INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 13, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 13. Middelbaar onderwijs. Schoolgelden Subsidie van het Rijk en corporaties in de kosten der gemeentelijke hoogere burgerscholen Buitengewoon subsidie van het Rijk, ingevolge art. 37bis der Middelbaar-onderwijswet, in de kosten der gemeen telijke hoogere burgerscholen Bijdragen van andere gemeenten in de kcsten der van Rijkswege gesubsidieerde gemeentelijke hoogere burger scholen als bedoeld in art. 36quater, sub 1, der Middelbaar onderwijswet Verhaal var pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummers 13 en 14) Bijdrage van het Rijk en corporaties in de kosten van de middelbare avond-handelsschool Bijdragen van gemeenten en anderen in de kosten van gemeentelijke hoogere burgerscholen Ontvangst wegens over een vorigen dienst te weinig genoten subsidie van het Rijk voor het Middelbaar onder wijs Ontvangsten inzake verkochte programma's en lesroos ters van de gemeentelijke H.B.S. A en de Middelbare School en H.B.S. voer meisjes Vergoeding van de Vereeniging voor Christelijk Nijver heidsonderwijs te Leeuwarden voor het gebruik van lo kalen in het gebouw der G.H.B.S.-A ten behceve der Christelijke Industrie- en Huishoudschool Transporteeren. 24.373,73 18.440,— 27.439,26 8.849,22 1.792,— 5.086,39 940,16 87,20 87.007,96 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 24.325,- 18.692,— 17.052,63 9.804,83 2.374,— 4.500,— 81,96 76.830,42 56 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 13, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 13. Middelbaar onderwijs. Kosten der gemeentelijke hoogere burgerscholen (behalve vakscholen) Kosten der gemeentelijke Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus (H.B.S.-A) a. Jaarw. van direct., leeraren en beambten 54.623. b. Huur en kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van direc teuren, leeraren en beambten2.558.75 c. Erfpacht en huur van terreinen d. Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zoomede die van water- en krachtverbruik2.016. e. Aanschaffen en onderhouden der school- meubelen, werktuigen en verdere hulp middelen voor het onderwijs1.381.25 Administratie-, druk- en advertentie- kosten, en kosten ouderavonden325. Samen 60.904. Kosten van de Middelbare school en Hoogere Burger school voor Meisjes a. Jaarwedde van direct., leeraren en be ambten 60.083. b. Huur en. kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van direc teuren, leeraren en beambten 1.399. c. Erfpacht en huur van terreinen d. Kosten van. verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zoomede die van water- en krachtverbruik1.796. e. Aanschaffen en onderhouden der school- meubelen, werktuigen en verdere hulp middelen voor het onderwijs850. Administratie-, druk- en advertentie- kosten en kosten ouderavonden 175. Samen64.303. Kosten van de plaatselijke commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs Bijdrage aan andere gemeenten in de kosten der van Rijkswege gesubsidiëerde gemeentelijke hoogere burger scholen als bedoeld in art. 36quater der Middelbaar onder wijswet Bijdrage in de kosten van Rijks hoogere burgerscholen, als bedoeld in art. 36quater, der Middelbaar-onderwijswet Restitutie aan het Rijk van te veel ontvangen voor schot op de vergoeding over vorige jaren ten behoeve van het Middelbaar Onderwijs Kosten voor vakscholen Restitutie van te veel betaalde bijdragen voor het be zoeken van de Middelbare Avond-Handelsschool door leerlingen uit andere gemeenten Teruggave van schoolgelden Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Transpcrteeren 57 59.496,76 61.578,09 50,- 9.738,71 321,27 3.677,87 13,16 74,04 18.532,19 153.482,09 59.647,- 63.427,50 50- memorie 8.408,56 memorie 4.147,— 150, 18.958,76 154.788,82 60.904,- 64.303,— 50,- memorie 7 483,56 memorie 4.800,— 5 100,— 18.311,60 155.952,16

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 29