INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 16, gewone diensi. 3 a _bC "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. 132 133 134 135 136 137 16. OnderwijsKunsten en Wetenschappen. (niet vallende onder de 1 t/m. 15). Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummers 12 en 13) Pacht van den Prinsentuin en opbrengst van entree gelden bij het geven van muziek-uitvoeringen Bijdrage in de uitgaven ten behoeve van het Princessehof en de daarin geplaatste verzameling van Chineesche en Indonesische kunst Ontvangen entree-gelden voor het bezichtigen van den Pier Pander-tempel Ontvangsten wegens verstrekte magazijngoederen ten be hoeve van het onderwijs Schoolgelden terzake van den cursus tot opleiding van bewaarschool-onderwijzeressen Bijdragen van andere gemeenten in de kosten van den cursus tot opleiding van bewaarschool-onderwijzeres sen Ontvangsten ter zake van het sportterrein „Cambuur" Door houders van obligaties der leening 1938 te ver goeden rente van 120 Juni 1938 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 16 62 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 340,10 250,— 409,90 213,— 6.759,65 205,72 772,12 1.259,73 10.210,22 36.996,— thans voorgedragen, 347,10 400,— 410,— 200,— 5.000,— 280 221,— 2.500,— 2,85 9.360,95 41.464,45 329,86 400,- 410,- 225,- 5.000,- 2.350,- 8.714,86 47.487,28 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIIL 16, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 3 3 "3 2.797,7? 3 158,— 3 531, 6.705,82 5.000 5.000, 25,- 25,- 25,— 100,— 100,— 100,— 6,50 10,— 10,- 724,61 2.088,— 950 5 3 3 963,86 1.205,— 1.199,— 941,18 683,— 3 21,56 25,— 25,- 3 25,— 25 8.000,— 8.000 8.000.— 50,- 50,— 50,— 5- 5- 5,— 1.432,69 2.826,— 2.400,— 784,76 3 3 3.421,25 4.232,— 4.728,— 350,— 500,— 500,— 108,— 108,— 108,— 3 35,— 3 6.309,14 6.648,71 6.224,34 1.946,28 4.438,12 7.028,95 2.302,62 2.302,62 7.577,99 3 3 3 3 3 36.996 41.464,45 47.487,28 10.210,22 9.360,95 8.714,86 26.785,78 32.103,50 38.772,42 16. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (niet vallende onder de 1 t/m 15). Kosten van het voorbereidend militair onderricht Kosten voor musea of openbare bibliotheken Aanschaffen van magazijngoederen ten behoeve van het onderwijs Kosten van het lidmaatschap der vereeniging „Hen- drick de Keyser" tot behoud van architectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen Toelage aan de schoonheidscommissie Kosten van de plaatselijke commissie van toezicht op de bioscopen Kosten van openbare vermakelijkheden en muziek uitvoeringen in den Prinsentuin en op openbare pleinen Subsidiën aan schouwburgen of muziekkorpsen Distributie van leermiddelen ten behoeve van het on derwijs Kosten verbonden aan een cursus tot opleiding van bewaarschoolonderwijzeressen Kosten van schoolvergaderingen Reis- en verblijfkosten Subsidie aan de vereeniging „Openbare Leeszaal en Bibliotheek" Subsidie aan het Friesch genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde Lidmaatschap van de Nederlandsche Klokkenspel- vereeniging Kosten van onderhoud van monumenten van geschie denis en kunst Kosten van onderhoud van het gebouw Doelestraat 8 Onderhoud van de sportterreinen Subsidie aan de gemeentelijke commissie voor licha melijke opvoeding Subsidie aan de Friesche tuinbouwvereeniging ten behoeve van haar tuinbouwcursus Teruggaaf van schoolgelden Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 16 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 16 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofd stuk VIII, 16 komende Bijdrage aan Hoofdstuk VIII, 16 van den kapitaal- dienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 16.. 63

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 32