iMEMORIE VAN TOELICHTING. 1907 PROVINCIE FRIESLAND. GEMEENTE LEEUWARDEN, Bijlage no. 1 van W07. 290 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 24 December 1907. Tegen de heeren Beuc.ker Andreae, Schoondermark, Zandstra, Oosterhoff, Beerends, Besuijen en Komter. De Voorzitter stelt voor het volgende punt der agenda aan te houden wegens afwezigheid van den heer Krijgsman en over te gaan in eene vergadering met gesloten deuren, ter behandeling van het rapport der Commissie voor de reclames inzake bezwaarschriften tegen aanslagen in den Hoofdelijken Omslag. Dienovereenkomstig wordt besloten. Bij heropening der zitting heeft de Burgemeester de vergadering verlaten; als voorzitter fungeert thans de heer Komter, wethouder. Thans wordt de vergadering, daar niets meer te behandelen is, door den Voorzitter gesloten. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden. VAN DE VOOR HET DIENSTJAAR MET - Stoom Boek- en Steendrukkerij van N. Miedema Co.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1907 | | pagina 1