61 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bcgrooting der Inkomsten en Uitgaven. Transport ƒ10512.50 k. Een plek gronds bij Tonnetiburg - 1.50 l. dito bij Dronrijpsectie B no. 256 - 6.00 i». den Posthoorn - 1.50 n. in gebruik bij H. Pater - memorie 0. Onderscheidene bleekjes en dergelijke gemeente-gronden- 15.00 Een plek gronds, sectie D no. 367 - 5.00 q. in den aanleg achter het Zaailand- memorie r. Een dito bij de Harlingervaartsbrug - s. Twee stukken weiland onder Lekkum, sectie D no9. 518 en 523 - 250.00 t. Een stuk dito aldaar sectie D no. 517 - 92.00 u. Een moestuin bij het Tolhuis onder Lekkum, sectie D no. 516- 15.00 v. Een stuk weiland sectie D no. 453 - 200.00 tv. 5 '/4 bunder weiland aan den Zwarten weg, ten kadaster bekend gemeente Har- degarijp sectie G no. 92 - 200.00 x. Voor het gebruik van een gedeelte van den Harlinger trekweg, sectie B no. 256 - 6.00 ƒ11,304.50. Art. 2. Huur van huizen, als a. De Herberg „de Klanderij," lett. L no. 276 1157 b. Het huis in de Doelestraat, lett. F no. 129, Kantoor van waarborg - 300 c. Hetzelfde pand, zuidelijk gedeelte - 150 d. Het huis in de Hoogstraat lett. H no. 121, voorste gedeelte - 200 e. Id. id. achterste gedeelte (voormalig soephuis) - De woning in de Yvobrouwerssteeg, lett. E no. 166 - 75 g. Diverse woningen, gekwoteerd lett. A no. 23 tot en met 29, en N no. 195 - 300 h. de woning op den hoek van den Grachtswal en het Vliet, lett. L no, 55 - 156 1. Het huis op de Korenmarkt, lett. I no. 2 - 500 k. Dito aldaar lett. I no. 3 - 500 l. Het huis op den Eewal, lett. I no. 35 - 275 m. Dito op den hoek van den Eewal lett. I no. 36 - 220 n. De voormalige Infirmerie in de kleine Kerkstraat, lett. F no. 88 - 80 o. Het lokaal boven de Hulpbeurs lett. I no. 39- p. Dito van liet Kantongeregt, lett. G no. 102 - 300 q. De voormalige Israëlitische Armen school lett. K no. 333 - 80 r. Het huis Bellevue lett. L no, 277 - s. Het huis in het Nieuwstraatje lett C no. 142-mem. t. Harlingerstal- 250 u. woning hovende Tusschenschool le kl. - 175 v. Huis in de Haniasteeg - 40 w. Id. in het Hofstraatje-mem. x. Lokalen der stads Bank van Leening -mem. 4,758.00. Art. 3. Huur van den Stads- of Prinsentuin - 1,050.00. Art. 4. Pacht van het grasgewas der plantsoe nen, van den Stads- of Prinsentuin en der Be graafplaats - 450.00. Transport ere 17,562,50. Transport 17,562.50. Art. 5. Opbrengst van den houthak, als: a. Kaphout90 b. Boomen - 110 200.00. Art. 6. Opbrengst van visscherij a. Vlietsterbrug en Vliet 4.50 b. Potinargebrug en Potmarge 5.00 c. Dockumer Ee'- 3.50 d. Stadsgracht- 32.50 - 45.50. Art. 7. Opbrengst van, krachtens privaat regt, genoten wordende tollen, bij verpachting: a. Van de vijf bevaren Trekweg-tollen, b. Van het tolhek de Koetille, c. Dito te Ritzumazijl, d. Id. te Kingmatille, te zamen- 690.00. Art. 8. Opbrengst van, krachtens privaatregt, genoten wordende sluisgeldenbij verpachting a. Van de Irnsumerzijl 3305.84 b. Van de Nesserzijl,- 505.00 3,810.84. Art. 9. Idem van grondpachten en eeuwige renten, als: a. Grondpachten ƒ421.288 b. Eeuwige renten (na aftrek van '/5) - 81,28 - 502.56'. Art. 10 Intressen van uitgezette kapitalen, als: a. Intressen van inschrijvingen op het Grootboek der Ned. Werkelijke Schuld, ten name van de Ge meente, a 2 ya °/0, groot 122.200 nominaal, verschijnende lo Julij en lo Januarij ƒ3055 b. Renten van de Stads Bank van Leening - 550 - 3,605.00. Art. 11. Door de Gasfabriek te vergoeden ren ten van verstrekte kapitalen- 12,500.00. Totaal van het lilde hoofdstuk ƒ38,916.403 Hoofdstuk IV. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. Art. I. Opbrengst van de haardasch en vuilnis bij verpachting2,505.00. Art. 2. Idem van puin- 500.00. Art. 3. Teruggave van het Rijk, wegens huis vesting, voeding en reisgeld van lotelingen en ver lofgangers der militie- 150.00. Art. 4. Boeten van politie- 250.00. Art. 5. Restitutiën van transport-kosten van veroordeelde bedelaars- 700.00. Art. 6. Idem van verplegings- en verdere kos ten van bedelaars enz. in Rijks gestichten - 100.00. Art. 7. Idem van zegelgelden ter zake de plaat selijke directe belasting- 200.00. Art. 8. Korting op de tractementen van onder wijzers en onderwijzeressen ten behoeve van het pensioenfonds- 1,615.00. Art. 9. Restitutie van een gedeelte der ver- plegingskosten van krankzinnigen- 191.00. Art. 10. 4/5 van de opbrengst der Rijks per sonele belasting van 1 Januarij tot ulto December 66,744.15. Art. 11. Bijdrage van het Rijk voor te verstrek ken onderwijs in de gymnastiek aan de leerlingen der Rijks Hoogere Burgerschool- 550.00. Art. 12. Subsidie van de provincie voor den aanleg des kunstwegs over Lekkum enz. zoover deze Gemeente betreftmemorie. Art. 13. Alle andere ontvangsten niet tot de vorenstaande behoorendememorie. Totaal van het IVde hoofdstuk 73,505.15 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bcgrooting der Inkomsten en Uitgaven. 65 Hoofdstuk V. Buitengewone ontvangsten. Afdeeling I. Opbrengst van geldleeningen. Art. 1. Geldlecning ter bestrijding der uitgaven voor buiten gewone werkenƒ56,000.00. Art. 2. Geldleening ten behoeve van de Gasfabriek - memorie. Totaal der 1ste afdeeling 56,000.00. Afd. II. Opbrengsten van den verkoop van eigendommen toe- behoorende aan de Gemeente. Art. I. Verkoop van gebouwde en ongebouwde eigendommenmemorie. Art. 2. Afkoop van grond pacht en eeuwige renten Totaal der Ilde afdeeling Totaal van het Vde hoofdstuk VERZAMELING. Totaal van het Iste hoofdstuk Ilde lilde IVde Vde Totaal der inkomsten f 56,000.00. 10,161.34'. - 254,425.00. - 38,916.40'. - 73,505.15. - 56,000.00. 433,007.90. UITGAVEN. Hoofdstuk I. Jaarwedden en presentiegelden. Afd. I. Jaarwedden. Jaarwedde van den burgemeester drie wethouders den secretaris en personele toelage van den gemeen t'e-ont vanger Art. 5. Jaarwedde van den commissaris van po litic a. Vaste bezoldigingƒ1200 b. wegens het openbaar ministerie bij het kantongeregt-250 Art. 1. 2. 3. 4. 800.00. 500.00. 800.00. 1,800.00. - 1, Art. 6. Jaarwedde van den archivarius Art. 7. Idem van dan bouwkundige en van de opzigters der gebouwen, wegen en dergelijke a. Van den architect jaarwedde ƒ1800 vergoeding voor huishuur - 400 ƒ2200 b. van den ondcrarchitect- 850 c. van den hovenier- 400 d. van den oppertoeziener op de tijdregeling - 50 Art. 8. a. Jaarwedde van de ambtenaren der plaatselijke secretarie (het bureau van den burgerlij ken stand, en dat der bevolkiug-registers daaronder niet begrepen) /"4050 b. idem Van twee boden-1000 c. idem van den kamerbewaarder - 300 450.00. 500.00. 3,500.00. - 5, 350.00. 50.00. 200.00. Art. 9. Jaarwedde van den omroeper en aanplakker Art. 10. Idem van den marktmeester Art. 11. Idem van den klokkenist en den klok luider 225.00. Totaal der Iste afd. ƒ18,175.00. Afd. II. Presentiegelden van de Leden van den Raad. Art. 1. Presentiegeld van de leden van den Raad met uitzondering van den burgemeester 550.00. Totaal der Ilde afd. 550.oO. Iste - 18,175.00. Totaal van het Iste hoofdstuk 18,725.00, Hoofdstuk II. Kosten van bestuur. Afd. I. Kosten van lichtbrand- en bureau-behoeft en bmoodigd voor het Gemeente-bestuur. Art. 1. Voor licht er. brandstofTen, daaronder begrepen die voor het bureau van den burgerlijken stand a. lichtƒ385 b. brandstof -725 f 1110.00. - 300.00. - 70.00. Art. 2. Voor schrijf- en kantoorbehoeften „3. bindwork 4. briefport, expresloonen en andere kleine uitgaven als a. briefport en expresloonenf 25 b. kosten van vertering van het collegie van dagelijksch bestuur en der beambten ter secretarie- 400 c. voor het bezorgen van turf in de onder scheidene vertrekken van het gemeentehuis c. a. 30 _1 455.00. Totaal der Iste afd. ƒ1935.00. Afd. II. Kosten der stukken die ten behoeve der gemeente ge schreven of gedrukt worden. Art. 1. a. Bezoldiging van buitengewone kler ken ƒ150 b. schrijfloonen vant rapporten van commis- siën uit den Raad, zooverre niet ter secre tarie geschrevenƒ50 200.00. Art. 2. Drukkosten, zoo van het jaarlijksch verslag en het gemeenteblad als van de verdere stukken die algemeen verkrijgbaar worden gesteld- 450.00. Art. 3. Id. van het verslag van 'sRaads haudelingen - 600.00. Art. 4. Andere drukkosten ten behoeve der secretarie - 460.00. Totaal der 11de afd. ƒ1710.00. Afd. III. Kosten van het onderhoudschoonhouden en meubele ren van het gebouw of vertrek voor de vergaderingen van den Raad en van Burgemeester en Weihoudersmitsgaders voor de Se cretarie der Gemeente bestemd. Art. 1. Voor het onderhoud van het gemeentehuis en de daaraan verbonden lokalen (de hoofdwacht) als a. gewoon onderhoud van het gemeentehuis ƒ200 b. idem van de hoofdwacht -190 f 390.00. Art. 2. Voor vernieuwing en herstelling van meu belen in die gebouwen- 129.00. Art. 3. Voor schoonhouden van die gebouwen en meubelen- 625.00. Totaal der lilde afd. ƒ1144.00. Afd. IV. Nihil. Afd. V. Kosten van het aanleggen en bijhouden van de regis- ters van den burgerlijken stand. Art. 1. Zegels voor de registers en verdere stukken 600.00. 2. Druk- en bind-werken- 125.00. 3. Bezoldiging van den beambte op het bureau werkzaam - 800.00. Totaal der Vde afd. 1 525.00. Afd. VI. Kosten van het aanleggen en bijhouden van dubbelden der leggers en plans van het kadaster. Art. 1. Voor de bijboeking van de leggers en het bijwerken van de plans, alsmede voor oenoodigd materiëel ƒ70.00. Totaal der Vide afd. ƒ70.00. Afd. VII. Kosten van het aanleggen en bijhouden van het be volking-register.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 34