I Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1935. Verantwoording wegens de inkomsten en uitgaven van de gemeente over het dienstjaar 1934 Aan den Gemeenteraad. Naar aanleiding van het bepaalde bij artikel 256 der gemeentewet bieden wij U hiernevens aan de verantwoording .wegens de inkomsten en uitgaven van de gemeente over het dienstjaar 1934, vergezeld, als toelichting, van een uittreksel uit de door den gemeente-ontvanger ingezonden rekening over dat dienstjaar. Bedoelde rekening ligt op de gewone wijze voor U ter visie. Leeuwarden, 28 November 1935. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J. M. VAN BEIJMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN, Secretaris. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1935 | | pagina 1