e e 100,— 100,— INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 13 en 14, gewone dienst. O 3 e M "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport 125 126 127 128 129 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 13 14. Hooger onderwijs. Schoolgelden Subsidie van het Rijk in de kosten der gymnasia. Buitengewoon subsidie van het Rijk ingevolge art. 22bis der hooger-onderwijswet in de kosten der gymnasia., Bijdragen van andere gemeenten in de kosten der van Rijkswege gesubsidiëerde gymnasia als bedoeld in artikel 8quater, sub 1, der Hooger-onderwijswet Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummers 13 en 14) Ontvangsten inzake verkochte programma's en lesroos ters van het gymnasium Totaal der Inkomsten Totaal der Uicgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 14 58 87.007,96 87.007,96 153.482,09 22.100,32 12.229,44 17.226,95 4.042.03 *6,59 55.645,33 66.686,61 76.830,42 76.830,42 160.954,78 2.1.500,— 8.100,— 12.763,30 4.233.64 46.596,94 70.580,22 84.030 73 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 13 en 14, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 13 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk i VIII, 13 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 13 komende Bijdrage aan Hoofdstuk VIII, dienst 13 van den kapitaal- a. b. e. f- Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 13 14. Hooger onderwijs. Kosten van de gymnasia Jaarwedden van rectoren, leeraren en beambten56.942. Huur en kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van rec toren leeraren en beambten823.50 Erfpacht en huur van terreinen Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zoo mede die van water- en krachtverbruik 2.683. Aanschaffen en onderhouden der schoolmeubelen, werktuigen en hulp middelen voor het onderwijs1.631.50 Administratie-, druk-, telefoon- en ad- vertentiekosten 325. kosten van het college van Curatoren 50. Bijdragen aan andere gemeenten in de kosten der van Rijkswege gesubsidiëerde gymnasia als bedoeld in art. art. 8quater, der Hooger Onderwijswet Teruggave van schoolgelden Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VII, 14 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 14 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 14 komende Bijdrage aan Hoofdstuk VIII, 14 van den kapitaal- dienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 14 153.482,09 3.463,27 3.141,70 160.087,06 87.007,96 73.079,10 59.195,19 39,18 7.337,64 25,85 38,75 66.686,61 55.645,33 11.041,28 154.788,82 2.999,29 3.166.67 160.954,78 76.830,42 84.124,36 63.233,- 6.983,97 24,50 38,75 5 200,— 70.580,22 46.596,94 23.983,28 155.952,16 2.630,30 3.166,67 161 749,13 84.080,73 77.668,40 62.455,— 7.498,30 23,14 38,75 3 200,— 70.315,19 46.355,85 23.959,34 59

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 30