3 INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 6 en 7, gewone dienst. Volgnummer. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. 1 6. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. 95 Schoolgeldenf 2.350,18 2.200,— 2.000,- 96 Verhaal van pensioensbijdragen( zie Hoofstuk II, volg nummers 13 en 14) 2.064,97 2.116,55 1.771,05 Door houders van obligaties der leening 1938 te ver goeden rente van 120 Juni 1938 2,18 Totaal der Inkomsten 4.415,15 4.318,73 3.771,05 I Totaal der Uitgaven 53.845,81 52.875,08 50.051,75 1 Batig slot van Hoofdstuk VIII 6 3 3 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. 97 Schoolgelden 32.689,74 28.000,— 30.500,- 1 98 j Uitkeering van gemeenten ingevolge art. 86 der Lager- onderwijswet 1920 3.591,16 3.009,02 2.724,33 1 99 Uitkeering van gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920 3.729,33 4.508,73 4.020,67 1 Tegemoetkoming van het Rijk in de jaarlijksche ver goeding voor terreinen en gebouwen van bijzondere lagere scholen, ingevolge art. 205 achtste lid ,der Lager- onderwijswet 1920 3 3 3 Transporteeren 40.010,23 35.517,75 37.245,- 46 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 6 en 7, gewone dienstl Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. 6. Openbaar voorbereidend lager onderzvijs. Jaarwedden en wedden der onderwijzers f 24.171,46 22.110,15 20.857,— Huur en kost( n van het instandhouden van onderwijzers- 3 3 3 Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen 1.625,81 3.504,— 1.774,- Huur van schoolgebouwen 3 3 3 Geringe en dagelijksche reparatiën van gehuurde school gebouwen, als bedoeld in art. 1619 B.W 3 3 3 Aanschaffen van schoolmeubelen 3 3 3 Onderhouden van schoolmeubelen 841,46 1.193,— 900,— Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften f 846,32 855 855,— Kosten van advertentiënf 3 20- 10, - Verlichting, verwarming en schoonhouden van school- 5.734,02 6.360, 5.425,— Kosten vallende op het onderzoek omtrent sollicitanten naar vaceerende betrekkingenf 20, 10,- Toelage aan de commissie voor de gemeentelijke be- 35,- 35, 35,— Teruggaaf van schoolgelden 1,80 50,— 25,- Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) 16.969,97 17.104,69 16.610,31 Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 489,44 466,10 386,62 Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 6 komende f 459,53 476,14 492,82 Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 6 komende 3 3 3 Bijdrage aan Hoofdstuk VIII, 6 van den kapitaaldienst 2.671,— 2.671, 2.671,— Totaal der Uitgaven 53.845,81 52.875,08 50.051,75 Totaal der Inkomsten 4.415,15 4.318,73 3.771,05 Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 6f 49.430,66 48.556,35 46.280,70 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. Belooning als bedoeld in art. 33, tweede lid der Lager- onderwijswet 1920, toe te kennen aan onderwijzers, ver bonden aan in de gemeente gevestigde bijzondere scholen, welke voor rijksvergoeding in aanmerking komen 3 memorie 3 Kosten van instandhouding van schoolgebouwen, welke in bruikleen zijn gegeven aan besturen van bijzondere scholen als bedoeld in art. 101, 2e lid, der Lager-onder- 3 3 3 Vergoeding aan schoolbesturen wegens erfpacht van het schoolterrein, als bedoeld in art. 101, 2de lid, der Lager-onderwijswet 1920 3 3 Transporteeren 3 3 3 47

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 24