0NTWERP-BEGR00TING 11 kom sten en Uitgaven 8tj 1868 GEMEEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bijlage tot het verslag der Zitting van 10 Sept. 1868. 63 van de Gemeente LEEUWARDEN, voor Let dienstjaar 1869. INKOMSTEN. Hoofdstuk I. Ontvangsten wegens vroegere diensten. Art. 1. Batig slot der door den Gemeenteraad geslotene reke ning over het dienstjaar 1867, zoover de Gemeenteraad daaraan niet reeds eene bepaalde bestemming heeft gegeven J 10,1 61.34\ Hoofdstuk II. Opbrengst van plaatseiijko belastingen. Afd. I. Opcenten op de hoofdsom der grondbelasting. Art. 1. 40 opcenten op de hoofdsom der belasting op de gebouwde eigendommen20,050.47. Art. 2. 10 opcentén op de hoofdsom der belas ting op de ongebouwde eigendommen- 056.73. Totaal der Iste Afd. 21.007.20. Afd. II. Opcenten op de hoofdsom der Rijks personele belasting. Art. la. 25 opcenten op de hoofdsom der personele belasting van 1 Jan. tot uit. April5,793.76. Art. li. 40 id. van 1 Mei tot uit. Dee. - 18,540.04. Totaal der 11de afd. J 24,333.80. Afd. III. Nihil. Afd. IV. Hoofdelijke omslagen of andere plaatselijke directe belastingen. Art. 1. Plaatselijke directe belasting naar 3.50 ten honderd van het belastbaar inkomen ƒ98,000. Af voor oninbare posten 1960, rest ƒ96,040. Afd. V. Nihil. Afd. VI. Belasting op de honden. Art. 1. Opbrengst der belasting op het houden van honden ƒ1400. Afd. VII. Belasting op tooneelver tooningen en andere openbare vermakelijkheden Art. 1. Opbrengst van de belasting op tooneclvertooningen, enz. 700. Afd. VIII. Regten en loonen en andere geldenbedoeld in artt. 104 en 238 der Gemeente-wet. Art. 1. Opbrengst van leges ter Secretarie geheven en van de restitutiën wegens verschoteno zegelgelden, gedrukte stukken enzf 650.00. Art. 2. Opbrengst van den tol op den weg van Leeuwarden naar Hijura, bij verpachting - Art. 3. Opbrengst van bruggelden bij verpachting a. Van de Vlietster- en Boorasbrug ƒ251.00 b. Van de ijzeren ophaalbrug op het Vliet - 152.00 c. Van de Poppebrug- 42,00 d. van de Blaauwebrug - 30.50 e. Van de ijzeren brug bij den Potmargewal - 681.00 id. over de Harlingervaart - 779.00 g. id. bij de voormalige Vrouwenpoort -176.00 h. id. bij Camslraburen-231.00 776.50. Art. 4. Opbrengst van veergelden, bij verpachting a. Van de pont tot overvaart van de gracht tusschcn de Oosterkade en den Grachtswalj 225 b. Van die bij het Ziekenhuis-311 -- 2,342,50. 536.00. Transportere f 4,305.00. Bijvoegsel tot de Provinciale Eriesciie Courant. Transport j 4,305.00 Art. 5. Opbrengst van de Stadswaag a. Van het weegloon bij gaardcring 2600 b. Van het werkloon der waagwerkers - 2650 5,250.00, Art. 6. Opbrengst van de marktgelden, bij ver pachting: a. Wegens staanplaatsen voor het uitstal len en uitventen van waren, mede ten dienste van openbare vermakelijkheden2835 b. Van de vccmarktgclden- 1589 Art. 7. Opbrengst van de vischmarkt, bij gaarder. - Art. 8. ld. der water-, kaai- en weigelden, bij verp. - 3 Art. 9. Id. der begraafplaats a. Verkoop, verhuur en onderhoud van graven 850 b. Begrafenis- en grafgelden - 3350 Art. 10. Opbrengst van schoolgelden, als a. Stedelijk Gymnasium 950 b. Burger dag- en avondschool - 300 c. Eransche kostschool voor meisjes 5200 d. School voor uitgebreid lager onderwijs - 5330 e. Burgerschool voor meisjes - 2200 f. Tusschcnschool le klasse- 2000 g. Eerste tusschenschool 2e klasse - 1500 h. Tweede 450 i. Derde - 425 k. le bewaarschool- 575 l- 2c - 325 19,255.00 Art. 11. Opbrengst van gedane werken voor par ticulieren a. Werken aan de straten, riolen enz. f 130 b. Id. van verschillenden aard - 70 424.00. 700.00. ,310.00. 4,200.00. Art. 12. Opbrengst van Gasregten 1. a. Geleverd gas aan particulieren - 47180 b. Voor het gebruik van gastoe- stellen en voor arbeidsloonen bij particulieren-4220 ƒ51400 2. Vergoeding van de gemeente voor de straatverlichting- 9000 3. Diverse ontvangsten- 8900 200.00. - 69,300.00. Totaal van de VlIIste Afd. .ƒ110,944.00. het Ilde Hoofdstuk ƒ254,425.00. Hoofdstuk III. Baten en opkomsten spruitende uit voor werpen aan de Gemeente in eigendom behoorende. Art. 1. Iluur of pacht van land en landgoederen, als: a. Zathe en landen, genaamd „de magere weide" 2960.00 b. Dito, achter Cambuur - 1706.00 c. - 2500.00 d. op Wijlaarsterburen - 2000.00 e. Een stuk weiland, aan den Stads bui tensingel, Gemeente Leeuwarden, sectie G no. 1670 - 275.00 Een stuk dito aldaar, sectie G no. 836a - 285.00 g. 8ectieG no. 1038 - 176.00 h. sectie G no. 1729 - 250.00 i. Beide gedeelten van het oud Exer citieveld, ter weerzijden van den spoorweg, sectie G no. 1865 en 1866 - 360.50 Transportere ƒ10512.50 19

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 33