B'y/etje. /9i,p - lJ GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bijlage behooremlc tot de zitting van Donderdag den 22 October 1868. 83 ONTWERP-BESLUIT tot wijziging van de verordening voor de Fransche dag- en kostschool voor jonge jufvrouwen in de Gemeente Leeuwarden. De Raad der gemeente Leeuwarden, Gezien de verordening voor de Fransche dag- en kostschool voor jonge jufvrouwen in die gemeente, vastgesteld den 11 Julij 1861. Overwegende dat er noodzakelijkheid bestaat de bepalingen dier verordening, opzigtens het aan genoemde school verbonden onderwijzend personeel, te wijzigen B e s 1 uit: De artikelen 1 en 2 der verordening voor de Fransche dag en kostschool voor jonge jufvrouwen te Leeuwarden, vastgesteld den 11 Julij 1861, worden vervangen door de volgende bepalingen Art. 1. liet bestuur der school is opgedragen aan eene hoofd onderwijzeres, die bijgestaan wordt door minstens twee hulpon- derwijzeressen. Art. 2. Behoudens het bepaalde bij de laatste alinea van art. 22 der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad no. 103) worden bij kortstondige afwezigheid of ziekte van de hoofdon derwijzeres hare functiën waaigenomen door diegene der hulpon- derwijzeresscn welke daartoe door de plaatselijke schoolcommissie, na overleg zooverre mogelijk met de hoofdonderwijzeres wordt aangewezen. Vastgesteld door den Raad der gemeente Leeuwarden, den ONTWERP-BESLUIT tot wijziging der ver ordening tot bepaling van de bezoldiging der hoofd- en hulp onderwijzers en onderwijzeres sen en van de toelagen ten be hoeve der kweekelingen bij het lager onderwijs in de Gemeente Leeuwarden. De Raad der gemeente Leeuwarden, Gezien de verordening tot bepaling van de bezoldiging der hoofd- en hulponderwijzers en onderwijzeressen en van de toelagen ten behoeve der kweekelingen bij het lager onderwijs in die ge meente, vastgesteld den 2-1 Augustus 18 65. Overwegende dat er noodzakelijkheid bestaat de bepalingen dier verordening opzigtens de bezoldiging der hulponderwijzeres- scn (secondantes) aan de Fransche dag- en kostschool voor jonge jufvrouwen, te wijzigen. Gelet op art. 19 der wet van den 13 Augustus 1857 (Staats blad no. 103.) Besluit: lo. De bepalingen vervat in de alinea's 4 tot en met 7 van IIb der verordening bovengenoemd, worden gewijzigd en nader vastgesteld als volgt „Van ééne op vierhonderd gulden. „Van ééne of twee volgende ieder op driehonderd gulden. „De hoofdonderwijzeres is verpligt aan de hulponderwijzeresseu „kost, inwoning en bcwussching te verstrekken en tot iedere der „hierboven vermelde jaarwedden de helft bij te dragen. 2o. Burgemeester en Wethouders worden uitgenoodigd dit besluit aan de goedkeuring van heeren Gedeputeerde Staten van Friesland te onderwerpen. Vastgesteld door den Raad der gemeente Leeuwarden den Bijvoegsel tot de Provinciale Friesche Courant. 24

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 43