y~~ 1' Bijl*$e. )9b8- 12- 94 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bijlage behoorende tot de zitting van Donderdag den 12 November 1868. Hoofdst. IV, Art. 12. De ingevolge Raadsbesluit van 8 Maart 1866 door de huurders van aan de gemeente behoorende huizen terug te betalen assu- rantiekosten voor de verzekering dier gebouwen tegen brandschade, bedroegen over 1867 59.73 Uithoofde op de ontwerp-begrootiug dienst 1869, ter verant woording van die ontvangst geen artikel onder de inkomsten is aangebragt, stellen B. en W. tengevolge der opmerking deswege in het verslag der commissie van rapporteurs opgenomen, voor, onder hoofdstuk IV der inkomsten aan te brengen Art. 12. Terugbetaalde assurantie-kosten van aan de gemeente behoorende verhuurde gebouwenf 60.00 en in verband daarmede de volgnummers der verdere artikelen van dit hoofdstuk te wijzigen. In verband met het vorenstaande komen ondergeteekenden tot het resultaat dat lo. de vermindering der bij de ontwerp-begrooting geraamde inkomsten bedraagt wegens: a. de opcenten op de personele belasting 6952.52. b. de opkomsten der Poppebrug en van de marktgelden - 138.00. c. aan te gane geldleening - 8000.00. 15090.52. 2o. die inkomsten worden vermeerderd met de terug te ontvangen assurantiekosten ad 60.00. Rest 15030.5 3o. de uitgaven worden verminderd met de geraamde kosten voor verbetering van het Jacobijner kerkhof ad 2990.00. aanbouw van publieke secreten en waterplaatsen - 500.00. c. het maken van regenbakken bij de Groote kerk - 7600.00. 4o. die uitgaven voorts vermindering ondergaan door verlaging van boot b. 1st. VI afd. IV art. VIII I XI 3 met 1 3 1 Daarbij gevoegd het te veel in berekening ge- bragte wegens hoofdst. IX 5o. Nog onder de uitgaven op hoofdst. IV art. 1, zal worden opgenomen voor de aanschaf fing van 2 extincteurs - 175.00. - 165.00, - 3000.00. - 400.00. ƒ14830.00. - 125.00. 14955.00. 120.00. zoodat de vermindering der voorgedragen uitgaven belooptƒ14835.00. en alzoo door deze wijzigingen het vermoedelijk batig saldo, bij de ontwerp-begrooting bedragende ƒ232.16, zal worden ver minderd tot ƒ36.64. Aldus vastgesteld den 7 November 1868 door Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden DIRK ZEPER. De Secretaris De SWART. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bijlage behoorende tot de zitting van Donderdag den 26 November 1868. 95 Aan den Raad der gemeente Leeuwarden Mijne Heeren Wij hebben de eer U bij deze ter vaststelling aan te bieden 't ontwerp van een besluit tot benoeming eener vaste com missie uit uw midden, ten einde ons collegie bij te staan in het beheer van- en het toezigt op de gemeentelijke Gymna- stiekschool alhier, zoomede van eene verordening regelende den werkkringdier commissie. Welkende redenen zijn, die ons tot het doen van dit voor stel hebben geleid, zal, naar wij vertrouwen, voldoende uit de bijgevoegde memorie van toelichting kunnen blijken. Leeuwarden, 23 November 4868. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden DIRK ZEPER. De Secretaris De SWART. ONTWERP. De Raad der gemeente Leeuwarden, Gehoord de voordragt van B. en W. tot het benoemen eener vaste commissie om hun collegie bij te staan in het beheer van- en het toezigt op de gemeentelijke Gymnastiekschool Gezien art. 54 al. 2 en 3 en art. 55 der Gemeentewet; Gelet op 'sRaads besluiten van 11 April 1867 no. 4«/ï3 en 13 February 1868 no. y75; Besluit: lo. Er is eene vaste commissie ten einde B. en W. bij te staan in het beheer van- en het toezigt op de gemeentelijke Gymnastiekschool. Zij voert den naam van commissie voor de gymnastiek. 2o. Vast te stellen de navolgende verordening regelende den werkkring dier commissie: Art. 1. De commissie voor de gymnastiek is zamengesteld uit een lid van het Dagelijksch Bestuur als voorzitter en twee leden I van den Raad. De voorzitter heeft het regt van stemming. Art. 2. De leden worden jaarlijks in de maand September door den Raad benoemd, terwijl door B. en W. de voorzitter wordt aangewezen. Bij ongesteldheid of afwezigheid van den vooi«itter wordt hij door een ander lid van het Dagelijksch Bestuur vervangen. Art. 3. De commissie vergadert zoo menigmalen als de voorzitter of de beide leden het noodig achten. Geene besluiten worden genomen zoo niet de grootste helft tegenwoordig is. Wanneer een der leden afwezig is wordt tot het nemen van een besluit eenparigheid van stemmen vereiseht. Art. 4. Aan de commissie is opgedragen a. de regeling van- en het opzigl over het onderwijs in de gymnastiek aan de gemeentelijke inrigting h. het toezigt op de onderwijzers, het gebouw en het ma terieel der inrigting c. de regeling der lesuren in verband met de daaromtrent Bijvoegsel tot de Provinciale Friescue Courant. bestaande of nader vast te stellen overeenkomsten en bepalingen; d. de zorg voor de gewone reparation aan de meubelen en toestellen e. het opmaken der begrooting van kosten voor het gym nastisch onderwijs. Deze begrooting wordt ieder jaar vóór 1 Augustus aan B. en W. aangeboden f. het opmaken van een jaarlijksch verslag aangaande den toestand van het gymnastisch onderwijs hier ter stede. Dit verslag wordt vóór 1 Maart ingediend. Art. 5. De gymnastieklessen zullen minstens tweemalen 's weeks door een lid der commissie worden bijgewoond. Art. 6. De commissie stelt elke drie maanden een opzettelijk en naauwkeurig onderzoek in omtrent de deugdzaamheid der toestellen. Buitengewone reparation en de aanschaffing van nieuwe toe stellen kunnen alleen met goedvinden van B. en W. geschieden. Art. 7. De commissie stelt onmiddellijk en naauwkeurig onderzoek in op de klaglen, die haar schriftelijk door ouders en belang hebbenden worden ingediend. Art. 8. De commissie stelt zich met de verschillende schoolcom- missiën in verbinding, zoo vaak dit in het belang van het gymnastisch onderwijs dienstig wordt geacht en kan de leden dier commissiën tot het bijwonen harer vergaderingen uit- noodigen. Art. 9. De commissie is bevoegd om ten allen tijde aan B. en W. de vereischte voorstellen te doen omtrent alles wat het gym nastisch onderwijs betreft. SLOTBEPALING. Aan de commissie wordt opgedragen om binnen drie maan den in te dienen en aan den Raad ter goedkeuring aan te bieden a. eene concept-verordening houdende algemeene bepalin gen voor het onderwijs aan de gemeentelijke gymnastiekschool. h. eene concept-instructie voor de onderwijzers bij die in rigting. Aldus enz. MEMORIE VAN TOELICHTING. De geheel bijzondere stelling, waarin de gemeentelijke gym nastiekschool, tengevolge van 'sRaads besluiten dd. 11 April 1867 no. ia/1s en 13 February 1868 no. S/J5, is geplaatst, zal natuurlijk ook eene bijzondere i^geling van het bestuur over- en het toezigt op die inrigting medebrengen. Hoewel B. en W., als belast met de uitvoering van's Raads besluiten, het aangewezen collegie uitmaken waaraan thans die regeling en dat toezigt blijft opgedragen, vereiseht het toch huns inziens geen betoog, dat het dagelijksch toezigt over eene zoo bijzondere inrigting als de hier bedoelde, veel heter is toevertrouwd aan eene speciale commissie, die daaraan meer uitsluitend hare zorgen kan wijden. Inzonderheid bij het in werking treden der inrigting zal zich de behoefte aan een zoodanig speciaal toezigt dringend doen gevoelen, zoodat B. en W. het van groot belang zouden achten, dat de Raad reeds terstond mogt besluiten, om over eenkomstig het hiernevensgaande ontwerp eene vaste commis sie van bijstand in het leven te roepen, die dan ónmiddelijk bij het openstellen der inrigting hare functiën kon aanvaarden. Wel heeft het een punt van overweging bij hun collegie uitgemaakt of niet het hier bedoelde toezigt, even als voor de andere scholen, aan eene commissie buiten den Raad kon wor den opgedragen, doch juist de omstandigheid dat het gymnas- 28

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 49