Bijlage no. 1. 31 8 No. 2 der afzonderlijke bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, 1884. in billijkheid doch met inachtneming van de meeste bezui- en regtbanken en alle verdere officieren van justitie en policie, inging geregeld. wie het aangaatzijn bepaaldelijk gelastom strengelijk te V. Over de voorschotten zonder interest. waken tegen elk en een iegelijkdie onbevoegdelijk belee- Art. 4b. Ingeval giften of legaten aan de banken van ningeu op pand doet, of zich bij eene bank van leening, zon- leeinng gemaakt worden, met bepaling om daarvoor gelden j der wettige benoeming als inbrenger opwerpt, als ook tegen voor te schieten zonder interestof ingeval de instellingen alle directeuren van wettige banken van leening en wettig van liefdadigheid een gedeelte barer inkomsten daartoe willen aangestelde inbrengersdie niet het voorgeschreven register gebruiken of eindelijkingeval de bank zelve zich in omstan- houdenof op eenige andere wijze handelen tegen de maat- digheden bevindtdie haar zulke voorschotten veroorlovenregelen van policie en publieke ordebij Ons tegenwoordig zoo wordt derzelver administratie waargenomen door het be- i besluit, en wel voornamelijk bij artikel 19, 21 en 45 vastgesteld, stuurin art. 7 bedoeld. De overtreders zullen worden betrokken voor de bevoegde Art. 47. Deze beleeniiigen worden op pand gedaan en ouder regtbanken, en aldaar worden gevonnisd naar de bij het dezelfde formaliteiten als de beleeniugen op interest. i lijfstraffelijk wetboek en andere vigerende wetten bepaalde Zij worden alleen gedaan ten voordeele van zulkewier straften, middelen van bestaan voor een bepaalden tijd door ziektej Onze ministers van biunenlandsche zaken en van justitie brand en dergelijke onvoorziene toevallen meer. gestaakt zijn. zijn, ieder voor zooveel hem aangaatbelast met de uitvoering Derzelver duur wordt uaar omstandigheden bepaald dezes, waarvan, tot informatie en narigt, zal worden kennis Bij aanvrage op dergelijke beleeningeischt de administratie j gegeven aan de commissiebenoemd bij Ons besluit van den zoodanige bewijzen en getuigenissenals zij noodig oordeelt, j 3 Jannarij 1822no. 36en aan den raad van state. Art 48. Alle voorwaarden waaronder schenkingen of Gegeven te Brusselden 31 October des jaars 1826van legaten aan banken van leening zouden kunnen vermaaktOnze regering het dertiende, en door deze wettig aangenomen zijnblijven van kracht1 (Get.) WILLEM, al strijden zij met de bepalingen der twee voorgaande artikelen. Van wege den Koning, 6. Over de geregtelijke vervolgingen der overtredingen. (Get.) J. G. de MEIJ vak STREEFKERK Art. 49. Onze procureurs-generaal en procureurs bij de hoven Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden1884. 1 VOORSTEL van burgemeester en wet houders tot vaststelling van ontwerp-veror- deningenregelendea. de genees-heel- en en vroedkundige behandeling van behoef- tigen in deze gemeenteen b. het bestuur van het stads ziekenhuis. MIJNE UEEREN Naar aanleiding van uw besluit tot wijziging der genees kundige dienst voor bekoeftigen en de opdragt aan ons col- legie daarbij verstrekt, om de verordeningen te dier zake aan eene herziening te onderwerpen, is de commissie van beheer van het stads ziekenhuis uitgenoodigd ons te dienen van advies. Wij ontvingen van deze commissie daarop twee ontwerp verordeningen regelende a. de genees-heel- en vroedkundige behandeling van be- hoeftigen in deze gemeenteen b. het bestuur over het stads ziekenhuis. Wij hebben deze ontwerpen nauwgezet onderzocht en daarin slechts hier en daar eene geringe wijziging aangebragt. De voorgestelde bepalingen houden rekening met den be- staanden toestand en regelen den werkkring van den nieuw te benoemen geneesheer, aan wien de titel van geneesheer directeur van het stads ziekenhuis wordt verleend. De verhouding van dezen ambtenaar tegenover de com missie bovengenoemd en het personeel van het ziekenhuis is duidelijk en naar het ons voorkomt zeer juist omschreven. De artikelen dezer verordeningen zijn uitvoerig toegelicht, zoodat wij ons van verdere algemeene beschouwingen kunnen onthouden. Wij hebben de eer u bij deze ter vaststelling aan te bieden a. een ontwerp-verordeningregelende de genees-heel- en vroedkundige behandeling van behoeftigen in deze gemeente b. een ontwerp-verordeningregelende het bestuur van het stads ziekenhuis. Aldus voorgesteld in de raadsvergadering van 10 Januarij 1884 door Burgemeester en wethouders van Leeuwarden. ONTWERPVERORDENING op het bestuur van het stads ziekenhuis te Leeuwarden. Art. 1. Het stads ziekenhuis te Leeuwarden is eene ge meente-instelling van weldadigheid, bestemd tot verpleging van behoeftige zieken, zwangere- en kraamvrouwen. Het dient tevens om aan ziekendie niet tot de eigenlijk gezegde behoeftigen behoorenin bijzondere gevallen gele genheid te bieden voor eigen rekening geneeskundige verple ging te erlangen. De gebouwen tot het stads ziekenhuis behoorendezijn ahet hoofdgebouw, gekwoteerd wijk D Blokhuisplein, no. 38 b. hulpziekenhuis, A Voorstreek, no. 360; c de localen bestemd tot onderzoek van publieke vrouwen. Art. 2. Het beheer over het stads ziekenhuis wordt op- bljvoegselbehoorende bij de leeuwarder courant. gedragen aan eene commissievan welke de burgemeester lid en voorzitter is. Bij ontstentenisziekte of afwezigheid van dezen, wordt hij als zoodanig vervangen door het lid van het gemeentebestuurdat hem als burgemeester vervangt. De verdere ledendrie in getal waaronder minstens een geneesheer zal zijnworden benoemd door den gemeenteraad, op eene aanbeveling vaji twee personen, voor ieder te be noemen liddoor de commissie in te zenden welke aanbe veling met een gelijk getal door burgemeester en wethouders wordt vermeerderd. Ter vervulling bij gewone aftreding wordt de aanbeveling vóór den 1 November ingezondenbij openvalling tusschen- tijdsbinnen eene maand na die openvalling. Art. 3. De leden buiten den voorzitterworden benoemd voor den tijd van zes jaren. Om de twee jaren treedt de eerstbenoem.de af. De aftredende is dadelijk weder benoembaar. Die ter vervulling van eene tusschentijds opengevallene plaats benoemd wordttreedt af op het tijdstipwaarop degeenin wiens plaats hij is benoemd, had moeten aftreden. Art. 4. De commissie benoemt uit haar midden een secre taris-penningmeester welke door een bezoldigd beambte wordt bijgestaan door de commissie daartoe aan te wijzen. De jaarwedde van dezen beambte bedraagt ƒ150. Zijne instructie wordt door de commissie vastgesteld en aan den gemeenteraad medegedeeld. Art. 5. De besluiten der commissie worden bij volstrekte meerderheid van stemmen opgemaakt. Bij staken van stemmen besli stzoo het benoemingen of voordragten van personen geldthet lotin alle andere za ken de stem van den voorzitter. Art. 6. Jaarlijks in de maand Julij zendt de commissie eene begrooting over het volgende jaarvoor hare admini stratie ingerigt naar de door den gemeenteraad te geven voorschriften aan den raad in. Buiten de begrooting mag geene uitgave geschieden dan met afzonderlijke voorafgaande magtiging van den gemeente raad Indien het eindcijfer der begrooting moet worden over schreden biedt de commissie den raad eene suppletoire be grooting aan. Af- en overschrijving op posten der begroo ting van uitgaven mag desgelijks geen plaats hebben dan op daartoe door den raad verleende magtiging. De rekening en verantwoording van de ontvangsten en uit gaven over het afgeloopen jaar, wordt jaarlijks in de maand Mei door haar aan den raad ter goedkeuring overgelegd. Art. 7. In de eerste helft der maand Maart van elk jaar zendt de commissie aan burgemeester en wethouders een be redeneerd verslag in omtrent hare verrigtingen den toestand der instellinghet getal der verpleegden het aantal der ver- pleegdagen het getal der hersteldenverbeterden niet ver beterden en overledenen en al hetgeen verder dienstig wordt geacht. Art. 8. De commissie zorgtdat een naauwkeurige staat opgemaakt en bijgehouden worde van de meubelen het huis raad de gereedschappen en hetgeen verder tot het zieken huis behoort. Deze staat en de daarin jaarlijks gebragte veranderingen worden aan het gemeentebestuur medegedeeld. Art. 9. Het huishoudelijk beheer en de verpleging van de zieken worden opgedragen aan eenen vader en eene moe- 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1884 | | pagina 1