MEMORIE VAN TOELICHTING. PROVINCIE FRIESLAND. 1905 GEMEENTE LEEUWARDEN, Bijlage no. 1 van 1905. 810 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 27 December 1905. Gelezen liet adres van A. G. van der Meij waarbij hij onder mededeeling dat door hem van C. H. F. A. Corbelijn Battaerd te Groenlo in eigendom zijn over genomen de gronden tusschen de Emmakade Z.Z. en den weg Achter de Koven, waarop betrekking had het adres van den vorigen eigenaar d.d. 7 Juni 11. tot ruiling van grond met de Gemeente en tot straataanleg met de ver- eischte bijlagen het door den heer Battaerd gedaan verzoek overneemt, behoudens zijne nadere bereid ver klaring tot afstand aan de gemeente van een grooter terrein dan aanvankelijk door den heer Battaerd was toegezegd en zich neerlegt bij de aan dezen door Burge meester en Wethouders reeds voorloopig medegedeelde voorwaarden, met deze uitzondering nochtans dat de West-Oost strekkende, loodrecht op de hoofdstraat ge projecteerde, zijstraten zullen komen te vervallen, alsmede de op bet adres gestelde verklaring van H. Jansen, gemachtigde van den heer Battaerd voornoemd, waarbij diens adres van 7 Juni 11. bovengenoemd wordt ingetrokken Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders en op de bepalingen der bouwverordening besluit I. met A. G. van der Meij te Leeuwarden eene ruiling van grond aan te gaan, waarbij door hem aan de ge meente wordt afgestaan het terreintje op de teekening gemerkt A met groene arcure aangeduid, groot 221 MA benevens eene som van 825.wordt bijbetaald, waar tegenover hij van de gemeente verkrijgt de op die teekening geel gekleurde strooken ter grootte van 551 H2., de kosten te dragen door den heer van der Meij en nader op voorwaarden die Burgemeester en Wethouders geraden zullen voorkomen. II. aan A. G. van der Meij vergunning te verleenen tot straataanleg op de perceelen kad. bekend Gemeente Leeuwarden, sectie G uos. 5971, (1010, 5974 en 5978 op de wijze als op de teekening gemerkt B is aan gegeven te verklaren de geprojecteerde straat te zijn in het rechtstreeksch belang van het algemeen verkeer en deze wat hare afmetingen betreft en voor de toe passing van art. 6 der bouwverordening te onderscheiden als straat der eerste klasse te bepalen dat de straataanleg vóór of op 15 April 190(5 moet zijn voltooid, zullende na de voltooiing de aan die straten gestichte gebouwen in gebruik kunnen worden genomen, terwijl zonder nadere hijbetaling, doch de overdracht op kosten van adressant, de straat in eigendom aan de gemeente zal worden overgedragen, een en ander onder de navolgende voorwaarden u. de straat wordt ter plaatse, ter lengte en breedte en in de richting aangelegd gelijk op de teekening gemerkt B is aangegeven en ter hoogte dat een geleide lijke overgang wordt gevormd tusschen de punten van aansluiting aan de Emmakade en den weg Achter de Hoven, terwijl voorts de door de bouwverordening voor geschreven eischcn en de nader door Burgemeester en Wethouders te stellen voorwaarden betreffende den aan leg, de te leggen riolen en de demping van slooten moeten worden opgevolgd b. door adressant zal voor hot van gemeentewege op den straataanleg cum annexis te houden toezicht ver schuldigd zijn een bedrag van 0.15 per AI'. over te dragen straat, zijnde 0.15 x 1270 l'JO.50, te betalen vóór of tegelijkertijd met het tijdstip, waarop de straataanleg moet zijn voltooid. III. als rooilijnen voor de te stichten gebouwen vast te stellen de op de teekening, gemerkt B, getrokken roode lijnen. IV. Burgemeester en AVethouders te machtigen tot verbreeding van het trottoir aan de Emmakade Z.Z. tusschen de geprojecteerde straat en de Maria Louise- straat van 8 tot 4 Meter en tot trottoir-aanleg aan den weg Achter de Koven langs liet oostelijke gedeelte van liet bouwterrein van van der Meij, een en ander gelijk op de teekening gemerkt C is aangegeven, op kosten der gemeente en zoodra Burgemeester en Wethouders zulks geraden voorkomt. Ar. Burgemeester en Wethouders eveneens te machtigen tot het doen vellen op het door hen geschikt geoordeelde tijdstip van de op liet punt der aansluiting van de geprojecteerde straat aan den weg Achter de Koven in den weg staande hoornen. VI. voor kennisgeving aan te nemen de mededeeling van II. Jansen, gemachtigde van den heer C. II. F. A. Corbelijn Battaerd, dat diens adres dd. 7 Juni 11. als ingetrokken kan worden beschouwd. 7. Alsvoren inzake een adres van denzelfde lot sloot- demping. Wordt voorgesteld Adressant in antwoord op zijn verzoek (tot demping van de sloot gelegen tusschen de achterzijde der erven, behoorende bij de huizen aan den Verkorten Weg en de terreinen, die door licni tot bebouwing zijn bestemd en eertijds toebeboorende aan den heer Corbelijn Battaerd) te doen weten, dat, zoolang omtrent de bedoelde sloot niet eene door Gedeputeerde Staten goedgekeurde beslissing is genomen waarbij het aan de gemeente behoorend ge deelte aan hem in ruiling wordt afgestaan, op zijn ver zoek slechts afwijzend kan worden beschikt. De beraadslaging wordt geopend. De heer Jansen meent, dat de redenen, die Burge meester en AVethouders bobben geleid tot het geven van een afwijzend prae-advies alleen daarin bestonden, dat het vorige punt nog niet was aangenomen en v. d. Meij eigenlijk de zaak wat was vooruitgeloopen. Dit bezwaar bestaat nu niet meer. Kunnen nu Burgemeester en AVet houders niet op hun prae-advies terugkomen, omdat zij niet zijn tegenstanders van de demping der sloot, die een deel uitmaakt van het geheele plan van den lieer A. van der Meij. De heer Besuijen gelooft niet, dat de opmerking van den heer Jansen juist is als hij zegt, dat het afwijzend prae-advies berustte op het nog niet aangenomen zijn van liet vorige punt. Gedeputeerde Staten moeten het toch eerst goedkeuren. Adressant echter kan een sloot dempen, ook al is die niet zijn eigendom. Heeft hij liet eenmaal gedaan en Gedeputeerde Staten keuren het vorige punt niet goed, dan heeft hij do sloot voor ons gedempt. De adressant schijnt die risico, die overigens niet groot is, wel te willen dragen, waarom zouden wij daarin niet bewilligen De heer Beekhuis zegt, dat de opmerking van den lieer Besuijen, wat aangaat de goedkeuring door Gede puteerde Staten, juist is. Het gaat toch niet aan toe stemming tot demping te verleenen, zoolang de ruiling niet is goedgekeurd. Wat het tweede gedeelte van de rede van den lieer Besuijen aangaat, daarover is hij het niet met liem eens, want de demping hangt ten nauwste samen met de ruiling bedoeld in het vorige punt. Ver ondersteld dat de ruiling niet wordt goedgekeurd, dan moet de sloot blijven bestaan als scheiding der perceelen. De beraadslaging wordt gesloten. In stemming gebracht, wordt liet prae-advies aange nomen met 15 tegen 2 stemmen, die der lieeren Besuijen en Burger. Hierna sluit de Voorzitter de veriraderinsr. Bijlage tot liet verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden. VAM DE VOOR HET DIENSTJAAR MET Stoom Boek- en Steendrukkerij van N. Miedema Co.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1905 | | pagina 1