BEGROOTING Inkomsten en Uitgaven Gemeente LEEUWARDEN voor den dienst van 1933. BEVOLKING PER 1 JANUARI 1932, 48901 ZIELEN. 352 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Donderdag 28 December 1933. de uitgaven van den gewonen dienst op4.942.100.90 de ontvangsten van den gewonen dienst op 4.940.373.80 en alzoo het nadeelig slot van den gewonen dienst op1.727.10; de uitgaven van den kapitaaldienst op5.367.392.59 de ontvangsten van den kapitaal- dienst op 4.042.619.14 en alzoo het nadeelig slot van den kapitaaldienst op1.324.773.45 b. Burgemeester en Wethouders 's Raads dank te betuigen voor het nauwkeurig beheer. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel der commissie. De wethouders onthouden zich hierbij van mede stemmen. 17. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot machtiging van Burgemeester en Wethouders tot het aangaan van tijdelijke kasgeldleeningen ter voorziening in de eventueele behoefte aan kasgeld gedurende het dienstjaar 1934. 18. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van een tweetal verordeningen tot wijziging van de verordening tot vervanging van belastingbedragen, voorkomende in de Wet op de Personeele Belasting 1896, door andere belastingbedragen (bijlage no. 18). Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig de voorstellen van Burgemeester en Wet houders sub 17 en 18. Niets meer te behandelen zijnde, wordt de verga dering door den Voorzitter gesloten. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1933. tsiji. no. 1. Provincie FRIESLAND. DER VAN DE VOLGENS DE LAATSTE 10-JAARLIJKSCHE VOLKSTELLING 48548 ZIELEN.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1933 | | pagina 1