s s INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 11 en 12, gewone dienst. 3 3 bp ~o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 11. Bijzonder voorbereidend lager onderwijs. 113 114 115 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 11 12. Lager onderwijs. (niet vallende onder de 1 t/m. 11). Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummer 13) Schoolgelden Bijdragen van andere gemeenten in de kosten van de lagere avond-handelsschool Bijdragen van andere gemeenten in de kosten van een gemeentelijken cursus voor meisjes bij de Leeuwarder Industrie- en Huishoudschool Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 12 54 1 500,— 577,67 1.233,74 1.593,33 300,05 3.704,79 24.395,74 1.500,- thans voorgedragen. 690,70 700,— 1.600,— 2.990,70 18.944,01 1.800,- 490,20 800,- 1.569,50 2.859,70 18.632,67 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 11 en 12, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen 11. Bijzonder voorbeteidend lager onderwijs. Subsidiën in het belang van het bijzonder voorbereidend lager onderwijs Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 11... 12. Lager onderwijs. (niet vallende onder de 1 t/m 11). Kosten van de lagere avond-handelsschool Restitutie van teveel betaalde bijdragen voor het be zoeken der Lagere Avond-Handelsschool door leerlingen uit andere gemeenten Bijdragen aan andere gemeenten in de kosten van lagere avond-handelsscholen Kosten van een gemeentelijken cursus voor meisjes bij de Leeuwarder Industrie- en Huishoudschoolf Kosten van het plaatselijk schooltoezicht Kosten der commissie tot wering van schoolverzuim Teruggaaf van schoolgelden Kosten van belooningen en eereblijken Kosten van schoolfeestjes en -reisjes Kosten van het gebruik van schoolbaden Verstrekking van gemeentewege van voeding en kleeding aan schoolgaande kinderen Subsidiën aan vereenigingen in het belang van de voe ding en kleeding van schoolgaande kinderen Subsidie aan het bestuur van het schoolfonds voor schip perskinderen in Friesland Tegemoetkoming in of vergoeding van de kosten van onderwijs, als bedoeld in art. 13, eerste lid, der Lager- onderwijswet 1920 Toelagen en bijdragen tot opleiding van onderwijzers Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 12 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 12 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 12 komende Bijdrage aan Hoofdstuk VIII, 12 van den kapitaal- dienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 12... 1.500,— 1.500 1.500,- 5.943,25 2,85 6.675,38 200,— 583,— 7,72 9.171,75 720,— 22,50 50 1.019,29 24.395,74 3.704,79 20.690,95 1.500,— 1.500,— 1.500,- 6.420,— memorie 200,— 530,— 20,— 9.980,— 720,— 22,50 50,- 1.001,51 18.944,01 2.990,70 15.953,31 1.800,- 1.800,- 1 800,— 6.200,- memcrie 200,— 530,— 20,- 9.980,— 720,— 22,50 30, 910,17 18.632,67 2.859,70 15.772,97 55

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 28