INKOMSTEN, HOOFDSTUK IV, gewone dienst. 3 C "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedrag 35 36 37 38 39 40 41 42 43 I 44 45 46 HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. Uitkeering van het Rijk wegens de toegekende tegemoet koming, als bedoeld in artikel 19, derde lid, der Be- smettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) Bijdrage van het Rijk ingevolge artikel 20, eerste lid, der Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) f Bijdrage van het Rijk ingevolge artikel 20, derde lid, der Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) Heffing van gelden ingevolge artikel 21 der Besmet telijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) Vergoeding van buitengemeenten voor het mede-gebruik van het paviljoen voor de verpleging van lijders aan be smettelijke ziekten Bijdragen van het Rijk in de kosten van den keurings dienst van vee, vleesch en vleeschwaren Bijdragen van andere gemeenten in de kosten van den keuringsdienst ingevolge de Vleeschkeuringswet Dividend van aandeden in de N.V. Intercommunale Waterleiding, gebied Leeuwarden Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummers 12, 13 en 14) Ontvangsten terzake van de gemeentelijke badinrichting Aflossing en rente van geldleeningen te vergoeden door de N.V. Intercommunale Waterleiding Vergoeding voor het gebruik van de toilet-inrichting in de Oude Waag Rechten ingevolge de Warenwet, geïnd ten behoeve van de provincie Vergoeding van de provincie voor de inning van rech ten ingevolge de Warenwet Bijdragen in de kosten van verpleging van lijders aan vallende ziekte Door houders van obligaties der leening 1938 te ver goeden rente van 120 Juni 1938 Transporteeren. 486,60 6.000,— 2.150,— 622,92 3.579,18 37.232,50 365,60 3.649,20 1 150,— 140,— 54.376,- 150, memorie 1.100, 6.000, 2.150, 644,30 3.750,— 35.950,— 350,— 3.000,— 150,— 120,— 25,26 53.389,56 26 50,- memon 700,- 6.000,- 2.150- 469,6! 3.900,- 35.690,- 360,- 3.600,- 150- 120,- UITGAVEN, HOOFDSTUK IV, gewone dienst. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. Belooning voor te verrichten vaccinatiën en lijkschou- memorie memorie Uitkeering van de in artikel 19, derde lid, der Besmet telijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) bedoelde ~3 memorie memorie Kosten van den gemeentelijken ontsmettingsdienst 3 3 3 Kosten van maatregelen, genomen krachtens de Be- -.mettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) 288,25 500,— 300,— Subsidie aan het Centraal Comité voor uitzending van kinderen naar buiten 2.250,— 2.250,— 2.250,— Kosten van bestrijding van de tuberculose 3 3 3 Subsidie aan de Algemeene Nederlandsche Vereeni- ging „Het Groene Kruis", gevestigd te Utrecht 3 3 3 Uitgaven ter bestrijding van besmettelijk hoofdzeer 3 25,- 25,- Subsidie aan de Vereeniging tot bestrijding van de tuberculose te Leeuwarden 1.800,— 1.800,— 1.800,— Bijdragen in de kosten van verpleging van patiënten 3 memorie memorie Kosten van verpleging van lijders aan vallende ziekte 503,19 680,— 680,— Uitkeering aan het Stads-Ziekenhuis van de ontvangen vergoeding van buitengemeenten voor het mede-gebruik van het paviljoen voor de verpleging van lijders aan be smettelijke ziekten en van de opbrengst van geheven rechten voor verpleging in en vervoer naar deze inrichting 6.450,— 7.050,— 6.600,— Subsidie aan de vereeniging „Kinderspeeltuin Rengers- oark" 300,— 300,— 300,— Subsidie aan onderscheidene drankbestrijdersvereeni- gingen 3 150,— 150,— Schoolartsen-instituut 7.084,43 7.340,— 7.340,— Vergoeding aan de vereeniging „Het Groene Kruis" ie Leeuwarden, voor hulpverschaffing aan behoeftige 1.500,— 1.500,— 1.500,— Subsidie aan de Provinciale Friesche Vereeniging „Het Groene Kruis" ten behoeve van de zuigelingenbescher ming in de provincie 236,34 239,97 243,40 Uitgaven ter zake van de gemeentelijke bad-inrichting 4.969,72 5.775,— 5.362,— Kosten van den keuringsdienst ingevolge de Vleesch keuringswet 3 3 3 Kosten van het onderhoud van drinkfonteinen en van privaten en waterplaatsen 753,74 806,— 976,— Uitgaven ter zake van de toilet-inrichting in de Oude Waag 505,89 510,— 510,— Bijdragen aan de centrale gemeente in de kosten van den keuringsdienst ingevolge de Vleeschkeuringswet 3 3 Bijdrage aan de centrale gemeente in de kosten van den keuringsdienst ingevolge de Warenwet 3 3 Kosten van aansluiting bij den provincialen keurings dienst 2.016,01 2.175,— 2.237,— Transporteeren 28.657,57 31.100,97 30.273,40 27

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 14