66 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Begrooting der Inkomsten en Uitgaven. Art. 1. Materiëel voor het bevolking-register f 70.00. 2. Bezoldiging van den beambte voor het bijhouden van dat register- 650.00. Art. 3. Kosten van de te houden tienjarige volks telling - 100.00. Art. 4. Kosten vallende op het aanleggen en bij houden van de wijkregisters en op de verdere uitvoe ring van het wijkreglementa. materiëel enz. ƒ100 b. bezoldiging van de wijkboden - 780 880.00. Totaal der Vilde afd. ƒ1700.00. Afd. VIII. Kosten van liet aanleggen en bijhouden der kiezers lijsten en van het uitoefenen der kiesoerrigting. Art. 1. Voor drukkosten en andere benoodigdhedeu 150.00. 2. onkosten vallende op de verkiezingen - 250.00. Totaal der VlIIste afd. f 400.00. Afd. IX. Kosten van abonnement op het staatsblad en aankoop van andere noodzakelijke drukwerken. Art. 1. Voor abonnement op liet staatsblad en het register daarop4.00. Art. 2. Voor aankoop van andere noodzakelijke drukwerken, als: o. ten behoeve van het gemeente-archief ƒ200 b. van hot gemeente-bestuur- 150 ƒ350.00. Totaal der IXde afd. ƒ354.00. Afd. X. Diverse uitgaven. Arr. 1. Zegels van registers, rekeningen enz. 650.00. 2. Reis- en verblijfkosten- 75.00. 3. Uitgaven ten behoeve van onderscheidene comraissïën, de sectie-vergaderingen enz - 350.00. Art. 4. Advertentie-kosten- 250.00. 5. Bureaubehoeften voor den gemeente-archi tect - 150.00. Art. 6. Wegens schrijfloonen voor het bijhouden der boeken en registers op het bureau van den ge meente-architect - 380.00. Art. 7. Brandstof voor turfwerkers, korenmeters, waagwerkers en dergelijke beambten in hunne wacht huizen - 75.00. Art. 8. Kosten vallende op de verstrekking van statistieke opgaven ter zake den landbouw, de vee teelt, de marktproducten enz. voor het jaarlijksch verslag- 75.00. Totaal der Xde afd. 2,005.00. Totaal van het Iide hoofdst. 10,843.00. Hoofdst. III. Afd. I. Kosten van de zorg voor de plaatse lijke wegenstratenpleinenvaarten en andere plaatselijke werken in den omvang bij art. 179h der Gemeente-wet aangeduid. Art. 1. Onderhoud van wegen, straten enz. a. puin- en schilwegen700 b. straatwegen naar de Bontekoe en be graafplaats -1000 c. Harlinger- en Sneeker-trekwegen -1350 d. leuningen, sluitboomen, palen enz. - 300 e. straten, pleinen en kaden - 3000 kolken en riolen- 500 g. grindweg naar Lekkumzoover in deze gemeente- 50 li. de Lekkumerweg en het Kal verdijkje - 50 6,950.00. Art. 2. Onderhoud van vaarten, waterleidingen, bruggen, pijpen enz. als Transportere 'f 6,950.00. a. vaarten en waterleidingen b. beweegbare bruggen c. vaste bruggen d. stecr.en bogen of pijpen e. ponten stcenen en bouten wallen g. watergordingen, stalten enz. Transport 6,950.00. Art. 3. Onderhoud van plantsoenen, als a. aankoop van plantsoenen300 voor arbcidsloonen aan werklieden - 500 150 581 - 251 - 428 - 100 2500 - 100 4,110.00. b. Art. 4. Onderhoud van pompen, putten, den vijver en aanbehooren, als a. pomp cu aanbeh .oren by den vijver 100 b. putten en pompen tot algemeen gebruik -176 c. secreten en waterplaatsen- 120 d. reglement- en aanpluk-borden en red dingsmiddelen bij ijs- 120 Art. 5. Kosten van het opzamelen van puin, straat- wiedeu, strooijeu des winters, sneeuwscheppen cn bijt- hakken, alsa. arbeidsloonen voor het opzamelen van puin het reinigen der publieke straten en pleinen, sneeuwscheppen, bijthakken enzƒ1700 b. strnatwieden, strooijen en buitengewoon sneeuwscheppen- 425 Art. 6. Onderhoud van torens, klokken, uur- cu speelwerken, als: a. torensƒ500 b. klokken en uurwerken, beuoodigdheden voor de tijdregeling enz- 100 c. opwinden, regelen en schoonhouden van uur- en speelwerken-415 800.00. 516.00. - 2,125.00. 1,015.00. 75.00. 60.00. 500.00. 9,300.00. 25.00. Art. 7. Onderhoud van de veemarkt Art. 8. Idem van de turfwcrkersbanen, de ver blijven der korenmeters en van de voormalige wijn werkers wacht Art. 9. Kosten van onderhoud cn aankoop van gereedschappen voor de fabricage en de straatreiniging Art. 10. Kosten der straatverlichting met gas, als: a. gewone kosten dei; verlichting .ƒ9000 b. kosten van verandering of verplaatsing van toestellen200 c. olie-verlichting met het onderhoud der daartoe benoodigde toestellen- 100 Art. 11. Aanleg en onderhoud van ijsbanen. - Art. 12. Voor kosten van onderzoek naar mid delen tot. verbetering van de opzaraeling, afvoer en behandeling van meststoffen en straatvuilnis memorie. Totaal der Iste Afd. ƒ25,476.00. Afd. II. Kosten van het aanleggen en onderhouden der alge- meene begraafplaats en van verstrekte begrafenis. Art. 1. Gewoon onderhoud a. van gebouwen en van de be graafplaats zelveƒ515 b. van de gereedschappen en meubelen - 150 665.00. Art. 2. ^Bezoldiging der beambten- 800.00. Art. 3. a. daggelden van de opzieners, lijkbe zorgers en buitengewone werklieden /2100 b. onderscheidene andere uitgaven - 100 2,200.00. Totaal der Ilde Afd. 3,665.00. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Begrooting der Inkomsten en Uitgaven. 67 Afd. III. Kosten van verstrekte diensten aan de stads-waag en van het onderhoud van deze. Art. 1. Kosten van verstrekte diensten, als a. bezoldiging van den waagmeester 450.00 b. idem van de wegers en weegsters - 445.60 c. uit te betalen werkloon aan de waag werkers - 2650.00 f 3,545.60. Art. 2. Onderhoud van het gebouw en de ge reedschappen - 75.00. Totaal der lilde Afd. 3,620.60. Afd. IV. Kosten van verstrekte diensten aan de Fischmarkt en van het onderhoud van deze. Art. 1. a. Bezoldiging van den visch-afsla- gerƒ240 b. idem van den visch-opbrenger - 40 c. uitkeering ad 2 pCt. der bruto opbrengst aan den visch-afslager- 200 d. als boven ad l pCt. aan den visch- opbrenger -100 e. uitgaven aan den omroeper, de aanzeg- sters en wegens andere kosten - 60 640.00. Art. 2. Onderhoud van de vischmarkt- 20.00. Totaal der IVe Afd. 660.00 Afd. V. Kosten van de gasfabriek. Art. 1. Aankoop van grondstoffenƒ23,140.00. Art. 2. Bezoldiging van het personeel - 14,500.00. Art. 3. Onderhoud van gebouwen en lasten - 1600.00. Art. 4. Aankoop en onderhoud van werktuigen a. Onderhoud van werktuigen voor de fabri cage f 5900 b. aankoop van meters en verdere gas- toestellen-3000 - 8900.00. Art. 5. Diverse andere uitgaven- 1500.00. Art. 6. Kosten van de vaste Raads-Commissie voor de gemeentelijke Gasfabriek- 300.00. Art. 7. Vergoeding van renten aan de gemeente wegens voor de Gasfabriek verstrekte kapitalen - 12,500.00. Totaal der Ve Afd. 62,440.00. Afd. VI. Kosten van aanleg of verbetering van gemeentewegen stratenbruggenwaterleidingenkadenwallenpleinengrachtenge bouwen en andere soortgelijke inrigtingen. A. Uitgaven te bestrijden uit gewone middelen. Art. 1. Verplaatsing van het bureau van den Architect en de werkplaatsen voor de stads fabricage 2000.00. Art. 2. Pompen met toestellen voor de brand spuiten op brandputten- 2000.00. Art. 3. Verbetering van het Jacobijner kerkhof - 2990.00. Art. 4. Idem van het Oldehoofster kerkhof - 800.00. Art. 5. Aanbouw van publieke secreten en waterplaatsen- 500.00. Art. 6. Ordening van het terrein voor den Kavalleriestalmemorie. B. Uitgaven te bestrijden uit buitengewone middelen. Art. 7. Demping der gracht van de Wijde Gasthuissteeg tot de Langepijp- 30,000.00. Art. 8. Stichting van een beursgebouw memorie. Art, 9. Tweede gedeelte der werken tot uit breiding van het bebouwde gedeelte der gemeente - 17,000.00. Transportere f 55,290.00. Bijvoegsel tot de Provinciale Friesche Courant. Transport f 55,290.00. Art. 10. Kosten van aankoop of onteigening van gebouwen of gronden ten behoeve der uitbrei ding van het bebouwde gedeelte der gemeente Art. 11. Verdere voortzetting der werken tot vergrooting van de gemeentelijke gasfabriek Art. 12. Voor het maken van regenbakken bij de groote kerk- Art. 13. Idem van eene brug bij Oldcgalilcën - memorie 7600.00. 6400.00. Totaal der Vie Afd. f 69,290.00. 165,151.60. Totaal van het ITIe Hoofdstuk Hoofdstuk IV. Kosten van brandweer. Art. 1. a. Onderhoud van het materieel en dc bewaarplaat sen daarvoor1425 b. kosten van voorzorgs-raaatregelen - 200 e. idem van beheer- 885 d. bclooningen en vergoedingen van het per soneel bij de brandspuiten, de bergers en redders en den bode- 2586 e. verandering der perspomp no. 6 - 200 f. aanschaffing van een lokaal voor de red dingtoestellenmemorie g. indienststelling van dc nieuwe spuit, .memorie ƒ5296.00. Totaal van het IVe Hoofdstuk f 5296.00. Hoofdstuk V. Kosten van bet onderhoud der gemeente- eigendommen en de, wegens die eigendommen verschuldigde lasten. Art. 1. Voor vertimmering en onderhoud van huizen, als a. De herberg „de Klanderij" b. de woningen in de Yvobrouwers-steeg en op het Hoekster kerkhof c. het huis in de Hoogstraat met daarachter gelegen socphuis, in de Klokstraat en in de Doelestraat met het kantoor van waarborg - 525 d. sraids-, verf-, timraerwinkels enz. cn kan toor van den Architect e. oostelijke helft van de Kavalleriestallen, voor zoover niet voor dc fabricage benuttigd - 50 f. voormalige Infirmerie - 70 g. gebouwen in den Stadstuin, met tuin en aanbehooren- 500 h. het huis in't Nieuwstraatje lett. C no. 142 - 25 i. de huizen lett. 1 nos. 2, 3, 35 en 36 -170 k. de Hulpbeurs lett. I no. 37 - l. de voormalige Israëlitische Armenschool lett. K no. 333 - m. brugwachters woningen lett. K no. 334, lett. L nos. 55 en 259, lett. P nos. 37 en 41 - n. het huis Bellevue lett. L no. 277 - o. idem op Oldegalileën lett. N no. 1 95 - p. woning boven de Tusschenschool le klasse - q. huis in de Haniasteeg lett. E no. 145. - r. idem in het Hofstraatje lett. F no. 285. - Art. IA. Onderhoud van de Irnsumerzijl en brug met bijbehoorende woning c. a Art. 2. Grondlasten enz. wegens de aan de ge meente behoorende eigendommen- 2600.00. Art. 3. Huur van een stuk gronds tot berging van haardasch en vuilnis 1o-' mem

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 35