a a 68 INKOMSTEN, HOOFDSTUK VI, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK VI, gewone dienst. HOOFDSTUK VI. 9.300 700,— 7.100 2.535,71 3.300,- 825- 1.554,- 7.205,- HOOFDSTUK VI. <U 3 S _bC "o 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Openbare werken. Uitkeering van het bedrijf der gemeentewerken wegens overschot op ontvangen a'gemecn; kosten door dat bedrijf Heffing voor het gebruik van openbare gronden en wateren Brug-, kaai-, haven-, kraan-, sluis-, dok- en veergelden Marktgelden, wik-, weeg- en meetgelden Opbrengst van tollen op wegen, vaarten, sluizen, veren en andere werken of inrichtingen Begrafenisrechten Opbrengst van den verkoop van asch en vuilnis Belasting wegens gebouwde eigendommen en daarbij behoorende erven, die aan openbare land- of waterwegen in de gemeente belenden of in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn en. wegens ongebouwde eigendom men, die aan deze wegen belenden of op deze wegen uit gang hebben Belasting van bouwterrein, gelegen aan bestaande stra ten grachten en pleinen, of van gronden, welke ingevolge een krachtens art. 36 der Woningwet goedgekeurd plan in de naaste toekomst zijn bestemd voor bouwterrein en zijn gelegen binnen een door Gedeputeerde Staten ge trokken kring Belasting wegens gebouwde of ongebouwde eigendom men en hunne aanhoorigheden, die gelegen zijn in be paalde gedeelten der gemeente Precariorechten Aandeel van deze gemeente in de uitkeering ingevolge art. 38 der Wegenbelastingwet Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummers 12, 13 en 14) Opbrengst wegens het gebruik van schoollokalen voor particuliere lessen Pacht voor het plaatsen van caroussels, enz. op gemeente terreinen Opbrengst der grasverpachting van de bermen van openbare wegen Pacht van het buffet in de handelsbeurs en in het afrekenlokaal in de waag Huur van de rijwiel-bewaarplaats met vrouwenprivaat achter het beurs- en waaggebouw Vergoedingen voor bestratingen Vergoeding voor het gebruik van gemeente-eigendom men voor zoover niet vallende onder een der vorige artikelen Ontvangen ziekengelden Teruggaaf deer den Raad van Arbeid aan kosten van rentezegcls, geplakt voor een beambte in dienst bij den Markt- en RavenGienst Transporteeren 32 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 2.207,70 42 570,25 81.676,31 10.474,98 224.184,17 3.087,— 7.096,69 1.335,04 2 673,98 3.239,84 13.679,46 294,88 1.025,— 700 2.761,— 6.143,87 59,08 31,20 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 403.240,45 1.700 41.125 80.150 9.000 225.000,- 1.100, 6.500, 1.335,04 2.702,55 3 200,- 14.900,— 120,— 1.600,— 825,— 1.837,— 5.355,— memorie 396.449,59 thans voorgedragen, 6.417,50 1.500,- 40.227,50 81.125, 225.875,- 1.335,04 12.000,- 120,- 1 600,- memorie 402.719,75 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. B12 Openbare werken. Jaarwedden van het personeel en overige kosten van het beheer der openbare werken, beide voor zoover niet onder de volgende artikelen begrepen Onderhoud van huizen, torens, poorten en dergelijke gebouwen voor den openbaren dienst bestemd, niet in andere hoofdstukken begrepen Onderhoud van straten en pleinen Onderhoud van wegen en voetpaden Kosten van markten, beurzen en hallen Kosten van den markt- en havendienst Kosten van onderhoud, schoonhouden e.d. van de vee markt Kosten van de Beurs en Waag Onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen Kosten van bruggen en overzetveren a. jaarwedden van het personeel voor de be diening ƒ32.034. b. overige kosten„15.889. 320 Onderhoud van pompen en riolen B21 Kosten van havens, vaarten, kaaimuren, sluizen en andere waterwerken a. jaarwedden van het personeel daaraan ver bonden b. overige kosten„18.458. 113 r141 r15 p B17 B18 B19 I 322 325 Onderhoud en bediening van klokken, uurwerken, speel werken en dergelijke Kosten van de algemeene begraafplaatsen en kosten van begraving a. jaarwedden6.105. b. overige kosten2.021. 124 325 326 l27 Uitkeering aan de aanleggers van de rioleering in de Spoorstraat Onderhoud van ijsbanen |28 Kosten van het schoonmaken van schoollokalen, gebruikt voor particuliere lessen Kosten van het lidmaatschap der Vereeniging „Het Nederlandsche Wegencongres" Kosten van de gemeente-reiniging, voor zoover niet vallende onder Hoofdstuk XIII Dag- en weekgelden van werklieden, voor zoover niet onder andere posten te brengen Teruggave van straatbelasting Transpcrteeren 33 59.270,67 5.896,38 5 17 729,61 17.957,55 13.512,44 42.464,89 42.510,— 5.202,03 17.993,73 1.434,78 9.131,36 4.312,69 59.904,— 5.968,— 3 17.867,— 18.360,— 14.364,80 35.010,— 43.439,— 5.472,— 18.156,— 999,— 7.958, memorie memorie memorie memorie thans voorgedragen. 56.902,— 5.968,— 3 17.525,50 20.702,— 13.900,80 38.284 47.923,— 5.302,— 18.458,— 991,— 8.126,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 17