Bijlage no. 1. 200 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwardenvan den 22 December 1885. willen te kennen gevendat hij het amendement van den heer Menalda beschouwde als eene uiting van wantrouwen. Hij heeft er niet aan gedacht. Men kan immers vóór of tegen eeoe onbeperkte bevoegdheid zijn en dan kunnen er honderd redenen bestaanwaarom men er tegen iszonder dat nog wantrouwen de drijfveer is. Ook heeft spr. geen bezwaar tegen de bewoordingen van het amendementintegendeel, hij vindt dat goed geformuleerdaltijd van het standpunt uit van den heer Menalda. Zelf acht hij die wijze van beperking niet goed. Wil men geene onbeperkte bevoegdheiddan ver kiest hij zooals hij straks zeideeene controle van de zijde van burgemeester en wethoudersin plaats van a priori de speciale gevallen vast te stellen. Spr. heeft zich in de discussie gemengd alleen om zijn be zwaar tegen het amendement kenbaar te makendoch wil niet gecenseerd worden den heer Menalda te hebben verdacht van wantrouwen tegen de commissie van toezigt. De discussie wordt hierop gesloten. Het amendement van den heer Menaldain stemming ge- bragtwordt verworpen met 15 tegen 3 stemmen. Vóór stemden de heeren Star Busmann Kuipers en Menalda. Het voorstel van burgemeester en wethouders wordt nu zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 14. Voorstel van burgemeester en wethouders naar aanlei ding van een verzoek van G. v. d. HoekWed. B. Polak om een houten loods te plaatsen op gemeentegrond. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt conform de conclusie besloten het verzoek van Gr. v. d. Hoek Wed. B. Polak om op een plek gemeentegrond in de doorgaande steeg een houten loods tot berging van vee te mogen oprigten als niet voor inwilliging vatbaar te wijzen van de hand. 15. Voorstel van burgemeester en wethouders tot aankoop van grond en een noodstal op Olde-Galileën. Burgemeester en wethouders stellen hierbij voor: Onder goedkeuring van heeren gedeputeerde staten te be sluiten tot onderhandschen aankoop van den noodstal en grond, staande en gelegen vóór het perceel plaatselijk gekwoteerd Olde-Galileën no. 16 kadastraal bekend gemeente Leeuwar den in sectie F1205 behoorende aan J. van der Ploeg voor de som van ƒ250, en verder op voorwaarden door burgemeester en wethouders vast te stellen. Dienovereenkomstig wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming besloten. De heeren Wiersma en van Harinxma thoe Slooten ver zoeken aanteekening in de notulen dat zij zich niet met dit besluit kunnen vcreenigen. 16. Rapport der raadscommissie voor de reclames omtrent bezwaarschriften tegen kohieren der directe belasting op het in komen dienst 1885. In verband met de behandeling van dit punt wordt be sloten tot geheime zitting over te gaan. De voorzitter sluit hierop de openbare vergadering. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden 1885. 1 VOO ft STEL van burgemeester en wethouders tot het stichten van drie meet- en weeg huisjes van granen enz., met aanwijzing van de plaatsen der stichting en tot vast stelling van eene verordening, regelende het meten en wegen van granenzaden en peulvruchten in de gemeente. Aan den Raad der gemeente Leeuwarden. MIJNE HEEREN! Bij besluit uwer vergadering vau den 26 Juni j.l. werden wij uitgenoodigd u een voorstel te doen tot het stichten van drie meet- en weeghuisjes voor het meten en wegen van gra nen zaden en peulvruchten, met aanwijzing van de plaatsen van stichting. In de daarop volgende vergadering van 3 Juli werd ons opgedragen om met inachtneming der ter zake genomen be sluiten eene nieuwe verordeningregelende het meten en wegen van granenzaden en peulvruchten aan uwe goed keuring te onderwerpen. Naar aanleiding van deze tweeledige opdracht en onder referte aan de hierbij overgelegde memorie van toelichting hebben wij de eer u voor te stellen te besluiten A. Tot het stichten van drie meet- en weeghuisjeste weten een op den Oostersingel bij het Vliet, in de nabijheid van de overdekte bank; een op de Willemskade, noordzijde, nabij de gemeenteschool no4 en een op den wal van den Arendstuintegenover de Gas fabriek. B. Tot goedkeuring en vaststelling van de hierbij gevoegde ontwerp-verordeningregelende het meten en wegen van gra nen zaden en peulvruchten in deze gemeente. Aldus voorgesteld in de raadsvergadering van den 8 Januari 1885 door Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden P. LYCKLAMA a NIJEHOLT. De SecretarisP. A. BERGSMA. ONTWERP-VERORDENING, regelende het meten en wegen van granenzaden en peulvruchten in de gemeente Leeuwarden. De Raad der gemeente Leeuwarden Overwegende dat in zijne vergadering van den 3n Juli 1884 is besloten ommet inachtneming van eenige reeds ter zake aangenomen voorstellenover te gaan tot het vaststellen eener nieuwe verordeningregelende het meten en wegen van granenzaden en peulvruchten in deze gemeente. Besluit Vast te stellen de volgende verordening Art. 1. Ten gerieve van den handel bestaat tot het meten en wegen van granenzaden en peulvruchten een vast per soneel meters-wegersbenevens een koïnmandeur. Het getal meters wegers wordt door burgemeester en wet houders bepaaldna de beurscommissie te hebben gehoord. Bijvoegsel behoorende bij de Leeuwarder Courant. De meters-wegersbenevens de koïnmandeurstaan onder toezicht der beurscommissie. Art. 2. De benoeming tot de in het vorig artikel vermelde betrekkingen geschiedt door burgemeester en wethouders voor den tijd van drie jarenna de beurscommissie te hebben gehoord. Bij het ontstaan eener buitengewone vacature, wordt daarin binnen drie maanden voorzien. Art. 3. De kommandeur en de meters-wegers moeten van een gezond lichaamsgestel zijn en voldoende kunnen lezen schrijven en rekenen. Bij de eerste benoeming moeten de meters-wegers beneden de 40 jaar oud zijn. Alleen met toestemmiug van burgemeester en wethouders mogen de in de eerste alinea genoemde personen eenig ander bedrijf, hetzij alleen of in gemeenschap met anderen uitoefenen. Het houden van vee of pluimgedierte is hun uitdrukkelijk verboden. Art. 4. De kommandeur en de meters-wegers leggen vóór de aanvaarding hunner bediening in handen van den burge meester den navolgenden eed (belofte) af: „Ik zweer (beloof) dat ik in mijne bediening zal handelen „met ijver, eerlijkheid en onpartijdigheid, dat ik op geene „bijzondere belangen zal acht slaan, nochi van iemand iets „zal aannemen boven het vastgestelde loonen mij in allen „deele zal gedragen naar de bepalingen omtrent de waarne ming mijner betrekking, vastgesteld of nog vast te stellen". Bij herbenoeming wordt geen nieuwe eed vereischt. Art. 5. De kommandeur en de meters-wegers kunnen bij overtreding van art. 20 of bij wangedrag voor ten minste acht dagen in hunne bediening worden geschorst. Zij kunnen worden ontslagen: a. bij herhaalde overtreding of aanhoudend wangedrag b. bij aanhoudende ziekte of wanneer zij door andere oor zaken ongeschikt zijn geworden voor den dienst. De schorsing en het ontslag geschiedt door burgemeester en wethouders, na de beurscommissie te hebben gehoord. Art. 6. De regeling van den dienst aan de korenmeters- wacht en in de meet- en weeghuisjes, alsmede voor de uit voering der metingen en wegingenvoor zoover daarin bij deze verordening niet is voorzien, geschiedt door burgemeester en wethouders, na de beurscommissie te hebben gehoord. Art. 7De kommandeur is verplicht te zorgendat de meters-wegers de bepalingen dezer verordening en hetgeen volgens het vorig artikel is voorgeschrevenvoor zooveel hen betreft, nakomen. De meters-wegers staan wijders onder zijne orders en zij zijn verplicht zijne bevelenmet betrekking tot hunnen dienst, onverwijld en stipt uit te voeren. Art. 8. De kommandeur houdt aanteekening van het werk, dat door ieder meter-weger wordt verricht en zorgt, dat, door elkander genomen, door ieder meter-weger zooveel mogelijk gelijke hoeveelheid worde verwerkt. Art. 9De kommandeur of een daartoe telkens door hem aan te wijzen meter-weger, moet, op de uren volgens art. 6 bepaald, steeds aan de wacht zijn, om de bestellingen te ont vangen Art. 10. De kommandeur zorgt dat van elke bestelling aan de wacht en van elke meting en weging in de meet- en weeghuisjes onmiddellijk aanteekening geschiede in daartoe bestemde registers. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1885 | | pagina 1