BEGROOTING Inkomsten en Uitgaven Gemeente LEEUWARDEN voor den dienst van 1936. BEVOLKING I PER 1 JANUARI 1935, 51623 ZIELEN. Provincie FRIESLAND. I VOLGENS DE LAATSTE 10-JAARLIJKSCHE VOLKSTELLING 48548 ZIELEN. 222 /erslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 16 December 1936. Mevrouw BuismanBlok Wijbrandi vraagt, of, wanneer het oude materieel niet was verkocht en er geen overschot op de begrootingspost was geweest, dit voorstel ook was gedaan. De Voorzitter: Dan was er misschien met den onbe- trouwbaren wagen nog langer doorgereden. Of men had het zonder moeten doen. Mevrouw Buisman Blok Wijbrandi zegt, dat men den laatsten tijd zoo dikwijls moet bezuinigen op dingen, waarop men liever niet bezuinigt. Een nieuwe wagen is natuurlijk beter, maar als het niet absoluut noodzakelijk is, stemt spr. tegen de aanschaffing. De Voorzitter zegt mevrouw BuismanBlok Wij brandi, die stemming vraagt, dat B. en W. alleen mede- deelen hetgeen eigenlijk niet noodig was dat van het saldo een auto wordt aangeschaft. De heer Van Kollem, die ook heeft begrepen dat B. en W. slechts mededeelen, hoe het saldo bij de brandweer zal worden besteed, heeft hiertegen in dii speciale geval geen bezwaar, omdat het anders nog lang kan duren, voor er een andere wagen komt, maar hij herhaalt het, dit impliceert niet, dat het gewoonte moet worden om buiten den Raad om van begrootings- overschotten nieuwe aankoopen te doen. De heer Turksma meent, dat wanneer B. en W. kunnen volstaan met een mededeeling aan den Raad, het beter ware geweest deze zaak dan maar niet in den Raad te brengen. De Voorzitter zegt, dat op de begrooting verschil lende posten betreffende de brandweer staan, maar die zijn niet gespecificeerd. De Raad kan een motie aan nemen om den auto niet aan te schaffen. De heer Imhof zegt, dat dit geen posten zijn betref fende aanschaffing van nieuw materieel. De heer Buiël meent dat, strikt genomen, B. en W. het oude materieel niet mochten verkoopen. Willen zij een nieuwe auto koopen, dan moeten zij een voorstel aan den Raad doen. De heer Hellema merkt op, dat door deze aanschaf fing post 254, Kosten der brandweer, niet wordt over schreden. Nu deze post niet in onderdeelen is gesplitst en de auto noodzakelijk is, kan de Raad z.i. theoretisch geen bezwaar maken tegen dezen gang van zaken. Bij het ontwerpen van de nieuwe comptabiliteitsvoor- schriften voor de gemeenten is de vraag ook onder oogen gezien, of de begrootingsposten naar het totaal of naar de onderdeelen moeten worden nageleefd. De meeningen hieromtrent verschillen. De heer Buiël is het niet met den heer Hellema eens. Dat B. en W. van sommige posten geen specificaties maken waar intusschen de Raad herhaaldelijk om vraagt is geen reden om zoo maar een auto onder een post te begrijpen en aan te schaffen. Ook op grond van de Gemeentewet gaat zulks niet. Voor het aan schaffen van een auto moet een voorstel aan den Raad gedaan worden. De heer Terpstra had het, nu men binnen de grenzen van de begrooting blijft, beter gevonden, dat de mede deeling achterwege was gebleven. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W., met wijziging van de toelichting bij volgno. 535, in verband met de aanneming van het voorstel-Van Kollem. Te 10.15 uur nam. wordt de vergadering geschorst. Te 10.30 uur nam. wordt de vergadering voortgezet. Punt 18. Met alg. stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van B. en W. Aan de orde is wederom Punt 14 (bijl. no. 145). De openbare vergadering wordt geschorst. Na heropening der openbare vergadering doet de heer Wiersma het volgende voorstel „Ondergeteekende stelt voor het salaris van den deurwaarder der plaatselijke belastingen te bepalen als volgt 2070.- tot 2340.-.". De heer J. Koopal heeft intusschen de vergadering verlaten. Het voorstel van B. en W. wordt met 20 tegen 6 stemmen, die van de heeren Van der Schoot, Wiersma, Praamsma, Algera, Feitsma en Terpstra, aangenomen. Het voorstel van den heer Wiersma is hiermede vervallen. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. DER VAN DE

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1936 | | pagina 1