68 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Begrooting der Inkomsten en Uitgaven. Transport ƒ4790.00. Art. 4. Kosten wegens brandverzekering - 500.00. Art. 5. Dijk- en polder-lasten- Art. 6. Kosten vallende op verpachtingen-, - 75.00. Art. 7. Idem deontvangst van renten - 45.00. Totaal van het Ve Hoofdst. - 5410.00. Hoofdstuk VI. Afd. I. Kosten der kamer van koophan del en fabrjjken. Art. 1. Toelage aan de kamer van koophandel en fabrij- kenƒ300.00 Totaal der Ie Afd f 300.00. Afd. II. Kosten der plaatselijke gezondheids-politie. Art. 1. Jaarwedde van de keurmeesters van het vlcesch en de vischf 700.00. Art. 2. Kosten ten behoeve van het bureau van inenting en herënting- 100.00. Art. 3. Diverse uitgaven- 20,00. Totaal der lie Afd. f 820.00. Afd. III. Kosten der zorg voor de openbare veiligheid. Art. 1. Kosten van politie: a. Jaarwedde van den inspecteur en de politie dienaars 11,875 b. kleeding en wapening der politie dienaars - 660 c. diverse kosten van politie - 400 d. bureaukosten- 250 e. voor brandstollen- 100 voor licht en flambouwen - 105 g. gewoon onderhoud van de nachtwacht huisjes, het lokaal van de nachtwacht en gereedschappen- 195 13,585.00. Art. 2. Voor kosten van gijzeling enz. ter zake overtredingen van enkele politie- 40.00. Art. 3. Aandeel der gemeente in de toelage voor de bewaking van poliöe-gevangenen - 16.64. Totaal der Ille Afd. 13,641.64. Atd. IV. Kosten van invordering van plaatselijke belastingen. Art. 1. Drukloonen van registers en aanslag-billettcn ten behoeve van het stedelijk kantoor 75.00. Art. 2. Kosten van het zegelen der registers voor het stedelijk kantoor en van de kohieren en aanslag- billettcn van de plaatselijke belastingen - 500.00. Art. 3. Perceptiekosten ter zake de geraeente- opcenten op Rijks belastingen - 1150.00. Art. 4. Bureaukosten van den gemeente-ontvanger - 50.00. 5. Kosten van gaardering van de belasting op tooneelvertooningen enz- 50.00. Art. 6. Idem van de bruggelden, als a. de ijzerenbrug bij de Potmarge bidem over de Ilarlingervaart - c. bij de voormalige Vrouwenpoort - d. Camstraburen- e. de Vlietster- en boomsbruggen - de Irnsnmerzijl- Art. 7. Idem van de marktgelden- 8. kaai- en walgelden - 9. Voor kosten van vervolging ter zake on derscheidene belastingen- &00.00. Art. 10. Beschrijvingskosten van den hoofdelijken omslag en der belasting op het houden van honden - 150 00. Totaal der lVde afdecling 2175.00. Totaal van het Vide hoofdstuk f 16,936.64. Hoofdstuk Vil. Uitgaven door bjjzondere wetten aan de Gemeente opgelegd, alsarmwezen, onderwijs, militie, scbut- torjjen, nitkeeringen enz. Afd I. Armwezen. Art. 1. Subsidie aan de stads armenkamcr ƒ36,000.00. 2. Subsidie aan het stads-werkhuis - 1475.00. 3. Jaarwedde van de stads genecsheeren, heelmeesters en vroedvrouwen- 2080.00. Art. 4. Verplegings-, vervangings- en transport kosten in de gestichten te Ommerschans en Veen- buizen 12,000.00. Art. 5. Voor geneeskundige hulp aan minver mogenden memorie. Art. 6. Vcrplegingskosten van arme krankzinnigen 3500.00. 7. Verplegingskosten in gevangenissen, van niet veroordeelde kinderen van gevangenen - 20.00. Ari. 8. Reisgelden aan doortrekkende hulpbehoe venden, begrafeniskosten ten behoeve van minvermo genden enz500.00. Art. 9. Kosten van het stads-ziekenhuis - 5840.00. 10. Kosten van onderhoud en uitbesteding van weezen beneden de zes jaren 250.00. Art. 11. Intrede-gelden voor arme weezen die in het old-burger weeshuis worden opgenomen - 220.00. Art. 12. Onderhoud van gebouwen voor armen- inrigtingen, alsa. gewoon onderhoud van het stads armenhuis, benevens het lokaal voor de armvoogden en de woning van den bode325. b. idem van het stads ziekenhuis en de bergplaats voor turf- 200. c. idem van het stads-werkhuis - 50. - 575.00. Art. 13. Teruggaaf van hetgeen als onderstand aan armen, in de Gemeente domicilie van onderstand hebbende, elders is verstrekt- memorie Totaal der 1ste afdceling t 62,460.00. Afd. II. Onderwijs. Art. 1. Stedelijk gymnasium a. jaarwedden van de docenten /5610. b. toelage boven de jaarwedden, vol gens art. 10 der bepalingen 760. c. verdere kosten van het onderwijs - 700. 7070.00. Art. 2. Burger dag- en avondscholen a. jaarwedden en toelagen der leeraren ƒ6500 b. brandstof en licht- 250 c. leermiddelen en behoeften bij het on derwijs in de natuurkundige wetenschappen - 500 d. diverse uitgaven- 100 7350.00. Art. 3. Eransche dag- en kostschool voor jonge jufvrouwen a. jaarwedden van de hulponderwijzeressen 500 b. uitkeering aan de hoofdonderwijzeres van de haar aankomende schoolgelden - 5200 verdere kosten ten behoeve dier school - 150 Scholen voor uitgebreid en gewoon lager onderwijs Art. 4. Jaarwedden van de onderwijzers in a. de school voor uitgebreid lager onderwijs f 5350 b. burgerschool voor meisjes -2100 c. tussrkensehool le klasse. -3150 d. drie tusschenscbolen 2e klasse. - 8050 5850.00. Transportere ƒ18650 ƒ20,270.00. GEM EE ENTERA AD 'L'E LEEUWARDEN. Begrooting der Inkomsten en Uitgaven. 69 J- de drie armenscholen drie bewaarscholen Transport f 18 6 5 0 - 7125 - 3550 20,270.00. 29,325.00. Art. 5. Leermiddelen en schoolbehoefteu a. voor de school voor uitgebreid lager onderwijsJ 250 voor dc burgerschool voor meisjes c. tusschenscholcn d. armenscholen e. bewaarscholen - 150 - 950 - 540 - 225 2115.00. Art. 6. Brandstoffen a. voor de school voor uitgebreid lager onderwijsƒ125 b. voor de burgerschool voor meisjes - 75 c. tusschenscbolen - 350 d. armenscholen- 280 e. bewaarscholen- 200 1030.00. Art. 7. Licht a. voor de school voor uitgebreid lager onderwijs100 b. voor de burgerschool voor meisjes - 65 c. tusschenscbolen - 340 d. armenscholen- 200 - 705.00. Art. 8. Ecreprijzen en getuigschriften a. voor dc school voor uitgebreid lager onderwijs25 b. voor de burgerschool voor meisjes - 40 c. tusschenscholen 125 d. armenscholen- 150 340.00. Art. 9. Diverse uitgaven a. voor de school voor uitgebreid lager onderwijsƒ100 b. voor de burgerschool voor meisjes - 40 c. tusschenscholen - 205 d. armenscholen- 25 e. bewaarscholen- 25 kosten van dc vergelijkende examina der hoofdonderwijzers en der op roepingen in de nieuwsbladen bij vacatures van hoofd- en hulponderwijzers - 45 g. Voor onvoorziene uitgaven - 100 540.00. Art. 10. Onderhoud en schoonmaken van school- localen enz. als a. van het gymnasium250 b. de burger dag- en avondschool - 770 c. fransehe dag- en kostschool voor jonge jufvrouwen- 110 d. van dc school voor uitgebreid lager onderwijs- 7 40 e. van de burgerschool voor meisjes. - 236 tusschenscholen-1185 g. armenscholen- 499 h. bewaarscholen- 320 i. gymnastieksehool - 230 4340.00. Art. 11. Toelage aan de pbiatsel. commissie van toezigt op de scholen van mi 'delbaar onderwijs - 100,00. Transportere f 58,765,00. Transport 58,765.00. Art. 12. Kosten der plaatselijke schoolcommissie - 400.00. Art. 13. muziekschool- 400.00. Art. 14. gymnastieksehool - 1700.00. Totaal der Ilde Afd. 61,265.00. Afd. III. Militie. Art. 1. Onderhoud van het nieuw exercitieveld met den weg derwaarts100.00. Art. 2. Kosten bij de loting der militie, voor drukwerk enz. - 100.00. Art. 3. Verschotten wegens huisvesting en voe ding, en reisgeld voor lotelingen en verlofgangers der militie150.00. Totaal der lilde Afd. 350.00. Afd. IV. Schutterij. Art. 1. Toelage ten behoeve der dd. schutterij j 3650.50. Art. 2. Kosten bij de loting, voor drukwerk enz. - 25.00. Art. 3. Onderhoud van den dam bij het exercitie veld enz- 20.00, Totaal der lVde Afd. f 3695.50. Afd. V. TJitkeeringen. Art. 1. Teruggaaf aan het Rijk wegens evenredig aandeel in de vereVCDde uitgaven voor kwade posten op de grondbelasting, volgens art. 1 der wet van den 18 September 1852 (Staatsblad no. 177)J 150.00. Art. 2. Teruggaaf als voren, in de verevende uit gaven voor kwade posten der personele belasting, vol gens art. 6 der wet van den 29 Julij 1848 (Staats blad no. 32)500.00. Art. 3. Teruggave voor ontheffingen op de plaat selijke directe belastingen- 300.00. Art. 4. Vermoedelijke storting der ontvangen gel den wegens de korting op de tractementen van de hoofd- en hulponderwijzers en onderwijzeressen - 1615.00. Totaal der Yde Afd. f 2565.00. Afd. VI. Eeredienst. Art. 1. Uitkeering aan de zes predikanten der Nederduitsehe Hervormde gemeenteJ 6600.00. Totaal der Vide Afd. j 6600.00. Afd. VII. Nihil. Totaal van het Vilde Hoofdstuk ƒ136935.50. Hoofdst. VIII, Afd. I. Renten en aflossingen van de door de gemeente aangegane geldleeningen. Art. 1. Verschuldigde renten wegens geldleeningen en tijdelijk opgenomene kapitalenƒ29280.00. Art. 2. Als boven wegens de leening voor de overname dor gasfabriek en hare exploitatie - 10900.00. Art. 3. Voor aflossing van schuld - 13000.00. Art. 4. Als voren op de leening ten behoeve der gasfabriek 3000.00. Totaal der Iste Afd. ƒ56180.00. Afd. II. Nihil. Afd. 111. Pensioenen, gratificatiën en toelagen. Art. 1. Pensioenen3242.00. Art. 2. Vergoeding aan den staat van liet /3 ge deelte van het bedrag der aun de hoofd- en hulp onderwijzers te verleenen pensioenen- 300.00. Art. 3. Gratificatiën 550.00. Art. 4. Schadeloosstelling aan J. Hcins, gewezen directeur van dc brandspuit no. 4, volgens contract 156.00. Transportere f 4248.00.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 36