INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 1 en 2, gewone dienst. s HOOFDSTUK VIII. Batig slot van Hoofdstuk VIII, 1 225,- 24.945,88 4.560,- UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 1 en 2, gewone dienst. HOOFDSTUK VIII. 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 i Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 1 3 3 3 6.600,96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CJ 6 s a "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. OnderwijsKunsten en Wetenschappen. 1. Lager huishoudonderwijs. Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg- nummers j Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. 76 77 Schoolgelden Vergoeding van het Rijk a. krachtens art. 56 der Lager-onderwijswet 1920 241.733.— b. krachtens art. 196, zevende lid, der Lager- onderwijswet 1920 c. krachtens art. 201, derde lid, der Lager- onderwijswet 1920 78 79 80 81 82 Subsidie van het Rijk in de gewone kosten van het lager onderwijs ingevolge art. 68 der Lager-onderwijs wet 1920 Bijdragen van andere gemeenten inzake het openbaar gewoon lager onderwijs Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volgnummers 13 en 14) Ontvangst wegens over een vorigen dienst te weinig 1 genoten vergoeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager-onderwijswet 1920 Restitutie door het Rijk wegens over een vorigen dienst te veel ingehouden of in rekening gebrachte pensioens bijdragen der onderwijzers Opbrengst van verkochte werkstukken, gemaakt bij het j handwerk-onderwijs Door houders van obligaties der leening 1938 te ver goeden rente van 120 Juni 1938 thans voorgedragen. 20.359,82 20.000,— 239.250,— 5 248.478,— 3 3 239.250,— 248.478,— 3 3 161,83 425,— 25.719,72 27.069,23 4.561,75 memorie 1.811,02 memorie 210,42 235 3 56,64 20.000,- 241.733- memorie 200,- Transporteeren 38 291.663,88 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1. Lager huisonderwijs. Kosten van huisonderwijs, bedoeld in artikel 13, vierde lid, der Lager-onderwijswet 1920 Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg- Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten 3 3 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. Jaarwedden en wedden der onderwijzers Huur en kosten van het instandhouden van onderwijzers woningen 267.510,57 264.788 3 255.054 Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor hel onderwijs in lichamelijke oefening 6 713,35 6.834 Huur van schoolgebouwen, alsmede huur en erfpacht van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Geringe en dagelijksche reparatiën van gehuurde school gebouwen als bedoeld in art. 1619 B.W 3 Aanschaffing van schoolmeubelen f 1.978,98 2.700,— 2.700,— Onderhouden van schoolmeubelen 2.981,49 4.193,— 2 655,— Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften 7.405,83 9.308,— 9.360,— Kosten van advertentiën 23,62 100,— 100,— Verlichting, verwarming en schoonhouden van school gebouwen 28.352,94 32.813,— 31.081,— Kosten van schoolbibliothekenf 246,56 285,— 285,— Kosten van de oudercommissies 286,80 270,— 270,— Kosten vallende op het houden van ouder-avonden 280,85 200,— 270,— Kosten van vergelijkend onderzoek als bedoeld in art. 36 der Lager-onderwijswet 1920 f Bijdragen aan andere gemeenten inzake het openbaar gewoon lager onderwijs 37,44 37,50 37,50 Betaling wegens over een vorigen dienst te veel genoten vergoeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager- onderwijswet 1920 f memorie memorie Teruggaaf van schoolgelden 76,78 125, 125, Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar va- ceerende betrekkingenf 18,71 150, 50,— Kosten van geneeskundig onderzoek van onderwijzers Transporteeren 315.913,92 321.570,46 308.822,50 39

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 20