Aangeslagen en op liet Kohier HOOFDELIJKEN OMSLAG NAAR HET INKOMEN GEMEENTE LEEUWARDEN, over l]et Dienstjaar 1902, Bijlage No. 1. zooals dat door Burgemeester en Wethouders den Raad ter vaststelling is aangeboden. LIJST VAN DE VAN DEN TEN BEHOEVE DER Stoomdrukkerij van C. Jongbloed Az. Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1902 | | pagina 1