J 56 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. en W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1867. Hoofdst. VII, Afd. II, Art. 9. 4981.85. Onderhoud en schoonmaken van schoollokalen. Hiervoor van toegestaan ƒ3117. De aanzienlijke uitgaaf op dit artikel boven het toegestaan bedrag is een gevolg van de kosten die moesten worden besteed voor de vertimmering enz. van de lokalen der opgeheven burgerschool voor jongens ten einde deze in te rigten voor gymnasium, overeenkomstig 's ltaads besluit van 12 December 1867. Hoofdst. VII, Atd. II, Art 10. 400. Kosten der plaatse lijke schoolcorani'ssie. VII, II, 11. 900. Idem van de stads Teekenschool. VII, II, 12. ƒ400. Idem van de Mu- zijkschool. De sommen op artikel 10 en 12 in de rekening verantwoord, stemmen overeen met de bedragen daarvoor bij de begrooting vastgesteld. Van de som voor artikel 11 toegestaan is ƒ100 disponibel gebleven in verband met de opheffing der stads Teekenschool. Hoofdst. VII, Afd. II, Art. 13. Kosten van de Gym- nastiekschool. Wegens deze post heeft in 1867 geene uitgaaf plaats gevonden, dewijl de daarbij bedoelde inrigting nog niet tot stand was gekomen. Hoofdst. VII, Afd. Ill, Art. 1. ƒ1.613. Onderhoud van het nieuw exercitieveld met den weg derwaarts. Dit onderhoud heeft in 1867 niet meer dan het in de reke ning gesteld bedrag gevorderd. Hoofdst. VII, Afd. III, Art. 2. 44.62. Kosten bij de loting der militie, voor drukwerk enz. Met het op dit artikel verantwoord bedrag heeft de deswege vereischte uitgaaf kunnen worden bestreden. Hoofdst. VII, Afd. III, Art. 3. 178.20. Verschotten wegens huisvesting, voeding en reisgeld voor lotelingen en verlofgangers der militie. Deze door het Rijk terug betaalde verschotten hebben 28.20 meer bedragen dan daarvoor bij de begrooting was geraamd, waarom dit artikel door af- en overschrijving is versterkt met 29.00. Hoofdst. IV, Aid. IV, Art. 1. 2958.213. Toelage ten be hoeve der dienstdoende schutterij. Met het in rekening verantwoord bedrag heeft de schuttersraad zijne uitga.en over 1867 kunnen bestrijden, zoodat dit art. een overschot oplevert van 81.783. Hoofdst. VII, Afd. IV, Art. 2. 14.39. Kosten bij de loting (schutterij) voor drukwerk enz. Hoofdst. VII, Afd. IV, Art. 3. 10.64'. Onderhoud van den dam bij het exercitieveld enz. Hoofdst. VII, Afd. V, Art. 1. f 58.453. Teruggaaf aan het Rijk wegens evenredig aandeel in de verevende uitgaven voor kwade posten op de grondbelasting. Hoofdst. VII, Afd. V, Art. 2. 209.75. Als voren wegens de personele belasting. Hoofdst. Vil, Afd. V, Art. 3. F 51.70. Teruggave voor ont heffingen op de plaatselijke directe belasting. Hoofdst. VII, Atd. V, Art. 4. ƒ396.71. Vermoedelijke stor ting der ontvangen gelden wegens de korting op de tractcmen- ten van de hoofd- en hulponderwijzers en onderwijzeressen. De uitgaven vereischt wegens de artikelen 2 en 3 van Afd. IV en de artikelen 14 van Afd V hebben met de respective- lijk daarop in de rekening aangebragte sommen kunnen worden bestreden, zijnde op al deze artikelen van de toegestane sommen een gedeelte beschikbaar gebleven. Hoofdst. VII, Afd. VI, Art. 1. f 6600. Uitkcering aan de zes predikanten der Nederduitsche Hervormde Gemeente. Conform de begrooting uitbetaald. Verschuldigde renten wegens geldleeningen en tjjdeljjk opgenomen kapitalen. Hoofdst. VIII, Afd. I, Art. 1. ƒ24,990.34. Van de we gens dit artikel op de begrooting uitgetrokken som is ƒ344.66 disponibel gebleven't geen een gevolg is zoowel van het spoediger aflossen der in 1866 tijdelijk opgenomen gelden dan waarop hij de vaststelling der begrooting was gerekend, als van de omstandigheid dat van coupons, 1 Jan. 1868 verschenen, voor een bedrag van ƒ115 niet ter betaling is aangeboden. Hoofdst. VIII, Afd. I, Art. 2. 6956.95'. Verschuldigde renten wegens de leening voor de overname der gasfabriek en hare exploitatie. Dit artikel levert een overschot op van ƒ1043.043, veroor zaakt door het op een later tijdstip en tot een minder bedrag aangaan der in ontvang gestelde leeningen, dan bij de bereke ning der vermoedelijk te betalen renten tot grondslag was ge nomen, terwijl bovendion hierop van invloed is geweest dat van de verschenen coupons voor eene waarde van 161.875 niet ter betaling is aangeboden. Hoofdst. VIII, Afd. I, Art. 3. ƒ3000. Voor aflossing van schuld. Hoofdst. VIII, Afd. I, Art. 4. ƒ13,000. Idem van tijdelijk opgenomen gelden. Deze aflossingen zijn tot het bij de begrooting daarvoor be schikbaar gesteld bedrag bewerkstelligd. Hoofdst. VIII, Afd. II, Art. 1. Deelneming in de geldleening ten behoeve van den Noordhollandschcn Erieschen spoorweg. Dit artikel werd op de begrooting voor memorie aangebragt, terwijl er geene noodzakelijkheid heeft bestaan daarin verandering aan te brengen. Hoofdst. VIII, Afd. Ill, Art. 1. ƒ3889.66. Pensioenen. Primitief vastgesteld op een bedrag van 3478.50 werd dit artikel door af- en overschrijving versterkt met een bedrag van ƒ650.00, ter betaling der pensioenen verleend aan de gewezen commiezen der plaatselijke belastingen G. Rozema er. J. Fabel en de toelage ad 50.00 aan de wed. J. van der Horst toegekend ten behoeve van een harer minderjarige kinderen. Intusschen is van het toegestaan bedrag 238.84 disponibel gebleven, ten gevolge van het overlijden op II Aug. 1867 van den gewezen commies ter secretarie II. van Noord, nadat overeenkomstig 's raadsbesluit van 10 October IS67 no. 23, op dezen post nog was verant woord eer.e som van J 26.00 wegens aan A. Eeenstra, tot 1 Julij 1867 gaarder der kaai- en walgelden, als zoodanig over de tweede helft des jaars toegekend wachtgeld. Hoofdst. VIII, Afd. III. Art. 2. ƒ177.663. Vergoeding aan den staat van het l/3 gedeelte van net bedrag der aan de hoofd en hulponderwijzers te verleenen pensioenen. Uithoofde deze gemeente over 1867 alleen had te betalen '/3 in het pensioen van den voormaligen hoofdonderwijzer E. II. Diemcr, levert dit artikel een overschot op van ƒ122.333. Hoofdst. VIII, Afd. III, Art. 3. 828.33. Gratificatiën. Bij raadsbesluit van 28 E'ebr. 1867 no. '/39 werd aan M. S. Hirsch, voormalig onderwijzer in deze gemeente, toegekend eene gratificatie over 1867, ten bedrage van 125, met welk bedrag dit artikel bij dat zelfde besluit is versterkt geworden, waardoor dc beschikbare som beliep675.00. Voorts werd nog op deze post aangebragt eene som van - 155.00, ter betaling van het bij raadsbesluit van 24 Januarij 1867 aan den gewezen commies der plaatselijke belastingen J. L. Ooster- hoff toegekend wachtgeld. Hoofdst. VIII, Afd. Ill, Art. 4. J 156. Schadeloosstelling aan J. Heins, gewezen directeur der brandspuit no. 4, volgens contract. Conform de begrooting uitbetaald. Bijlage i8l»8-ib GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van II. en W. wegens dc Ontvangsten en Uitgaven over 1867. 57 ui 1st. IX, Afd. I, Art. l. 19.483. Voor mogelijke losten ter zake te voeren gedingen en in te winnen regts- kundige adviesen. Ter verevening vun op dit, bij dc begrooting voor memorie uitgetrokken artikel te verantwoorden uitgaaf, is van het fonds voor ouvoorziene uitgaven op deze post o ei-geschreven eene som van J 50, waarvan echter 30.515 beschikbaar is gebleven. Hoofdst. IX, Afd. II, Art. 1. J 4.61. Voor aandeel der gemeente in de kosten vun het ondcrh- ud tier tolhekken en tol- gaarderswoningen op den kunstweg naar Hijutn. Dit artikel levert een overschot op van ƒ20.39. Hoofdst. LX, Afd, III, Art. 1. J 962.86. Kosten van open bare vermakelijkheden. Van de voor openbare vermakelijkheden over 1867 beschikbaar gestelde som ad ƒ1400 is slechts het op dit artikel verantwoord bedrag besteed geworden. Hoofdst. IX, Afd. III, Art. 2. ƒ2200. Subsidie aan liet stedelijk muzijkkorps. Deze subsidie is tot h'.t toegestaan bedrag uitgekeerd. Hoofdst. XI, Art. 1. ƒ2394.593. Onvoorziene uit gaven. .Bij de primitieve begrooting werd op dit fonds aangebragt eene som van5500.00. Welk bedrag door af- en overschrijving is ver sterkt ingevolge raadsbesluit van 24 October 1867 met ƒ3500.00, 23 Januarij 1868 met - 2350.00, 11 Junij 1868 met- 7110.00, 12,960.00. Makende con totaal van ƒ18,460.00. Hierop werd beschikt door af- cn overschrijving op posten die hare omschrijving op de begrooting vinden, cn waartoe bij de begrooting zelve magti- ging is verleend, ingevolge door burgemeester en wethouders krachtens raadsbesluiten, op den ont vanger verstrikte bevelschriften, bij de rekening overgelegd, als volgt: bevelschrift tb!. 4 November 1S67. 6743.00, bevelschrift dd. 13 Junij 1868 - 9083.00, - 15,826.00- Waarna voor onvoorziene uitgaven beschikbaar bleef2634.00. Uit dit fonds kon worden betaald ingevolge raadsbesluit a. dd. 27 Junij 1867. Kosten wegens dc 2e serie der geldleening groot 160,000.00 30.09. Uitgaaf voor te nemen maatregelen in zake het wasschen van run deren met kreosootwater - 200.00. b. dd. 24 October 1867. Kosten wegens het aangaan van geldleeningen- 350.00. Kosten van inspectiën op de vee markt - 70.00. Beschrijving van de houders van paarden in de gemeente - 7.00. Beeêdigingskoster. van de leden der commissie van toczigt op de scholen van middelbaar onderwijs en van een Transporlere 657.09. ƒ2634.00. Bijvoegsel tot de Peovinciale Eiuesche Coukant. Transport tijdclijken keurmeester van vleesch en visch Daarstelling van seheidingmuren in den kavallerieslal c. dd. 23 JaLuarij 1868. Leveringen ten behoeve van onder scheidene scholen in 1867 Taxatiekosten van de zathc „de magere weide" en die achter Cambuur d. dd. 11 Junij 1868. Kosten v in huuropzeggingen Geneeskundig onderzoek van dren kelingen in 1866 V001* 't gravcercn van eene inscrip tie op eene medaille Kosten van een drietal contracten enz. Schadeloosstelling aan eene sollici tante naar eeue betrekking van lnilp- oiulcrwijzeres, voor bare overkomst herwaarts Toegekende remissie aan den pach ter der opkomsten van de Irnsumcr- zijl c. a Ingewisselde coupons wegens vo rige diensten Zumen Blijkens dc rekening zijn al deze uitgaven op dit artikel verantwoord, echter wat betreft de kosten voor te nemen maatregelen incl betrekking tot de veepest en die wegens het aan gaan van geldleeningen, tol oen min der bedrag dan was toegestaan, ten gevolge waarvan disponibel is gebleven Verantwoord bedrag 657.09. 7.09. - 1000.00. - 94.62*. - 25.00. - 23.9 7*. 8.00. 46.0 3 3 30.00. 270.56. - 273.75. 2634.00. 2413.32 48.73. Bedrag van het overschot 2394.59'. 2 39.40 3 De uitgaven werden bij de begrooting met dc daarin aange bragte wijzigingen geraamd op een totaal bedrag vanJ 475,114.64, De gemandateerde uitgaven bcloopen - 3S8,099.29. De werkelijke uitgaven zijn derhalve beneden de geraamde gebleven87,015.3 5. Dit aanzienlijk verschil is voornamelijk een gevolg hiervan dat, om redenen bij liet betrekkelijk artikel in de verantwoording ver meld wegens de uitbreiding der gasfabriek van het toegestaan bedrag ad J 100,000 disponibel is gebleven dc som van65,749.783. Bovendien hebben verschillende andere posten een niet onbelangrijk overschot opgeleverd, als o. a. de verdere artikelen van Hoofdstuk III, Afd. VI, tot een bedrag van I V Voorts Hoofdst. Ill, Afd. IV, VII, VIII, I II I 5,522.21. 1,094.71. 1,463.45. 2,792.18. I.568.445. 2,238.30. 1,387.70' Te zamen uitmakende een bedrag van 8!,816.785. Bijlage No. 17. v

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 30