INKOMSTEN EN UITGAVEN Dienst 1920 BEGROOTING MEMORIE VAN TOELICHTING. Bijlage no. 1 van 1920. GEMEENTE LEEUWARDEN. BEVOLKING 42028 INWONERS. Bijlage Bladz. DER VAN DE GEMEENTE VOOR DEN MET No. OMSCHRIJVING. 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 67 68 69 70 Wijziging der verordening betreffende verhuizing binnen de gemeente Wijziging der verordening tot regeling van de brandweer Hernieuwde vaststelling van het besluit tot heffing van het kadegeld Wijziging der verordening regelende de jaarwedden der docenten aan de school van Middelbaar Onderwijs voor Meisjes (gemeentebladen nos. 8 van 1918 en 27 van 1919) (bijlage no. 39 van 1920) Wijziging der verordening, regelende de samenstelling, inrichting en bevoegdheid van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs (gemeentebladen nos. 46 van 1917 en 4 van 1919) Vaststelling van eene verordening betreffende het Centraal Kasbeheer Gemeentelijke steun voor den bouw van middenstandswoningen door de Coöperatieve Vereeniging „Woningbouw" (bijlagen nos. 9, 17 en 31 van 1920) Steun aan de woningstichting „St. Joseph" voor den bouw van 79 arbeiderswoningen nabij den Groningerstraatweg 59 Steun aan de woningstichting „Ons Belang" voor den bouw van 68 woningen nabij den Groningerstraatweg Wijziging der salarisverordening 1919 (gemeenteblad no. 28 van 1920) Steunverleening aan de Waterleiding-Maatschappij. Wijziging der tarieven. Schrob- verbod (bijlage no. 19 van 1921) Wijziging der heffing van opcenten op de grondbelasting Wijziging der verordening op de openbare vermakelijkheden (gemeentebladen nos. 6 en 21 van 1914 en 27 van 1918) 64 I Wijziging van de verordening tot het heffen van een plaatselijke directe belasting naar het inkomen 65 Aanbieding der begrootingen voor het dienstjaar 1921 (bijlagen nos. 69 en 70 van 1920 en nos. 1, la, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6 en 7 van 1921) I 66 a. Vaststelling verordening op het gebruik en beheer van den Stads- of Prinsentuin. b. Verpachting van de buffetten en het gebruik van het koffiehuis c.a. in dien tuin Oprichting eener gemeentelijke woningbeurs Wijziging van de salaris-verordening voor het Lager Onderwijs 1919 (gemeenteblad no. 41 van 1920) (bijlage no. 16 van 1921) Verslag van Rapporteurs omtrent het verhandelde in de sectie-vergaderingen over de ontwerp-begrootingen voor het dienstjaar 1921 (bijlagen nos. 65 en 70 van 1920 en nos. 1, la, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6 en 7 van 1921) Memorie van antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders op het ver slag van Rapporteurs omtrent het verhandelde in de Sectievergaderingen over de ont werp-begrootingen voor het dienstjaar 1921 (bijlagen nos. 65 en 69 van 1920 en nos. 1, la, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6 en 7 van 1921) Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1920.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1920 | | pagina 1