INKOMSTEN, HOOFDSTUK II en IH, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. Per transport Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk II HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. Belasting op de verzekering tegen brandschade van in de gemeente zich bevindende onroerende goederen of eene overeenkomstige belasting voor zooveel die goederen niet verzekerd zijn Bijdragen door Rijk, provincie, gemeenten, instellingen of bijzondere personen verstrekt 30 j Verhaal van pensioensbijdragen. (Zie Hoofdstuk II, I volgnummers 12, 13 en 14) 31 Opbrengst van het vergunningsrecht, bedoeld in art. 8 der Bioscoopwet Ontvangst van één derde gedeelte van de keurings gelden, verschuldigd voor het onderzoek van motorrijtui gen bestemd tot openbaar middel van vervoer of als zoodanig beschouwd Transporteeren 22 591.131,03 591.131,03 290.006,02 301.125,01 22.512,41 100,— 605,86 23.218,27 577.040,64 thans voorgedragen, 577.040,64 299.584,10 277.456,54 100,— 22.029,78 100,— 22.229,78 549.158,06 549.158,06 284.271,63 100,- 23.464,25j 100,- 23.664,25 UITGAVEN, HOOFDSTUK II en III, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Per transport Betaling aan bedrijven der gemeente wegens ontvangen bijdragen voor inkoop van pensioen. In totaal346.97 Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk XIII 33 33 1 4 5 6 144.— 34.58 24.— 144.39 346.97 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Betaling aan bedrijven der gemeente wegens van de Centrale Werkgevers Risicobank terugontvangen premie ingevolge de Ongevallenwet Uitkeering aan het bedrijf der Gemeentewerken van een aandeel in de algemeene kosten terzake van de kosten van adviezen enz. ten behoeve van het gemeentebestuur Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk II HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. Jaarwedde van den commissaris van politie Belooning van de inspecteurs, dienaars en verdere be ambten van politie, mitsgaders van de veldwachters Kleeding en uitrusting der politiedienaars en veld wachters Onkosten voor de nacht- en stille wachten Kosten van wachtgebouwen en bureaux, alsmede licht en brandstoffen voor die lokalen Kosten telefoon-abonnement en -gesprekken Kosten van de ambtswoningen der veldwachters Bureaubehoeften Bewaring van gearresteerden Reisgeld voor passanten en overige uitgaven der politie Transporteeren 23 Werkelijke uitgaven GERAAMD BEDRAG volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. thans voorgedragen. 275.006,02 284 584,10 269.271,63 348,33 341,59 147,12 76,68 124,'53 145,64 25,58 24,- 146,37 348,33 341,59 3 3 3 memorie memorie 15.000 15.000,— 15.000,— 290.006,02 299.584,10 284.271,63 591.131,03 577.040,64 549 158,06 3 3 6.300,— 6.300,— 6.300 215.822,09 219.058,— 218.656,— 12.700,93 12.275,— 9.825,— 3 3 3 7.383,23 9.266 7.983,— 1.106,17 1.154, 1.145,— 3 3 3 695,35 800 800,— 260,— 300,— 300,— 539,30 650,— 650,— 244.807,07 249.793,— 245.659,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 12