S 298 299 INKOMSTEN, HOOFDSTUK IV, gewone dienst. S B 3 C M "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde, rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen Per transport 54.376,- 53.389,56 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk IV 28 53.189,60 54.376,— 74.967,52 53.389,56 78.249,59 53.189,60 78.641,62 UITGAVEN, HOOFDSTUK IV, gewone dienst. 2 3 s "3 295 296 297 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Uitkeering aan de provincie van de geïnde rechten ingevolge de Warenwet Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk IV komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk IV komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk IV komende Bijdrage aan Hoofdstuk IV van den kapitaaldienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten., Nadeelig slot van Hoofdstuk IV 29 28.657.57 3.598,70 1.868,99 22.149.58 18.242,68 3 450,— 74 967,52 54.376,— 20 591,52 31.100,97 3.000,— 2.019,49 21.756,72 19.742,68 3 629,73 78.249,59 53 389,56 24 860 03 30.273,40 3.600,— 1.746,63 21.056,06 21.335,53 3 630,— 78 641,62 53.189,60 25.452,02

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 15