INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 9 en 10, gewone dienst. I s 3 bp ~o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG thans voorgedraget Per transport Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 9 10. Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 10 13.713,51 13.713 51 29.178,39 13.625,77 13.625,77 24.488,12 17.152,35 3,17 17.152,3? 24.606,16 52 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 9 en 10, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Uitkeering aan het Rijk van pensioensbijdragen, ver schuldigd door de gemeente voor boventallige onderwijzers aan bijzondere scholen Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen Rente te betalen bij aankoop van belegging voor de vorenbedoelde waarborgsommen Teruggaaf van schoolgelden Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 9 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 9 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk stuk VIII, 9 komende Bijdrage aan Hoofdstuk VIII, 9 van den kapitaaldienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 9 10. Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. Bijdragen aan andere gemeenten ingevolge art. 25, vijfde lid, van het Koninklijk besluit van 22 October 1923 (Staatsblad no. 489) Bijdrage in de kosten van uit deze gemeente afkomstige leerlingen van het instituut voor doofstommen te Gro ningen Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII 10 18.941,49 298,97 42,02 5.606,90 4.289,01 29.178,39 13.713,51 15.464,88 14.898.23 298,97 3 150, 4.851,86 4.289,01 24.488,12 13.625,77 10.862,35 3,17 memorie 3,17 3,17 15.379,57 300,96 3 100,— 4.498,15 4.327,48 24.606,16 17.152,39 7.453,77 memorie memorie 53

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 27