li IJ I 1 DIRECTE BELASTING OP HET INKOMEN Aangeslagenen op hei Kohier CxmcaUc Crcuuv,v^cn over het Dienstjaar 1894. zooals (lat door Burgemeester en Wethouders den Raad ter vaststelling is aangeboden Bijlage No. 1 VAN DE VAN DE TEN BEHOEVE DER Boekdrukkerij van A. Jongbloed te Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1894 | | pagina 1