Bijlage no. 1. 144 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van 23 December 1875. Vergadering van Donderdag 23 December 1875, Tegenwoordig 20 ledenafwerig de heer Tigler Wijbrandi. Voorzitter de heer burgemeester. I. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Wordt ter tafel gebragt 1. Een voorstel van burgemeester en wethouders op een ver zoek van J. Mulderom eervol ontslag als le hulponderwijzer aan de gemeenteschool no. 2. 2. Een voorstel van burgemeester en wethouders op een ver zoek van C. C. Rameau om verhooging harer bezoldiging als medehelpster aan de gemeenteschool no. 4. 3. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot onder- handsche verhuring van een plek gemeentegrondgelegen aan de St. Anthonystraat. 4. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot onder- handschen verkoop van gemeentegrond aan mevrouw Buma, geb. van Eijeiaga. Deze voorstellen worden ter iozage van de leden gelegdom in de volgende vergadering behandeld te worden. 5. Een ontwerp-besluit tot onderhandsche verpachting van de tolhefTmg aaa gabel no. 2op den kunstweg van Leeuwarden raar Hijum. Nadat op voorstal des voorzitters besloten is dit ontwerp-be sluit terstond in behandeling te nemen deelt hij mededat in de vergadering van den 2S October jl. besloten is in overeen stemming met een besluit van den raad der gemeente Leeuwar- •ieradeel dezen tol te verpachten voor den tijd van drie jaren. Dat inmiddels bij den raad van Leeuwarderadeel een adres is ingekomen om op de opheffiog van den tol aan gabel no. 1 aan te driegenen dat een gelijkluidend adres ook aan deze4verga- dering is gerigt, zoo als straks zal worden medegedeeld. In afwachting van hetgeen op deze adressen zal worden be sloten stellen daarom burgemeester en wethouders voor het bo venaangehaald raadsbesluit in zooverre te wijzigendat die on derhandsche verpachting zal plaats hebben voor den tijd van één jaar. Dit voorstel wordt zonder discussie met algemeene stemmen aangenomen. 6. Een adres om opheffiog van den tolthans geheven wor dende aan gabel bo. 1 op den kunstweg naar Hijum. 7. Een adres van J. Boutendamom in zijne betrekking van directenr der stads reiniging te worden gecontinueerd. 8. Een adres van A. Schotanushulponderwijzerea aan de gemeenteschool no. 5 om ontheven te worden van het onder wijs in vrouwelijke handwerken. Deze adresseD worden om berigt en raad gesteld in handen van burgemeester en wethouders. III. De Voorzitter deelt mcdi dat 10. bij hem zijn ingekomen a. een verslag van den toestand van het St. Anthosygasthuis alhier over 1874; b. eene resolutie van gedeputeerde staten tot goedkeuring der gemeentebegrootiDg voor 1876 c. missives van de benoemde hulponderwijzers A. Bikbergen C. Castelein en P. Sjollemadat zij de benoemiDg aannemen d. eene missive van den hulponderwijzer II. Kozema, iahou- dcodedat hij de benoeming alhier niet aanneemt 2°. door burgemeester en wethouders provisioneel in koop zijn toegewezen de perceelen bouwterrein nos. 91 en 92 aan de commanditaire bouwvereeniging alhier, cn 30. bij onderzoek der voorstellen van burgemeester en wet houders ter zake eene nieuwe verdeeling der gemeente in wijken enz.door de secties zijn benoemd tot rapporteurs de heeren Attema, Duparc en Buma. IV. Wordt overgegaan tot de behandeling van de op den oproepingbrief vermelde punten. a. Een voorstel van burgemeester en wethouders op een verzoek van de wed. L. de Bruinom op nieuw eene gratificatie te erlangen. De conclusie van het voorstel luidende om aan Johanna Keta weduwe van Leesdert de Bruinin leven pijphouder bij de brandweer in deze gemeente, gedurende het jaar 1876 eene te gemoetkoming in haar levensonderhoud toe te kennen van f 1 per weekwordt zonder hoofdelijke stemming met algemeene stemmen aangenomen. b. Benoeming van een lid der commissie van toseigt op htt middel- baar onderwijs. Uit de in de vorige vergadering medegedeelde voord ragt word 1 met algemeene stemmen tot lid der commissie van toezigt op de scholen van middelbaar onderwijs alhier benoemd de heer jhr. mr. W. E. Engelen. c. Benoeming van eene voogdes van hit nieuwe stads weeshuis te Leeuwarden. De uitslag der ten dezen gehoudene stemming is dat benoemd wordt met 12 van de 20 uitgebragte stemmen mevrouw Buma geb. Polste Leeuwarden. Met de benoemde waren op de aan beveling geplaatst mevrouw LadeniusHaverschmidt die 6 en mevrouw MenaldaDutrij van Haeften die 2 stemmen op zich vereenigde. De vergadering gaat nuop voorstel des voorzitterover in eene met geslotene deuren. Na heropening der vergadering stelt de voorzitter aan de orde het laatste der op den oproepingbrief vermelde punten namelijk Een voorstel van burgemeetür en wethouders betreflende wijziging der voorwaarden voor de uitgifte van bouwterreinen. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt met algemeene stemmen overeenkomstig de conclusie besloten a. voorbehoudens goedkeuring van heeren gedeputeerde staten de koopsom voor de perceelen no. 40 ea 49 //aan de Willems- kade zuidzijde", bepaald op 10 de centiare met f 3 te vermin deren en vast te stellen op 7 de centiare h. de lijstbehoorende bij de voorwaarden van uitgiftevast gesteld bij raadsbesluit van 9 Januarij 1873, no. 20, in verband met het sub a beslotene te wijzigen. Niets meer aan de orde of voorgesteld zijnde wordt deze ver gadering gesloten. Bijlagen tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, 1875. OOA te verminderen met f 4000 en te bepalen op VOORSTEL van burgemeester en wethou ders tot nadere wijziging van de gemeentebe- grooting voor de dienst 1874. Mijne Heeren Wij hebben de eer U hiernevens ter overweging aan te bie den een ontwerpbesluit tot nadere wijziging der gemeentebegroo- ting voor het dienstjaar 1874vergezeld van eene memorie van toelichtingwaarin de redenen zijn omschreven die tot deze nadere wijziging aanleiding geven. Wij stellen U voor aan deze stukken uwe goedkeuring te hechten. Aldus voorgesteld ter raadsvergadering van den 14 Januarij 1875 door Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden. op 78,890, f 74,890. Dientengevolge het totaal dezer afdeeling vast te stellen op 126,490. AJdeding VII. Art. 10. Verandering van de Wirdumerpoortsbrug in eene draaibrug met twee doorvaarten en de daarmede ia-rerband staande werken uitgetrokken op 20,200 te verminderen met 20,000 en te brengen op 200. Na zulks het totaal der Vile afdeeling te bepalen op J 117,534 en dat van hoofdstuk III op f 311,083.60 terwijl voorts nader wordt vastgesteld het gezamenlijk bedrag der uitgaven op f 622,584.19 en de balans der begrooting als volgt: Inkomsten 622,589.79 Uitgaven - 622,584.19 ONTWERP. De raad der gemeente Leeuwarden In aanmerking nemendedat er noodzakelijkheid bestaat tot nadere wijzigitfg der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1874, zooals die gewijzigd werd vastgesteld bij raadsbesluit van den 22 October 1874 Besluit De begrooting van inkomsten en uitgaven der gemeentevoor het dienstjaar 1874 zoosls die gewijzigd is vastgesteld bij raadsbesluit van den 22 October 1874 en goedgekeurd door ge deputeerde staten van Friesland bij resolutie van den 29 dier maandno. 7nader te wijzigen als vo waarschijnlijk batig saldo - '3. enz. 5.60. van rricöittui* nader te wijzigen als volgt INKOMSTEN: HOOFDSTUK II. Afdeding VIII. Art. 12. Opbrengst van gasregtenonderdeel 3diverse ont vangsten thans begroot op 26,227 te verhoogen met 2000 waardoor voor het artikel in zijn geheel wordt uitgetrokken een bedrag van f 134,127. Tengevolge van deze wijziging wordt vastgesteld het totaal der VlIIe afdeeling op 185,878.25 en dat van hoofdstuk II op f 835,481.63. HOOFDSTUK V. Afdeeling I. Art. 1. Geldleening voor buitengewone werkenaangebragt tot f 55,000 te verminderen met f 15,000 en uittetsekken op 40,000. Art. 2. Vierde serie der geldleening groot 105,000 voor de uitbreiding der gasfabriekbegroot op f 6000 aan te brengen voor memorie. In verband hiermede het totaal der Ie afdeeling, nu bedra gende 61,000 te bepalen op 40,000. AJdeeling II. Art. 3. Verkoop van bouwterreinbegroot op 20,000 te verminderen met f 5000 en te stellen op f 15,000. Na deze wijzigingen vast te stellen het totaal der lie afd. op J 15,000 dat van hoofdstuk V op 55,000 en dat der gezamen lijke inkomsten op f 622,589.79. UITGAVEN. HOOFDSTUK III. Afdeeling V. Art. 1. Aankoop van grondstoffen (voor de gasfabriek) begroot Bijvoegsel, behoorende bij de Leeuwarder Courant. lijn ld MEMORIE van toelichting bij het besluit van den raad der gemeente Leeuwarden dd. 1875tot nadere wijziging der begrooting van inkomsten en uitga ven van die gemeente voor 1874. Bij 's raads besluit van 22 October 1874 tot wijziging der ge meentebegrooting dienst 1874, werd het cijfer, primitief uitge trokken op art. 10 der Vile afd. van hoofdstuk III uitgaven verminderd met J 22,000 en gebragt op f 20,200. Intu8schen is het diensljaar 1874 verstreken, zonder dat de uitvoering van het bij bovenaangeduid artikel omechreven werk is kunnen worden aangevangen, weshalve de daaruit voortvloei- jende kosten niet onder de uitgaven dienst 1874 worden verant woord. Uit dien hoofde is het raadzaam geacht de bedoelde uitgaafpost met een bedrag van 20,000 te verminderen en ook de daartegen over staande posten van ontvang vermindering te doen onder gaan. Daartoe strekt in hoofdzaak de bij nevensgevoegd besluit om schreven nadere wijziging der begrooting. Verder is daarbij opgenomen eene wijziging, in verband staan de met de uitkomsten der exploitatie van de gasfabriek. Ten opzigte van de wijziging der betrekkelijke artikelen wordt voorts het volgende opgemerkt: INKOMSTEN. HOOFDSTUK II. Afdeding VIII. Art. 12. De uitkomsten der exploitatie van de gasfabriek over 1874 laten toe, dat het op onderdeel 3 van dit artikel aange bragt cijfer met J 2000 wordt verhoogd. Tot de uitbreiding van het buizennet, uit art. 14 afd. VII van hoofdstuk III te bestrijdenkon voor een gedeelte de in het magazijn aanwezige voorraad worden verstrekt. Tengevolge hiervan zal het daaraan ten koste gelegd bedrag voor dat ge deelte onder dit onderdeel weder in ontvang op de rekening moeten worden verantwoord en het bedrag der diverse ontvang sten zoo veel hooger kunnen worden gesteld. HOOFDSTUK V. Afdeeling I. Art. 1. Het bedrag dezer leening, laatstelijk bepaald op 55,000, kan nog met f 15,000 worden verminderd, met het oog on de wijziging die de raming voor art. 10 der Vile afdeeliDg van hoofdstuk IIIuitgaven ondergaat. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1875 | | pagina 1