INKOMSTEN, HOOFDSTUK III, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK III, gewone dienst. Nadeelig slot van Hoofdstuk III 5 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Per transport Terugontvangst van te veel betaalde belooningen aan dienaars van politie Vergoeding voor door de brandweer verrichte wacht diensten Opbrengst van verkocht brandweermateriaal Ontvangst van de gemeente Leeuwarderadeel van een aandeel in de kosten van den luchtbeschermingsdienst Uitkeering van gelden ingevolge de ongevallenwet '21 Ontvangen ziekengeld Ontvangsten van verzekeringsmaatschappijen wegens geleden schade aan motorrijtuigen door ongevallen Door houders van obligaties der leening 1938 te ver goeden rente van 120 Juni 1938 Teruggaaf door den Raad van Arbeid van Rentezegels geplakt voer ambtenaren bij de gemeentepolitie Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk III 24 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 23.218,27 20,43 810,70 3 179,32 25,69 62,09 84,60 24.401,10 396.605,35 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 22.229,78 2,29 900,— 18,— 402,50 6,16 9,60 23.568,33 403.023,01 thans voorgedragen. 23.664,25 memorie 900,- 788,26 25.352,51 401.967,01 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Per transport Kosten verbonden aan de uitvoering van het Regle ment Autovervoer Personen Belooning en premiën aan brandmeesters en brand- spuitlieden Kosten van de brandweer Onderhoud van brandbluschmiddelen en reddings middelen Contributie aan den Provincialen Frieschen Brandweer- bond Onderhoud van brandweerkazerne en brandspuithuizen Toezicht op schoorsteenen, stookplaatsen en hooibergen Onderhoud van brandkranen, brandriolen en -putten, reddingsmiddelen, enz Kosten van den luchtbeschermingsdienst Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der ver lichting Keuring van openbare middelen van vervoer Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk III komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk III komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofd stuk III komende Bijdrage aan Hoofdstuk III van den kapitaaldienst Kosten van het lidmaatschap van den Kon. Nederl. Toeristenbond A. N. W. B Subsidie aan de vereeniging „Pro Juventute" Subsidie aan de afdeeling Friesland van het „Neder- landsch Genootschap tot zedelijke verbetering van ge vangenen", gevestigd te Leeuwarden Uitkeering aan het Rijk, in verband met het ontvangen vergunningsrecht, bedoeld in art. 8 der Bioscoopwet Kosten wegens keuring van trekhonden Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten 25 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 244.807,07 249.793,— 245.659,— 39,- memorie memorie 3 3 10.520,48 10.669,— 10.324,— 3 3 40,- 40,- 40,— 3 3 3 3 3.779,61 4.809,50 6.614 1.350,70 5.000,— 5.000,— 66.126,93 66.602,18 65.644,92 3 3 54.465,24 50.972,08 52.404,22 8.549,61 8.205,55 7.703,54 6.478,37 6.478,37 6.674,— 3 3 3 3 3 1.450,— 25,- 25,- 25,- 90,- 90,- 90,- 70,- 70,- 70,- 33,33 33,33 33,33 230,01 235,— 235,— 396.605,35 403.023,01 401.967,01 24.401,10 23.568,33 25.352,51 372.204,25 379.454 68 376.614,50

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 13