INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 7, gewone dienst. 8 8 101 Batig slot van Hoofdstuk VIII 1 37.245,- 14,03: 766,88 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 7, gewone dienst. Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 1 V 3 3 Jap "o 100 102 103 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. Per transport Uitkeering van andere gemeenten in de aan schoolbe sturen te betalen vergoeding, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 Uitkeering van andere gemeenten in verband met de aan schoolbesturen betaalde uitkeering ingevolge artikel 205ter der Lager-onderwijswet 1920 Rente van waarborgsommem gestort door besturen van bijzondere scholen Terugontvangst van pensioensbijdragen verschuldigd door besturen van bijzondere scholen voor personeel, wier jaarwedden ingevolge art. 100 der Lager-onderwijs wet 1920 door de gemeente zijn vergoed Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scholen van te veel ontvangen bijdragen ingevolge art. 101 der Lager-onderwijswet 1920 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven 40.010,23 1.759,03 4.659,23 2.488,19 29,30 48.945,98 143.878,66 35.517,75 194,36 842,52 4.140,65 565,— 12.755,79 thans voorgedragen. 4.138,8; 4.141,59 54.016,07 131.790,11 46.306,38 119.999,33 48 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Vergoeding aan schoolbesturen wegens huur van ge bouwen en terreinen, als bedoeld in art. 205bis der Lager- onderwijswet 1920 Vergoeding aan besturen van bijzondere scholen voor de kosten van schoollokalen, bedoeld in art. 84 der Lager- onderwijswet 1920 Uitkeering aan gemeenten ingevolge art. 86 der Lager- onderwijswet 1920 Vergoeding ingevolge art. 100 der Lager-onderwijswet 1920, aan besturen van bijzondere scholen, welke voor rijksvergoeding in aanmerking komen, voor aan die scholen verbonden boventallige onderwijzers Vergoeding aan schoolbesturen als bedoeld is art. lOlèA der Lager-onderwijswet 1920 Vergoeding van de kosten van instandhouding van bijzondere scholen, bedoeld in art. 101 der Lager-onder wijswet 1920 Uitkeering aan gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920 Vergoeding voor terreinen en gebouwen van bij zondere scholen aan besturen dier scholen, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 Uitkeering aan andere gemeenten in de aan school besturen te betalen vergoeding, bedoeld in art. 205 en art. 205ter der Lager-onderwijswet 1920 Uitkeering aan het Rijk van pensioensbijdragen, ver schuldigd door de gemeente voor boventallige onder wijzers aan bijzondere scholen Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen Rente te betalen bij aankoop van belegging voor de vorenbedoelde waarborgsommen Teruggaaf van schoolgelden Wachtgelden van vakonce wijzers bij het bijzonder lager onde.wijs (zie hoofdstuk II, volgno. 238) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 7 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 7 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 7 komende Bijdrage aan Hoofdstuk VIII, 7 van den kapitaaldienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten 714,61 5.637.82 12 840,52 46.237,30 866,01 3.004,37 506,23 4.208,56 5.588.83 5 252,21 3 37.019,37 27.002,83 143.878,66 48.945,98 94.932,68 600,- 14.188,04 46.569,55 600,— 2 645,75 600,— 750,— 5.588,83 3 350,— 3 32.895,11 27.002,83 131.790,11 54.016,07 77.774,04 750,— 2.253,58 44.612,45 750 2.645,75 600,— 5.586,84 3 300,— 5.500,— 29.986,49 27.014,22 119.999,33 46.306,38 73.692,95 49

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 25