INKOMSTEN, HOOFDSTUK IX, 2, gewone dienst. 1.000,— UITGAVEN, HOOFDSTUK IX, 2, gewone dienst. b. loonen c.a., waarin dat fonds niet bij draagt 25.000. 2.000,— 80.100,— 2.000,— 67 <U B B a a up ~o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedraga 2. Ondersteuning aan werkloozen. Uitkeering uit het werkloosheidssubsidiefonds wegens gewone bijdrage in de kosten van steunverleening en werk verschaffing aan werkloozen (met uitzondering van de tegemoetkoming in de kosten van controle op werkloozen, doch met inbegrip van de kosten van steunverleening aan kleine grondgebruikers)f Terugontvangst van het Rijk (departement van Econo mische Zaken) van uitgekeerden steun aan kleine tuinders a. groep B., personen beneden 66 jaar, voorzoover daarin door het Werkloosheidssubsidiefonds niet wordt bijgedragen1.000, b. groep B, personen van 66 jaar en ouder memcrie c. groep C memorie Tegemoetkoming uit het Werkloosheidssubsidiefonds in de kosten van controle op werkloozen Uitkeering uit het Werkloosheidssubsidiefonds ad 70 van de extra bijdrage in de kosten van steunverleening en werkverschaffing aan werkloozen Bijdrage van Hoofdstuk I van den gewonen dienst van het volgend dienstjaar wegens restant uitkeering der extra bijdrage uit het Werkloosheidssubsidiefonds in de kosten van steunverleening en werkverschaffing aan werkloozen Bijdragen van het Rijk in de kosten van ontwikkeling en ontspanning van jeugdige werkloozen Subsidie van het Rijk in de kosten van extra hulp aan werkloozen voor aanschaffing van kleeding, dekking en schoeisel Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummers Terugontvangst van de kosten van aankoop van onver mengde margarine e.d. ter distributie aan werkloozen Bijdragen van Hoofdstukken IV en VI van den kapi- taaldienst Restitutie door de Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeld verzekering van Nederlandsche Gemeenten van te veel betaalde premie Afdracht door het bedrijf van gemeentewerken van de opbrengst verkoop rails, gebruikt voor den aanleg van het sportpark Bijdrage van het Rijk in de kosten van de verkeers telling Teruggaaf van bij voorschot betaalde loontoeslagen inzake de werkverschaffing bij de kanaalwerken te Dronrijp Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk IX, 2 66 271.045,36 2.760,— 7.220,02 21.451,41 2.486,71 4.117,05 135,97 1.375,37 310.591,89 551.157,43 317.907,30 memorie 6.935,- 544.389,05 546.807,55 2.760,- 148.982,19 63.849,51 2.692,80 1.262,25 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 2. Ondersteuning aan werkloozen. Jaarwedden van ambtenaren en beambten Kosten van werkverschaffing aan werkloozen door of vanwege de gemeente ondernomen a. loonen c.a., waarin het werkloosheids subsidiefonds bijdraagt120.000. c. overige kosten18.600, 163.600.— Kosten van steunverleening aan werkloozen Kosten van de verkeerstelling Steunverleening aan kleine tuinders: a. groep B., perscnen beneden 66 jaar, voorzoover het Werkloosheidssubsidiefonds daarin bij draagt 1.000, b. groep B., personen beneden 66 jaar, voorzoover het Rijk deze vergoedt- 1.000, c. groep B., perscnen van 66 jaar en ouder memorie d. groep Cmemorie Kosten van ontwikkeling en ontspanning van jeugdige werkloozenf Kosten van extra-hulp aan werkloozen voor aanschaf fing van kleeding, dekking en schoeisel Kosten van aankoop van onvermengde margarine e.d. ter distributie aan werkloozen Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummer 236) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk IX, 2 komendef I Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VI, 2 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VI, 2 komende Bijdrage aan Hoofdstuk VI, van den kapitaaldienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk IX, 2 142.069,16 372.149,04 280,87 3.391,67 11.813,73 21.451,41 T55 551.157,43 310.591,89 240.565,54 456.000,— 4.800,— 5.906,— memorie 1,55 546.807,55 544.389,05 2.418,50 163.600,- 454 000,— 4.800,— 6.744,— memorie 0,25 1.387,— 632.531,25 596.500,60 36.030,65

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 34