INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 4, gewone dienst. CJ 1 D a bp ~o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen 83 84 4. Openbaar uitgebreid lager onderwijs. Schoolgelden Vergoeding van het Rijk a. krachtens art. 56 der Lager-onderwijswet wet 1920 ƒ52.910.— b. krachtens art. 196, zevende lid, der Lager- onderwijswet 1920 - c. krachtens art. 201, derde lid, der Lager- onderwijswet 1920 - Subsidie van het Rijk in de gewone kosten van het lager onderwijs ingevolge art. 68 der Lager-onderwijs wet 1920 85 Bijdragen van andere gemeenten inzake het openbaar uitgebreid lager onderwijs 86 Opbrengst van verkochte werkstukken, gemaakt bij het handwerk-onderwijs 87 Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummer 13) 88 Restitutie door het Rijk wegens over een vorigen dienst te veel ingehouden of in rekening gebrachte pensioens bijdragen der onderwijzers 89 Ontvangst wegens over een een vorigen dienst te w:inig genoten vergoeding van het Rijk krachtens art. 56 der L.O.-wet 1920 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 4 42 7.860,06 52.150,— 52.150,— 2.757,69 27,37 5.373,14 482.88 193.89 68.845,03 77.649,52 7.500,- 53.072,— 53.072,- 3.000,— memorie 5.961,80 memorie mem ine 69.533,80 78.962,71 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 4, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 4. Openbaar uitgebreid lager onderwijs. Jaarwedden en wedden der onderwijzers Huur en kosten van het instandhouden van onderwijzers woningen Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Huur van schoolgebouwen, alsmede huur en erfpacht van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Geringe en dagelijksche reparatiën van gehuurde school gebouwen als bedoeld in art. 1619 B.W Aanschaffen van schoolmeubelen Onderhoud van schoolmeubelen Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften Kosten van advertentiën Verlichting, verwarming en schoonhouden van school gebouwen Kosten van schoolbibliotheken Kosten van de oudercommissies Kosten vallende op het houden van ouderavonden Kosten van het vergelijkend onderzoek als bedoeld in art. 36 der Lager-onderwijswet 1920 Bijdragen aan andere gemeenten inzake het openbaar uitgebreid lager onderwijs Betaling wegens over een vorigen dienst te veel genoten vergoeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager Onderwijswet 1920 Teruggaaf van schoolgelden Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar vaceerende betrekkingen Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Betaling aan het Rijk wegens over een vorigen dienst te weinig ingehouden of in rekening gebrachte pensioens bijdragen der onderwijzers Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 4 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 4 komende Anuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 4 komende Bijdrage aan Hoofdstuk VIII, 4 van den kapitaal- dienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 4 59.016,82 247,63 3 306,— 1.412,46 5,01 4.778,14 69,92 20,- 25,77 46,20 72,85 6.164,17 2.648,79 2.835,76 77.649,52 68.845,03 8.804,49 59.014,- 459,- memorie 638,— 2.061,25 25,- 5.177,50 70,- 20,— 25,- memorie 100,— 50,- 6.256,37 memorie 2.230,83 2.835,76 78.962,71 69.533,80 9.428,91 58.033,— 836,— memone 478,— 2.120,75 25,- 4.630,50 70,- 20,— 25,- memorie 100,— 50,- 6.122,36 memorie 2.124,49 2.835,76 77.470,86 69.782,80 7.688,06 43

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 22