegden is evenwel oorzaak geweest dat genoemde som is moeten worden versterkt, ten einde het ver schuldigd bedrag, in de rekening verantwoord, te kunnen voldoen. Hoofdst. VII. Afd. I. Art. 5. Voor geneeskundigs hulp aan minvermogenden. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. cn W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1867. 55 Dit artikel wordt slechts voor memorie op de begrooting aan gebragt. Iloofdst. VII. Afd. I. Art. 6. 3757.27. Vcrplegingskostcn van arme krankzinnigen. Het vermeerderd aantal behoeftige krankzinnigen, voor reke ning dezer gemeente te Eranekcr verpleegd wordende, heeft het bedrag der verplegingskosten zoodanig doen stijgen, dat de bij dc begrooting op dit artikel toegestane som ad ƒ2900.00'is moeten worden versterkt met een bedrag van 860.00. Hoofdst. VII. Afd. I. Art. 7. ƒ8.21. Verplegingskosten in gevangenissen van kinderen van niet veroordeelde gevangenen. Hoofdst. VII. Afd I. Art. 8. 280.853. Reisgelden aan doortrekkende hulpbehoevenden, begrafeniskosten ten behoeve van minvermogenden enz. Hoofdst. VII. Aid. I. Art. 9. ƒ5512.18. Kosten van het stads ziekenhuis. Hoofdst. VII. Afd. 1. Art. 10. ƒ215.17. Kosten van on derhoud en uitbesteding van wcezen beneden zes jaren. Hoofdst. VII. Afd. I. Art. 11. ƒ170.00. Intredegclden van arme weezen die in het old burgerweeshuis worden opge nomen. Wegens dc artikelen 7 tot en met 11 zijn de uitgaven beneden de daarvoor toegestane sommen gebleven, waaromtrent niet an ders valt op te merken dan dat de deswege vereischte uitgaven met de in de rekening verantwoordde sommen zijn bestreden. Iloofdst. VII. Afd. I. Art. 12. ƒ1413 99. Onderhoud van gebouwen voor armen inrigtingen. Ter bestrijding der kosten van toestellen voor gasverlichting, aan te brengen in het lokaal van de voogden der stads armen kamer, werd bij raadsbesluit van 11 April 1867 dit artikel versterkt met een bedrag van ƒ200.00. Uithoofde intusschen de uitgaven voor het onderhoud dezer gebouwen over 1867 aan zienlijk beneden de daarvan gemaakte raming zijn gebleven le vert dit art. een overschot op van ƒ207.01. Hoofdst. VII. Afd. I. Art. 13. Teruggaaf van hetgeen als onderstand aan armen, in de gemeente domicilie van onderstand hebbende, elders is verstrekt. Dit art. wordt telken jare op de begrooting voor memorie uit getrokken, dewijl door de stads armenkamer wordt voorzien in de uitgaaf daarbij bedoeld. Hoofdst. VII. Afd. II. Art. 1. 6676.76s. Kosten van het stedelijk gymnasium. Op de begrooting was uitgetrokken voor j Jaarwedden van de docenten5610.00. Toelagen boven de jaarwedden- 600.00. Verdere kosten van het onderwijs- 700.00. f 6910.00. Er is uitgegeven voor Jaarwedden en toelagen van dc docenten ƒ5383.50. Kindergeld (aan den Rector) - 96.03. Onderwijs in de nieuwe talen - 744.00. Toelage aan Curatoren- 130.00. Jaarwedde van den Claviger - 75.00, Prijzen- 98.45. Brandstof en licht- 149.783. - 6676.76= Overschot f 233.233. De vacerende betrekking van docent in de nieuwe talen werd in 1867 tijdelijk vervuld door den heer L. Nauta, tegen genot van 1 voor elk uur dat door hem aan dc leerlingen van het gymnasium onderwijs is verstrekt. Hoofdst. VII. Afd. II. Art. 2. 9753.42. Eranschc dog- cn kostscholen. Tengevolge van dc opening der Rijks hoogere burgerschool alhier, op 1 September 1867, was het aantal leerlingen aaa de fransche dag- en kostschool voor jonge hccren in de beide laat ste kwartalen van dat jaar aanmerkelijk minder dun vroeger, waaraan het is toe te schrijven dat ook het bedrag der aan den hoofd onderwijzer uit te keeren schoolgelden beneden de raming ver bleef en van de op dit artikel beschikbaar gestelde som van ƒ10,640 disponibel is gebleven een bedrag van /'886.5S. Nederduitse.be scholen. Iloofdst. VII. Afd. II. Art. 3./25,112.22\ I. Jaarwedden. II. Leermiddelen. III. Brandstoffen. IV. Licht. VI. Diverse uitgavi Aangaande de hierboven gespecificeerde uitgaven wordt opge merkt, dat a. op art. 3 een bedrag van ƒ362.773 beschikbaar is geble ven nadat daarvan ter versterking van het fonds voor onvoorziene uitgaven reeds J 1500 was afgeschreven, en zulks tengevolge van in 1867 bestaan hebbende vacatures in het onderwijzend personeel. b. tengevolge den noodzakelijken opslag van eene grootere hoeveelheid turf voor de scholen in het algemeen cn speciaal door de aanschaffing van turf ten behoeve der met 1 Jan. 1868 geopende school voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs de uitgaaf op art. 5 boven het toegestaan bedrag is gestegen en dat bedrag mitsdien is versterkt met 300.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 29