6 INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 5, gewone dienst. E 3 C p ~o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedrag® 5. Openbaar buitengewoon lager onderwijs. Schoolgelden Vergoeding van het Rijk ingevloge art. 71 der Lager- onderwijswet 1920 Ontvangst van over een vorigen dienst te weinig ge noten vergoeding van het Rijk krachtens art.71derL.O.-wet wet 1920 Bijdragen van andere gemeenten in zake het openbaar buitengewoon lager onderwijs Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummer 13) Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 5 354.86 21.776.— 442.84 122.47 2.262.37 24.958.54 35.980.09 350.— 21.943.— 768.66 400 2.258.21 25.719.87 34.350.16 350.- 22.179.- 449.- 275.- 2.167.51 25.411.51 34.028.81 44 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 5, gewone dienst. CD 5 3 "o 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. 5. Openbaar buitengewoon lager onderwijs. Jaarwedden en wedden van onderwijzers 23.984,66 22.547,— 22.379,— Huur en kosten van instandhouden van onderwijzers- 3 3 3 Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, alsmede van terreinen vaor het onderwijs in lichamelijke 404,84 312,50 835,— Huur van schoolgebouwen, alsmede huur en erfpacht van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening 3 3 3 Geringe en dagelijksche reparatiën van gehuurde school gebouwen als bedoeld in art. 1619 B.W 3 3 - j Aanschaffen van schoolmeubelen 3* memorie memorie Onderhouden van schoolmeubelen 121,95 137,50 134,- Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften 44S,86 450,— 450,— Verlichting, verwarming en schoonhouden van school- 1 966,73 2.392,— 2.011,— Kosten van schoolbibliotheken 3 3 3 Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar vaceerende betrekkingen 15, 15,— Teruggaaf van schoolgelden 3 25, 10,— Kosten van het plaatsen van advertentiën 3 10, 10,- Kosten van het vergelijkend onderzoek als bedoeld in art. 36 der Lager-onderwijswet 1920 3 3 3 Kosten van het onderwijs aan spraakgebrekkige kin- 539,- 539,— 539,— Bijdragen aan andere gemeenten inzake het openbaar buitengewoon lager onderwijs 3 3 3 Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) 3.370,53 3.364,43 3.218,42 Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 2.898,88 2.313,09 2.181,80 Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 5 komende 2.244,64 2.244,64 2.244,64 Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 5 komende 3 3 3 Bijdrage aan Hoofdstuk VIII, 5 van den kapitaaldienst 3 3 3 Totaal der Uitgavenf 35.980,09 34.350,16 34.028,86 Totaal der Inkomsten 24.958,54 25.719,87 25.411,51 Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, §5 11.021,55 8.630,29 8.617,35 45

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 23